Indicator-Larcier Online

0800 39 067

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

Een aanbod ontvangen?

Waar vind ik deze code?

ALGEMENE VOORWAARDEN

A. IDENTIFICATIE – CONTACTGEGEVENS

ELS Belgium is een uitgeverij van professionele informatie. Het aanbod omvat onder meer boeken, kennisbanken, software, tijdschriften, bulletins, toepassingsprogramma’s, hulpmiddelen ter ondersteuning van het beleid, opleidingen, advertentieruimte, …

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op de geleverde diensten en de te koop aangeboden goederen door ELS Belgium.

ELS Belgium nv (hierna: ‘ELS’)
Maatschappelijke zetel: Hoogstraat, 139/6, 1000 Brussel – België
BTW: BE0436.181.878
RPR: Brussel
Tel.: 0800 39 067 (gratis nummer binnen België)
Bereikbaar van maandag tot vrijdag tijdens de kantooruren, behalve op feestdagen
E-mail: orders@larcier.com voor Larcier legal en voor opleidingen
klantenservice@indicator-larcier.be voor Larcier Business en Tips & Advies

B. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1. Definities

1.a. Account: de persoonlijke interface waarover een Klant beschikt op een van de Websites van ELS dewelke hem onder meer toestaat om toegang te hebben tot Kennisbanken, om producten of diensten te bestellen, om informatie te verkrijgen over vorige bestellingen, …
1.b. Beschermde werken: het geheel van beschermde werken en gegevens (zoals o.a. de Tijdschriften, Monografieën, digitale gegevensbestanden, het geheel van gegevens die de databanken vormen, de dragers en de inhoud van opleidingen, …) die beschermd zijn door intellectueel eigendom, dat voor rekening van een derde aan ELS (of een van de verbonden ondernemingen van ELS) toebehoort of door ELS (of een van de verbonden ondernemingen van ELS) beheerd wordt, die gecommercialiseerd worden of op een of andere manier door ELS aan Klanten of derden ter beschikking gesteld worden;
1.c. Consument: elke Klant, natuurlijke persoon, die handelt voor doeleinden die buiten zijn/haar handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen;
1.d. Digitaal gegevensbestand: Digitaal gegevensbestand dat onder één bijzonder formaat aangeboden wordt (gewoonlijk .pdf of .epub) dat de weergave van een werk op een digitale terminal toestaat.
1.e. Downloaden: het gegeven van het overdragen en/of reproduceren van een Digitaal gegevensbestand op een digitale terminal;
1.f. ELS: ELS Belgium nv;
1.g. Gebruikers: elke persoon die de diensten die door ELS geboden worden, gebruikt, hetzij omdat hij in rechte lijn gecontracteerd heeft met ELS, hetzij omdat hij via een Klant toegang gekregen heeft tot de dienst. Klanten worden als Gebruikers beschouwd maar Gebruikers zijn niet noodzakelijk Klanten;
1.h. Indirecte schade: de rechtstreekse gevolgen van rechtstreekse schade vormen de iIndirecte schade en omvatten in het bijzonder elk financieel of commercieel nadeel, het verlies van cliënteel of spaargeld, een of andere commerciële verstoring, elke vermeerdering van de (algemene) kosten, verlies van winst, verlies van reputatie, elke verschuiving of verstoring in de planning van projecten of van de activiteit, verlies van gegevens en de gevolgen daarvan, … Voorgaande opsomming is niet limitatief.
1.i. Kennisbanken:
i. Informaticadienst die het de Klant mogelijk maakt om online toegang te hebben tot informatiebronnen; of
ii. Software (berekeningsprogramma’s en andere).
1.j. Klant: de koper van de door ELS geleverde producten en diensten;
1.k. Monografie: elk werkstuk, waaronder een boek of verhandeling, die niet periodiek van aard is.
1.l. Overeenkomst: deze Algemene Voorwaarden, samen met de ELS-bestelbon en het handvest tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer;
1.m. Partij: duidt zonder onderscheid een van de twee Partijen bij de Overeenkomst aan;
1.n. Partijen: de Partijen bij de onderhavige Overeenkomst;
1.o. Tijdschrift: periodieke publicatie gespecialiseerd in een specifiek domein, waaronder het Répertoire Notarial;
1.p. Website: één of het geheel van Websites die beheerd of uitgegeven wordt door ELS, of het nu gaat om portaalsites naar diensten of om een showcase website.

