Indicator-Larcier Online

0800 39 067 0800 39 067

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

Werken met meerdere vennootschappen

Fiscale aandachtspunten voor de dynamische kmo

Een Tips & Advies-Boek over...

Samengevat

Dit boek is uw leidraad om maximaal voordeel te behalen uit het werken met meerdere vennootschappen, enerzijds als u naast uw exploitatievennootschappen een holding of een managementvennootschap heeft, anderzijds als u overweegt om een tweede vennootschap op te richten. Deze editie houdt rekening met de nieuwste rechtspraak, de beslissingen van de Rulingcommissie en de constant evoluerende Europese spelregels om belastingontwijking tegen te gaan. Dit boek is dan ook uw onmisbaar hulpmiddel en werkinstrument om optimaal met meerdere vennootschappen te werken.

In detail

In detail behandelen we de volgende thema's om uw vragen te beantwoorden:

 • De evolutie van uw bedrijf: van eenmanszaak tot meerdere vennootschappen
 • De voordelen van een kmo
 • Waarom dan toch de stap naar meerdere vennootschappen zetten?
 • De gevolgen, aandachtspunten en optimalisatiemogelijkheden op fiscaal en boekhoudkundig vlak
 • De stap naar het buitenland
 • Opvolging en succesie later: gevolgen en aandachtspunten

Eens u met meerdere vennootschappen werkt, neemt de complexiteit toe. De voordelen van meerdere vennootschappen moeten deze toenemende complexiteit dan ook overtreffen. Dit boek is uw hulpmiddel om met kennis van zaken de juiste keuzes te maken en uw werking met meerdere vennootschappen te optimaliseren, rekening houdend met alle recente wijzigingen.

Dit Tips & Advies-Boek is er speciaal voor...

iedere vooruitziende bedrijfsleider

 • die overweegt om met meerdere vennootschappen te werken
 • die al met meerdere vennootschappen werkt en dit verder wil optimaliseren om maximaal voordeel te behalen

de adviseur

 • die zijn cliënten optimaal wil adviseren over dit thema

Dit Tips & Advies-Boek is samengesteld door..