Artikel 2. Aanvaarding

2.a. Door het aanmaken van een account of het bestellen van een product of dienst, aanvaardt de Klant zonder voorbehoud deze Overeenkomst. Daarnaast moet ELS Belgium, via haar werkmaatschappijen, voor het aanmaken van uw account of het bestellen van een product of dienst uw persoonsgegevens verwerken. De omstandigheden waarin dat gebeurt, worden nader omschreven in het algemeen beleid inzake gegevensbescherming dat u kan vinden op https://www.larcier.com/nl/privacy of op https://www.indicator-larcier.be/nl/beleid-gegevensverwerking .
2.b. Elke afwijking van deze Overeenkomst moet door de twee Partijen in een ondertekend schriftelijk document vastgesteld worden.

Artikel 3. Wijziging van de dienst of van de Overeenkomst

3.a. ELS behoudt zich het recht voor om op elk moment, nadat de Klant voorafgaandelijk via elektronisch middel werd geïnformeerd, de Overeenkomst of de geleverde dienst te wijzigen.
3.b. De Klant kan, in geval van een belangrijke wijziging van de Overeenkomst of geleverde dienst, de Overeenkomst zonder bijkomende kosten beëindigen, door zijn voornemen dit te doen mee te delen binnen de vijftien (15) kalenderdagen die volgen op de melding van de wijziging van de Overeenkomst of dienst.
3.c. Onder een belangrijke wijziging van de Overeenkomst wordt begrepen elke wijziging van de prijs van een dienst en product van meer dan 10% over een periode van 12 maand.
3.d. Bij ontstentenis van reactie binnen de vijftien (15) kalenderdagen volgend op de mededeling aangaande een bijwerking, wordt de Klant geacht de nieuwe Overeenkomst en de nieuwe dienst aanvaard te hebben.
3.e. ELS behoudt zich het recht voor om te allen tijde de Overeenkomst of de geleverde dienst stop te zetten nadat de Klant voorafgaandelijk, minstens één maand op voorhand, per elektronische brief geïnformeerd werd. De Klant kan geen schadevergoeding vragen in geval van ontbinding van de Overeenkomst, niettegenstaande het recht van de Klant om de terugbetaling van eventueel betaalde sommen te vorderen die voor toekomstige periodes betaald waren in het geval van een abonnement.

Artikel 4. Overdracht

4.a. ELS heeft het recht om de Overeenkomst, inclusief de daaraan verbonden schuldvorderingen en schulden, in haar geheel of gedeeltelijk, inclusief op elk moment aan een andere vennootschap over te dragen.

Artikel 5. Volledigheid

5.a. Behoudens andersluidend schriftelijk akkoord, worden alleen onderhavige voorwaarden aanvaard. Partijen komen aldus overeen om alle andere Overeenkomsten of contractuele voorwaarden, waaronder dewelke die per brief, e-mail of op de achterzijde van een ander document meegedeeld zijn inclusief dewelke niet uitdrukkelijk door ELS betwist zijn, uit te sluiten.
5.b. Indien de bestelbon bijzondere voorwaarden bevat, hebben deze bijzondere voorwaarden voorrang op deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 6. Bewijs

6.a. Elektronische documenten worden uitdrukkelijk door Partijen als bewijsmiddel aanvaard.
6.b. Als bewijs van het feit dat de Klant de Overeenkomst en/of het plaatsen van de bestelling heeft aanvaard, volstaat het geheel van de bestelprocedure (keuze van het product of de dienst, het ingeven van de gegevens, bevestiging van de bestelling, betaling, …) of van de aanmaak van een Account (keuze van de dienst, het ingeven van de gegevens, bevestiging van de aanmaak van het Account).

Artikel 7. Nietigheid

7.a. De gehele of gedeeltelijke onwettigheid, ongeldigheid of niet toepasselijkheid, krachtens de wet of een gerechtelijke beslissing, van een bepaling, laat enkel deze bepaling buiten toepassing en tast de wettigheid, geldigheid of toepasselijkheid van de rest van de Overeenkomst niet aan.
7.b. Partijen stellen alles in het werk om onmiddellijk te goeder trouw besprekingen te voeren betreffende de vervanging van de aangetaste bepaling, voor zover de economische impact en de bedoeling van Partijen onveranderd blijven.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.a. Alle verbintenissen van ELS zijn in principe middelverbintenissen.
8.b. ELS stelt alles in het werk om een kwaliteitsvolle uitgevers- en informatieve inhoud te leveren. Hoewel zij dit tot een minimum probeert te beperken, zijn fouten evenwel niet uit te sluiten. ELS kan dan ook geenszins verantwoordelijk gesteld worden voor schade die de Klant lijdt doordat de verschafte informatie ingekort, misleidend, onvolledig, onjuist of achterhaald zou zijn.
8.c. ELS komt niet tussen als advocaat of adviseur van een Klant of Gebruikers. De uitgeversinformatie die door ELS verschaft wordt, richt zich niet op een specifieke situatie of specifiek geval maar op theoretische en algemene vragen. De informatieve inhoud moet altijd geïnterpreteerd en/of toegepast worden door een vakman in de materie. De Klant dient die informatieve inhoud kritisch en professioneel te benaderen.
8.d. ELS kan niet aansprakelijk gehouden worden voor alle ongemakken of schade inherent aan het gebruik van het internetnetwerk, zoals onder meer een onderbreking van de dienst(verlening), een inbraak van buitenaf of de aanwezigheid van computervirussen, poging tot oplichting door phishing (of een andere techniek), verduistering of diefstal van informatie, of elk feit dat als overmacht gekwalificeerd kan worden.
8.e. ELS is niet aansprakelijk in geval de computerconfiguratie van de Klant niet afgestemd is (hardware en software) op de gedownloade digitale gegevensbestanden of online diensten die door de Klant betaald zijn. De Klant dient zich voorafgaand aan het plaatsen van de bestelling naar behoren te informeren aangaande de verenigbaarheid van de hardware of de software.
8.f. ELS is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook (lichamelijk of materieel) als gevolg van een ongepast gebruik of gebruik dat strijdig is met de bestemming van de geleverde dienst of het geleverde product.
8.g. Ongeacht het geleverde product of de geleverde dienst, is ELS niet aansprakelijk in geval van:
i. onrechtstreekse schade;
ii. onvoldoende samenwerking vanwege de Klant in de uitvoering van de Overeenkomst;
iii. schade die verband houdt met het vervoer;
iv. uitputting van de voorraad of onbeschikbaarheid van het product;
v. overmacht,
vi. storing, lockdown, gehele of gedeeltelijke staking van de postdiensten, transport- en/of communicatiemiddelen, overstroming, brand;
vii. verlengde onbeschikbaarheid van een product of een dienst;
viii. vertraging in de levering van een product of het verschaffen van een dienst;
ix. tijdelijke of verlengde onbeschikbaarheid van een Website;
8.h. Behoudens in geval van lichamelijke schade of overlijden van de Klant te wijten aan het toerekenbaar handelen of nalaten van ELS, is de aansprakelijkheid van ELS in elk geval beperkt tot de prijs van het door de Klant bestelde product (indien het een abonnement is, de prijs van dit abonnement voor één jaar). Indien de prijs van het product hoger is dan € 1.000.000, is de aansprakelijkheid van ELS in elk geval beperkt tot een maximaal bedrag van € 1.000.000.
8.i. De aansprakelijkheid van ELS is verzekerd bij de maatschappij Allianz. De polis draagt het n°600043448 en dekt haar aansprakelijkheid ter hoogte van een maximumbedrag van € 1.250.000.
8.j. De limieten worden uitgedrukt per schadegeval in de BA exploitatie en per jaar in de BA professionele aansprakelijkheid in de hele wereld behalve de VS/Canada, ingevolge activiteiten verzekerd in België, Frankrijk en Luxemburg.

Artikel 9. Interpretatie van de Overeenkomst

9.a. Behoudens tegenstrijdige bepalingen omvatten de meervouden de enkelvouden en omgekeerd.
9.b. De woorden die niet gedefinieerd zijn, worden bedoeld in hun gebruikelijke betekenis.
9.c. De Overeenkomst dient strikt in het voordeel van ELS uitgelegd te worden.
9.d. Behoudens tegengestelde precisering, zijn de opsommingen uit de Overeenkomst niet limitatief.

Artikel 10. Toepasselijk recht

10.a. Het Belgisch recht is, met uitsluiting van elk ander recht van toepassing op elk geschil met betrekking tot de interpretatie en uitvoering van de Overeenkomst.
10.b. De toepassing van het Weens Koopverdrag (VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 11. Geschillen

11.a. De Partijen zullen altijd trachten om elk geschil dat ontstaan is uit de interpretatie of uitvoering van de Overeenkomst, via onderhandelingen op te lossen. In voorkomend geval kan er op vraag van een van de Partijen een bemiddelingsvergadering georganiseerd worden in aanwezigheid van een erkend commercieel bemiddelaar, gekozen in onderling akkoord. Het is echter niet verplicht om bemiddeling na te streven vooraleer een gerechtelijke procedure te beginnen.
11.b. In geval van een geschil betreffende de uitvoering of interpretatie van onderhavige Overeenkomst zullen wat betreft:
• de geschillen die gevoerd worden in het Frans, alleen de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Luik, afdeling Luik bevoegd zijn;
• de geschillen die gevoerd worden in het Nederlands, alleen de hoven en rechtbank van het gerechtelijk arrondissement Leuven, afdeling Leuven bevoegd zijn.
11.c. De procedure wordt gevoerd in de taal van de Overeenkomst, met name het Frans of het Nederlands.