Kurt De Haen

 • partner - Tax Services Moore Belgium

Bruno Bosch

 • hoofdredacteur Indicator-Larcier

Inhoudstafel

Voorwoord

1. Hoe ontstaat een groep van vennootschappen?

1.1. Geografische en culturele grenzen van de bedrijfswereld vervagen

1.2. Klein beginnen met eenmanszaak

1.3. Waarom eventueel overschakelen naar een vennootschap?

1.4. Van vennootschap naar groep van vennootschappen

1.5. Documenteer de zakelijke beweegredenen van uw beleidsbeslissing!

1.6. Vergis u niet: ook fiscaliteit is een belangrijke schakel in de waardeketen

2. Wat als we geen kmo meer zijn?

2.1. Wanneer is uw bedrijf een kmo?

2.2. Minder strenge boekhoudformaliteiten voor een kmo

2.3. Fiscale voordelen voor een kmo

3. Waarom vandaag reeds een exitstrategie voorbereiden?

3.1. Parameters van de exitstrategie

3.2. Mogelijke impact van de algemene antimisbruikbepaling

4. Waarom een gemeenschappelijke holding overwegen?

4.1. Zuivere vs. gemengde holding

4.2. Belgische of buitenlandse holding: fiscale aandachtspunten

4.3. Hoe wordt de holding eigenaar van de werkvennootschappen?

4.4. Strategische en operationele overwegingen

5. Waarom en wanneer een interne-meerwaardetransactie overwegen?

5.1. Wat is een interne meerwaarde?

5.2. Speculatieve meerwaarden zijn belastbaar

5.3. Is een verkoop van aandelen aan de eigen holdingvennootschap speculatief?

5.4. Is een inbreng van aandelen in de eigen holdingvennootschap speculatief?

5.5. Fiscale gevolgen van een interne-meerwaardetransactie

6. Boekhoudkundige consolidatie

6.1. Wie heeft een consolidatieverplichting?

6.2. Wanneer is er een vrijstelling van consolidatieverplichting?

6.3. Welke dochtervennootschappen kunnen eventueel uit de consolidatiekring geweerd worden?

6.4. Wat als sommige dochtervennootschappen in een andere muntzone actief zijn?

6.5. Welke consolidatiemethodes zijn er voorhanden?

7. Nut van consolidatie voor doeleinden van vennootschapsbelasting

7.1. Verschillende ‘types’ van fiscale eenheid op internationale schaal

7.2. Europese rechtspraak

7.3. Fiscale consolidatie van doeleinden van vennootschapsbelastingen

8. Nut van een btw-eenheid

8.1. Wat is een btw-eenheid?

8.2. Wat zijn de voor- en nadelen van een btw-eenheid?

8.3. Hoe wordt een btw-eenheid concreet geïmplementeerd?

8.4. Wat is het btw-belastingstelsel van een btw-eenheid?

9. Impact van het werken met meerdere vennootschappen op de notionele-interestaftrek

9.1. Wat is de notionele-interestaftrek?

9.2. Impact van het ontstaan van een groep van vennootschappen op het gebruik van notionele-interestaftrek

9.3. Internationale expansie en de notionele-interestaftrek

9.4. Misbruik van notionele-interestaftrek binnen een groep van vennootschappen? – administratieve circulaire

9.5. Misbruik van notionele-interestaftrek binnen een groep van vennootschappen – rechtspraak

9.6. Significante beperking van notionele-interestaftrek sinds 2018

10. Noodzaak aan onderbouwde interne verrekenprijzen

10.1. Welke politiek van ‘agressieve’ verrekenprijzen viseert de fiscus?

10.2. Wat is het ‘at arm’s length’-principe?

10.3. Het ‘at arm’s length’-principe speelt ook in de relatie hoofdhuis-bijhuis

10.4. Wat als een Belgische vennootschap een abnormaal of goedgunstig voordeel verstrekt?

10.5. Wat als een Belgische vennootschap een abnormaal of goedgunstig voordeel geniet?

10.6. Verenigbaarheid van de Belgische Belastingwet met de EU-normen

10.7. Transfer pricing is ook een prioriteit voor kmo’s

10.8. Belang van kwalitatieve verrekenprijsdocumentatie

10.9. Hoe documentatie aanleggen: een aantal basisbeginselen

10.10. Wees ook voorbereid op een transferpricing-belastingcontrole

10.11. Is ‘horizontaal overleg’ tussen fiscus en belastingplichtige de volgende stap?

10.12. Capita selecta

10.13. Concreet voorbeeld (1): kwijtschelding van schuld binnen de groep

10.14. Concreet voorbeeld (2): deficitaire liquidatie binnen de groep

11. De commissionair-principaalrelatie (als voorbeeld van functionaliteit binnen de groep)

11.1. Een verschillende functionaliteit rechtvaardigt een andere verrekenprijs

11.2. De principaal-commissionairsstructuur

11.3. Wat is een commissionair?

11.4. Hoe ontstaat een commissionairs­overeenkomst?

11.5. De vergoeding van de commissionair

11.6. ‘Vaste inrichting’-risico voor de principaal

11.7. Goodwill-risico bij implementatie

12. Fiscale aspecten van intragroepsbestuurdersmandaten en dienstverlening

12.1. Wanneer kwalificeren de ‘management­vergoedingen’ die de ene groepsvennoot­schap betaalt aan een andere groepsvennoot­schap als aftrekbare beroepskosten?

12.2. Wanneer kwalificeren de formele ‘bestuurdersvergoedingen’ die de ene groepsvennootschap betaalt aan een andere groepsvennootschap als aftrekbare beroepskosten?

12.3. Wat in geval van retrocessie van bestuurdersbezoldigingen?

12.4. Is btw verschuldigd over een aangerekende bestuurdersvergoeding?

12.5. Op welke wijze kunnen bestuurders- en/of managementvergoedingen gefactureerd worden?

12.6. Wat inzake tantièmes?

13. Fiscale aspecten van ‘cashpooling’ en andere intragroepsfinanciering

13.1. Wat is cashpooling?

13.2. Belang van de rol en keuze van de pool leader

13.3. Fiscale behandeling van ‘interest’

13.4. Impact van thincapitalisation-regels

13.5. Specifieke antimisbruikbepaling

13.6. Uitzonderingen op de thincap-beperking

13.7. Sinds 2019 30% fiscale ebitda thincap-regel in België

14. Fiscale aspecten van dividendstromen binnen de groep

14.1. Bronheffing over een uitgekeerd dividend

14.2. DBI-aftrek over een ontvangen dividend

14.3. DBI-aftrek: voorwaarden

14.4. Wanneer is er vennootschapsbelasting over een verwezenlijkte meerwaarde op aandelen?

14.5. Antirechtsmisbruikbepaling

15. Hoe fiscale verliezen ten volle benutten?

15.1. Impact van transfer pricing

15.2. Impact van controlewijziging

15.3. Verlies van vaste inrichting

15.4. Wat indien belasting over forfaitaire grondslag?

15.5. Wat bij belastingvrije reorganisatie?

15.6. Impact op fairness tax

15.7. Minimale belastbare basis sinds 2018

16. Wat met intragroeps-R&D en -IP?

16.1. Wereldwijde R&D-budgetten stijgen

16.2. Lage fiscale kosten doen R&D-budget stijgen

16.3. Maximaal 6,8% vennootschapsbelasting over marktconforme octrooi-inkomsten (tot uiterlijk 30 juni 2021)

16.4. 85% innovatieaftrek (sinds 1 juli 2016)