C. GEBRUIK VAN DE WEBSITES EN DIENSTEN

Artikel 12. Beheer van het Account

12.a. In principe kan een Account slechts gebruikt worden door één natuurlijke persoon. Het is verboden dat meerdere natuurlijke personen hetzelfde Account gebruiken.
12.b. De Klant is verantwoordelijk voor de geldigheid en actualiteit van de verschafte informatie bij de aanmaak en het beheer van een Account, de ‘onder-Accounts’ van de Gebruikers hierbij inbegrepen.
12.c. ELS behoudt zich het recht voor om de toegang te ontzeggen, een Account af te sluiten, inhoud te verwijderen of te wijzigen wanneer de Klant – of een van de Gebruikers onder zijn/haar verantwoordelijkheid – enige toepasselijke wet of enige bepaling van de Overeenkomst schendt, bijvoorbeeld indien facturen op de vervaldatum niet betaald werden, of nog indien de Klant zich niet gedraagt zoals verwacht wordt van een normaal voorzichtige en vooruitziende professional bij normaal gebruik van de dienst. In voorkomend geval zal het weigeren van de toegang kunnen slaan op een specifiek MAC-adres of IP-adres.

Artikel 13. Klanten/Gebruikers

13.a. ELS kan prijsstructuren voorstellen gebaseerd hetzij op een aantal Gebruikerss, hetzij in het algemeen het aantal personen (werknemers en zelfstandigen) die voor rekening van een Klant werken, bijvoorbeeld per aantal advocaten dat voor hetzelfde advocatenkantoor werkt.
13.b. In geval dat ELS twijfelt omtrent het werkelijk aantal personen dat toegang heeft tot de diensten ten aanzien van het aantal Gebruikers dat door de Klant meegedeeld werd, zal ELS kunnen overgaan tot elke nuttige controle en de Klant verbindt zich er toe om hieraan ten volle mee te werken.
13.c. In geval van bewezen fraude ingevolge de uitsluitende fout van de Klant, kan ELS onmiddellijk een einde stellen aan de Overeenkomst ten laste van de Klant. De Klant zal het prijsverschil, gebaseerd op het verschil tussen het aanvankelijk omschreven aantal Gebruikers en het werkelijke aantal Gebruikers, verschuldigd zijn, dit voor de door de fraude betroffen tijdsperiode, vermeerderd met 300% wegens de fraude. Dit niettegenstaande het recht van ELS om elk ander bedrag of schadevergoeding verbonden aan de verbreking van de Overeenkomst wegens fout van de Klant, te vorderen.
13.d. De Klant is verantwoordelijk voor de evolutie van dit aantal Gebruikers ten opzichte van het initieel omschreven aantal. De Klant zal ELS onmiddellijk verwittigen van elke wijziging van het aantal Gebruikers evenals van de wijzigingen omtrent de identiteit van de Gebruikers, in geval van vertrek of aankomst. In dat geval worden de identificatiegegevens van de betrokken Gebruikers gewijzigd. Elke Klant kan Gebruikerswijzigingen aanbrengen ter hoogte van 10% van het initieel omschreven Gebruikersaantal. Boven die drempel van 10%, zullen de wijzigingen door ELS gefactureerd worden.
13.e. Behalve in geval van toegang via IP-herkenning, zal elke Gebruiker toegang hebben tot de dienst via een persoonlijk e-mailadres en een wachtwoord.
13.f. De Klant is verantwoordelijk voor het naleven van de Overeenkomst door de Gebruikers. Elke inbreuk door een van de Gebruikers zal door ELS beschouwd worden als begaan door de Klant.

Artikel 14. Veiligheid - beschikbaarheid - exporteren van gegevens - back-up

14.a. ELS stelt alles in het werk om de toegang tot en het goed functioneren van de Websites, computerdiensten en Kennisbanken 24/7 te verzekeren.
14.b. De Klant begrijpt en aanvaardt dat de Websites, computerdiensten en Kennisbanken omwille van technische redenen, in het bijzonder in geval van bijwerking of onderhoud, tijdelijk ontoegankelijk zijn.
14.c. De Klant is verantwoordelijk voor de beveiliging en de vertrouwelijkheid van zijn Accounts, terminals, wachtwoorden en zijn verbinding.
14.d. De Klant is verantwoordelijk voor elke activiteit die verricht wordt vanaf of via één van zijn Accounts.
14.e. De Klant kan eventueel een back-up maken van bepaalde gegevens die hij zou kunnen ingeven in één van de aangeboden diensten. Het exporteren van de gegevens gebeurt via een plat gegevensbestand (flat file), dit wil zeggen een niet-gestructureerd gegevensbestand. Op het einde van de Overeenkomst, ongeacht de reden, beschikt de Klant over een termijn van vijftien (15) kalenderdagen om zijn gegevens te exporteren. Na die termijn mag ELS de gegevens wissen. De Klant is alleen verantwoordelijk voor die export van gegevens en dient een passende back-up van die gegevens te realiseren.

Artikel 15. Beoordeling

15.a. Wanneer de mogelijkheid bestaat om een standpunt of opmerking aangaande een product of dienst mee te delen, dient de Klant alle toepasselijke wetgeving na te leven.
15.b. Alle beledigende, racistische, xenofobe, discriminerende commentaren zijn in het bijzonder verboden, evenals commentaren die manifest commerciële of promotionele doeleinden nastreven, commentaren die frauduleus of gesponsord zijn of de grenzen van de juiste gematigdheid in de uiting van een constructief standpunt betreffende een product of dienst overschrijden.
15.c. De standpunten of opmerkingen die in punt 15.a bedoeld worden, zullen verwijderd worden zonder ingebrekestelling. De Klant zal ELS schadeloos stellen voor elke vordering van derden, door vrijwillig tussen te komen in een eventuele gerechtelijke procedure en door het zo nodig voor ELS op te nemen, niettegenstaande de mogelijkheid van ELS om het herstel van haar eventuele eigen schade te vorderen.

Artikel 16. Privéleven

16.a. De Overeenkomst dient te worden gelezen in combinatie met het handvest betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, dat toegankelijk is op het volgende adres: www.larcier.com/nl/privacy of op www.indicator-larcier.be/nl/beleid-gegevensverwerking.

Artikel 17. Intellectuele eigendom - Algemeen

17.a. Dit artikel is op algemene wijze toepasselijk op het geheel van de beschermde werken. Het dient samen gelezen te worden met de meer specifieke bepalingen die de intellectuele eigendom regelen van bepaalde categorieën van beschermde werken. In geval van tegenstrijdigheid tussen dit algemeen artikel en een specifiek artikel, zal de bepaling vervat in het specifieke artikel bij voorrang gelden op het algemene artikel.
17.b. De Klant verbindt zich ertoe om de intellectuele eigendomsrechten van ELS op de Beschermde werken niet te schenden. De Klant verbindt zich eveneens om maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn om de eerbiediging van de rechten van ELS door de personen waarvoor hij instaat te verzekeren.
17.c. Enkel de opvraging, gedeeltelijk en selectief, van gegevens met het oog op het afdrukken ervan op papier of het gedeeltelijk en selectief exporteren van gegevens op een elektronische drager op niet permanente wijze en buiten netwerk(en) om, binnen de grenzen van het normaal gebruik en voor het uitsluitend gebruik door de Klant, zijn toegestaan.
17.d. Behoudens de hierboven vermelde toelatingen is het de Klant verboden om een Beschermd werk, geheel of gedeeltelijk, te kopiëren, te reproduceren of de inhoud ervan op eender welke wijze te wijzigen.
17.e. De Klant ziet er van af om kopieën aan derden aan te bieden, ongeacht de vorm en voorwaarden, zelfs ten kosteloze titel.
17.f. Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke afwijkende bepaling door ELS, is het de Klant eveneens verboden om een Beschermd werk of een gedeelte van de inhoud ervan te verspreiden via een verkoop, verhuur, lening, verdeling, terbeschikkingstelling via een netwerk of elke andere vorm van terbeschikkingstelling aan derden, ongeacht of daarmee al dan niet commercieel een commercieel doel wordt nagestreefd.
17.g. De Klant verbindt zich formeel om geen enkel element, geheel dan wel gedeeltelijk, van een Beschermd werk aan derden te communiceren, zulks zelfs ten kosteloze titel, aangezien dit tot gevolg heeft dat een derde gratis zou meegenieten van een equivalent van een licentie waarover hij niet beschikt.
17.h. Elke tekortkoming door de Klant aan deze verplichtingen brengt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een forfaitaire schadevergoeding met zich mee, ter waarde van 10 maal het bedrag van de factuur voor het desbetreffende Beschermde werk (indien het een abonnement betreft, 10 maal de prijs die voor een jaar wordt aangerekend). Deze schadevergoeding doet geen afbreuk aan het recht van ELS om een hogere schadevergoeding te vorderen, indien zij een hogere schade kan bewijzen. Er wordt evenmin afbreuk gedaan aan het recht van eventuele partneruitgevers om, onafhankelijk van ELS, rechtsvorderingen in te stellen.
17.i. Indien ELS evenwel kan aantonen dat de Klant, persoonlijk, direct of indirect of via een vennootschap waarin hij een belang heeft, handel heeft gedreven, in het bijzonder via illegale kopieën, de illegale exploitatie van een Beschermd werk en/of een onderdeel van de inhoud, zal het bedrag van de forfaitaire vergoeding € 300.000 bedragen, zonder hierbij evenwel afbreuk te doen aan het recht van ELS om de volledige schadeloosstelling te vragen van de geleden schade.
17.j. De Klant erkent dat het bedrag van die forfaitaire schadevergoeding gerechtvaardigd is, onder meer door de substantiële investeringen en de noodzakelijke inspanningen voor de uitgave en ontwikkeling van het Beschermde werk, voor de bijwerking, het verwerven, nazicht en de presentatie van de inhoud, evenals, in voorkomend geval, de afstemming op de vereisten van nieuwe exploitatiesystemen die aan de Gebruikers ter beschikking worden gesteld.
17.k. De Klant erkent dienvolgens uitdrukkelijk dat die forfaitaire schadevergoedingen slechts gedeeltelijk de schade dekken die voor de uitgever kan resulteren uit de tekortkomingen van de Klant aan de in de vorige artikelen bepaalde verbintenissen.
17.l. ELS behoudt zich bovendien het recht voor om vervolgingen in te stellen wegens namaak.
17.m. In elk van de gevallen die dit artikel beoogt, maakt de tekortkoming van de Klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een einde aan de gebruikslicentie. De eventueel door de Klant betaalde bedragen worden niet terugbetaald.