16.5. Investeringsaftrek of belastingkrediet voor R&D-investeringen

16.6. Geen doorstorting van 80% van de bedrijfsvoorheffing van R&D-personeel

16.7. Geen doorstorting van 25% van de bedrijfs­voorheffing voor ondernemingen die hoogtechnologische producten produceren

17. Fiscale aspecten van intragroepsreorganisaties

17.1. Welke soorten reorganisaties zijn er?

17.2. Wanneer is een reorganisatie vrij van vennootschapsbelasting?

17.3. Wat zijn doorslaggevende motieven van financieel-economische aard?

17.4. Wat als de reorganisatie toch belastbaar is?

17.5. De belastingvrije zusterfusie

17.6. De belastingvrije moeder-dochterfusie

17.7. De ‘gewone’ splitsing

17.8. De partiële splitsing

17.9. Inbreng van een bedrijfstak of van een algemeenheid van goederen

17.10. Wat gebeurt er met de tax assets in geval van belastingvrije reorganisatie?

17.11. Reorganisaties: registratierechten en btw

17.12. De belastingvrije grensoverschrijdende reorganisatie

17.13. Zetelverplaatsing binnen de EU

18. Fiscale aandachtspunten in geval van internationalisering

18.1. Vaste inrichting, juridisch bijhuis of dochtervennootschap?

18.2. Vaste inrichting

18.3. Materiële vs. personele vs. diensten vaste inrichting

18.4. Fiscale gevolgen van een buitenlandse vaste inrichting

18.5. Wat met de btw?

18.6. Gevolgen voor de medewerkers

18.7. Extra administratie vs. wellicht lagere fiscale kost

18.8. Kijk uit voor buitenlandse meerwaardebelasting op aandelen

18.9. Wat met buitenlandse partnership-structuren?

19. Impact van Controlled Foreign Corporation-wetgeving

20. Fiscale en sociaalrechtelijke behandeling van hr-aspecten bij internationalisering

20.1. Hoe wordt een inwoner van België belast over zijn beroepsinkomsten?

20.2. Wat is ‘vrijstelling met progressievoorbehoud’?

20.3. Wanneer is een werknemer belastbaar in het buitenland?

20.4. Wanneer is een bedrijfsleider belastbaar in het buitenland?

20.5. Wat op het vlak van sociale zekerheid?

20.6. Praktisch voorbeeld

20.7. Wat als de fiscus vragen stelt?

21. Hoe wil de OESO ‘oneigenlijke internationale taxplanning’ ontmoedigen?

21.1. Globalisering vergt nieuwe internationale fiscale politiek

21.2. OESO ziet concrete tekortkomingen in de huidige internationale fiscale politiek

21.3. Het 15-punten-BEPS-actieplan van de OESO

22. Hoe sleutelmedewerkers op een fiscaal aantrekkelijke manier aan uw bedrijf binden?

22.1. Wat is een ‘optie’ of ‘warrant’?

22.2. Van ‘offer’ over ‘grant’ en ‘vesting’ tot ‘exercise’...

22.3. Uitoefening wanneer optie of warrant ‘in-the-money’ is!

22.4. Gratis optie of warrant is belastbaar voordeel alle aard

22.5. Belastbaar moment is 60 dagen na aanvaard aanbod

22.6. Forfaitaire waardering van het voordeel alle aard

22.7. Halvering van het belastbare forfait mogelijk

22.8. Opletten met ‘cashless exercise’

22.9. Kan het risico voor de houder ingedekt worden?

22.10. Wat bij toekenning aan de bestuurder van een managementvennootschap?

22.11. Wat bij toekenning aan een (management)vennootschap?

22.12. Wat met de sociale zekerheid?

22.13. Ook inhoudingsplicht bedrijfsvoorheffing en ficheverplichting indien door het buitenland toegekende voordelen

22.14. Slotbeschouwing

23. Impact van de fiscaliteit op het opvolgingsvraagstuk

23.1. Verkoop van de aandelen van de groep van vennootschappen

23.2. Vererving van de aandelen van de groep van vennootschappen

23.3. Schenking van de aandelen van de groep van vennootschappen

24. Besluit

Aanbod
Pagina's

 

 

PAPIER

Abonneeaanbod

150,00 

120,00 

Enkel met een actief abonnement
576
Prijzen zijn excl. btw

Standaardaanbod

 

150,00 

576
Prijzen zijn excl. btw
Loading

Een vraag?
Bel naar Klantenservice

0800 39 067