Artikel 18. Intellectuele eigendom - Websites

18.a. Het geheel van elementen dat op de Websites van ELS toegankelijk is, hun samenstelling en hun indeling (teksten, foto’s, afbeeldingen, iconen, video’s, software, databanken, daarin begrepen hun structuur, inhoud, enz.) wordt beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van ELS of van een verbonden onderneming van ELS.
18.b. Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van ELS, mag de Klant in geen enkel geval de Websites, in haar geheel dan wel gedeeltelijk, kopiëren, reproduceren, weergeven, wijzigen, overmaken, overdragen, publiceren, aanpassen, verdelen, verspreiden, er een licentie op verlenen, ze overdragen , verkopen, ongeacht de drager of het middel, of die op welke manier dan ook uitbaten.
18.c. Elk gebruik van software dat het mogelijk maakt de Websites van ELS, geheel of gedeeltelijk, al dan niet automatisch, te overlopen, screenen, kopiëren en/of uit te pakken, is strikt verboden.
18.d. Verschillende merken en logo’s verschijnen op de Websites en dragers van ELS. Het gaat over commerciële handelsmerken of handelsmerken die door ELS of verbonden ondernemingen van ELS binnen de Europese Unie en/of andere rechtsgebieden geregistreerd werden. Die merken en logo’s mogen door Klanten of derden niet gebruikt worden op een wijze die verwarring zou kunnen uitlokken, of op andere manieren die ELS of een van de verbonden ondernemingen van ELS kan kleineren, denigreren of in diskrediet brengen. Andere merken of logo’s – in het bijzonder de merken of logo’s van partner-uitgevers – kunnen op de Websites, of op producten of diensten die door ELS voorgesteld worden, verschijnen. Die merken of logo’s zijn de eigendom van hun respectieve eigenaars, die al dan niet verbonden ondernemingen van ELS zijn.

Artikel 19. Intellectuele eigendom – Monografieën en Tijdschriften

19.a. In het geval van een aankoop van een gedrukt Tijdschrift of Monografie of in het geval van de bezorging van een drager voor een opleiding, wordt de Klant – mits volledige betaling – eigenaar van de drager.
19.b. ELS behoudt echter de exclusieve eigendom van alle rechten verbonden aan de inhoud van de Tijdschriften, Monografieën en dragers in het kader van een opleiding, ongeacht of zij nu intellectueel of economisch zijn (auteursrechten, rechten van de databaseproducent, enz.)

Artikel 20. Intellectuele eigendom – digitaal gegevensbestand

20.a. ELS behoudt de exclusieve eigendom van alle rechten verbonden aan het digitale gegevensbestand, of het nu gaat om intellectuele en/of economische rechten (auteursrechten, rechten van de databaseproducent, enz.).
20.b. De toegang tot de digitale gegevensbestanden vereist een internetverbinding, elektronische apparaten verbonden aan het internet en leessoftware. Die apparaten en software moeten de lezing toestaan van de door ELS bezorgde digitale gegevensbestanden, dit in een of meerdere ruim aanvaarde formaten, en moet eveneens voldoen aan de technische vereisten die voor die types gegevensbestanden opgelegd worden.
20.c. De digitale gegevensbestanden die op de Website gekocht worden, zijn beschermd door technische beschermingsmaatregelen: ‘systemen van Digital Rights Management’, ‘DRM’ genaamd, of ‘watermarking’, dit zijn beschermingssystemen die het mogelijk maken om hun gebruik, in het bijzonder het gebruik van hun kopie in de privésfeer, te controleren. Voormelde DRM hebben tot doel om de Klant een maximum aan flexibiliteit te bieden in het gebruik van de gedownloade bestanden, dit alles met bescherming van de auteursrechten, de rechten van de vertalers en uitgevers van de werken.
20.d. De Klant verbindt zich ertoe om de controletechniek van het gebruik van de gedownloade digitale gegevensbestanden niet te omzeilen dan wel aan te tasten. Hij verbindt zich daartoe ook voor elke andere voorziening die dezelfde doelstelling nastreeft.
20.e. Elke poging om die maatregelen te omzeilen, kan aanleiding geven tot sancties.
20.f. Meer in het algemeen is elk gebruik buiten het in deze algemene voorwaarden gedefinieerde kader vergelijkbaar met een daad van namaak, die de Klant blootstelt aan gerechtelijke, burgerrechtelijke en/of strafrechtelijke vervolgingen.

Artikel 21. Intellectuele eigendom- Kennisbank

21.a. ELS behoudt de exclusieve eigendom van alle rechten verbonden aan de Kennisbanken, of het nu gaat om intellectuele en/of economische rechten (auteursrechten, rechten van de databaseproducent, enz.). Die exclusieve eigendom slaat in het bijzonder op de interface van de Kennisbanken (daarin begrepen het design en de lay-out), de broncode van de software die hun basis vormt, de structuur van de databases evenals hun inhoud, de tekst van de documentatie die voor de Klant bestemd is, de gebruiksaanwijzing, evenals elke andere code of element dat hiervan een bestanddeel kan zijn.
21.b. De Klant verbindt zich formeel om geen element dat deel uitmaakt van de Kennisbank, geheel of gedeeltelijk, intern of aan enige derde te communiceren, zulks zelfs ten kosteloze titel, aangezien dit tot gevolg heeft dat een derde gratis meegeniet van een equivalent van een licentie waarover hij niet beschikt. In het bijzonder wordt het beroep op elke techniek geviseerd die het mogelijk maakt de kennisbank, geheel of gedeeltelijk, in een software of op een Website op te nemen en waarbij zij geheel of gedeeltelijk, de exacte oorsprong van de informatie verbergt of aanleiding geeft tot verwarring dienaangaande.

D. PRECONTRACTUELE INFORMATIE

Artikel 22. Aanbod

22.a. Alle producten en diensten die door ELS voorgesteld worden, worden, ongeacht de drager (Website, folder, catalogus, …) te goeder trouw en zo getrouw mogelijk omschreven.
22.b. De afbeeldingen die desgevallend worden gepresenteerd om door ELS voorgestelde producten of diensten te illustreren, hebben geen enkele contractuele waarde.
22.c. De producten en diensten worden aangeboden binnen de grenzen van de voorraad, ongeacht of dat bij ELS of bij een leverancier is.
22.d. De Klant wordt zo spoedig mogelijk verwittigd van de verlengde onbeschikbaarheid van een artikel. In voorkomend geval kan de Klant zijn/haar bestelling kosteloos annuleren.
22.e. ELS kan haar aanbod van producten en diensten op elk moment wijzigen.
22.f. De inschrijvingen voor de opleidingen, worden aanvaard onder voorbehoud van het aantal beschikbare plaatsen. De Klant kan zich bij ELS informeren omtrent de beschikbaarheden betreffende de opleidingen.

Artikel 23. Prijsaanbod

23.a. De prijzen die voor de door ELS aangeboden producten en diensten worden opgegeven zijn indicatief en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving door ELS gewijzigd worden, ongeacht de drager (Website, folder, catalogus, …).
23.b. De enig geldende prijs, is de prijs die ELS bij de bevestiging van de bestelling vermeldt.
23.c. Behoudens tegenstrijdige informatie, worden de prijzen weergegeven in euro’s en omvatten ze noch de belastingen, noch de eventuele leveringskosten.
23.d. Voor wat de opleidingen betreft, omvatten de weergegeven prijzen, behoudens andersluidende bepaling, niet de verplaatsingskosten, noch de kosten van de drager, noch cateringkosten.

Artikel 24. Belastingen – Bestellingen binnen de EU

24.a. Voor niet btw-plichtige Klanten, wordt de btw van het land van de EU toegepast zoals aangeduid op de factuur.
24.b. De btw-plichtige Klanten waarvan de maatschappelijke zetel in een ander land van de Unie gevestigd is en die hun levering in dat land wensen te ontvangen, zullen zonder btw gefactureerd worden. Het zal hun evenwel toekomen om die invoer aan te geven, zodat zij de fiscale regelgeving in hun vestigingsland eerbiedigen.
24.c. Btw-plichtige Klanten dienen in elk geval hun btw-nummer aan te geven op het bestelformulier. ELS behoudt zich het recht voor om de bestelling op te schorten in het geval waarin die informatie niet meegedeeld zou worden of wanneer het doorgegeven nummer onvolledig of onjuist zou blijken.

Artikel 25. Belastingen - bestellingen gefactureerd en geleverd buiten de EU

25.a. De bestellingen die gefactureerd en geleverd worden buiten de EU, worden zonder btw gefactureerd.
25.b. In geval van een bestelling naar een land buiten de EU, is de Klant de invoerder van het of de betrokken product(en).
25.c. Douanerechten, lokale belastingen, invoerrechten of staatsbelastingen kunnen desgevallend opeisbaar worden. ELS kan hierover niet oordelen. Zij zijn ten laste van de Klant en vallen onder diens volledige verantwoordelijkheid, dit zowel voor wat de aangiftes als de betalingen aan de bevoegde overheden en instellingen van zijn/haar land betreft.

Artikel 26. Leveringskosten

26.a. De eventuele leveringskosten ten laste van de Klant worden meegedeeld op het moment van de online bestelling.
26.b. In geval van een plaatsing van een bestelling via een andere weg dan het online bestellen, komt het aan de Klant toe om zich bij ELS te informeren omtrent eventuele bijzondere leveringskosten.
26.c. In het algemeen worden de leveringskosten berekend in functie van een vast bedrag per bestelling en van een variabel bedrag afhankelijk van het aantal artikelen waaruit die wordt samengesteld.
26.d. De leveringskosten zijn altijd ten laste van de Klant en worden in de factuur toegevoegd aan de prijs van het/de bestelde product(en).
26.e. Als ELS de levering omwille van aan haar eigen zijnde organisatorische redenen, opsplitst, zal de deelname in de behandelings- en uitzendkosten slechts voor één zending gefactureerd worden.

E. HET PLAATSEN VAN DE BESTELLING

Artikel 27. Online bestelprocedure

27.a. De Klant kan online via een Website van ELS bepaalde producten of diensten bestellen.
27.b. ELS behoudt zich het recht voor om de bevestiging van de bestelling te laten afhangen van andere voorwaarden, op te schorten of te weigeren in volgende limitatief opgesomde gevallen:
i. De mededeling van manifest onjuiste gegevens;
ii. Het niet betalen van vorige leveringen of de weigering van machtiging of toelating met het oog op de betaling van de bank of de financiële instelling van de Klant of de financiële afdeling van ELS;
iii. Bestellingen die slaan op een abnormaal groot aantal werken;
iv. Bestellingen die slaan op een abnormaal hoog totaalbedrag;
v. Een levering die verricht dient te worden in een geografische zone waar de risico’s onredelijk zouden zijn, hetzij omwille van een gebrek aan betrouwbaarheid van het transport of de verdeling, hetzij omwille van gevallen van overmacht (oorlogen, onrust, stakingen).

Artikel 28. Bestelprocedure via elk ander middel

28.a. In voorkomend geval kan de Klant bepaalde producten of diensten via andere middelen bestellen, hetzij per briefwisseling - door de bestelbon vervolledigd terug te sturen - of per telefoon, …
28.b. Het is in dat geval aangewezen om de op de commerciële documenten van ELS voorziene vermeldingen door te nemen en toe te passen.
28.c. ELS behoudt zich het recht voor om de bevestiging van de bestelling te laten afhangen van andere voorwaarden, haar op te schorten of haar te weigeren in de volgende limitatief opgesomde gevallen:
i. Onvolledige of onjuiste bestelbonnen;
ii. De mededeling van manifest onjuiste gegevens;
iii. Het niet betalen van vorige leveringen of de weigering van machtiging of toelating met het oog op de betaling van de bank of de financiële instelling van de Klant of de financiële afdeling van ELS;
iv. Bestellingen die slaan op een abnormaal groot aantal werken;
v. Bestellingen die slaan op een abnormaal hoog totaalbedrag;
vi. Een levering die verricht dient te worden in een geografische zone waar de risico’s onredelijk zouden zijn, hetzij omwille van een gebrek aan betrouwbaarheid van het transport of de verdeling, hetzij omwille van gevallen van overmacht (oorlogen, oproeren, stakingen).

Artikel 29. Betaling

29.a. De betalingen kunnen gedaan worden door middel van kredietkaart, debetkaart of overschrijving. In de laatste hypothese, behoudt ELS zich het recht voor om de aanvaarding van de bestelling of de levering daarvan te laten afhangen van de ontvangst van de betaling.
29.b. Behoudens schriftelijk vastgesteld specifiek akkoord, zijn de betalingen onmiddellijk en zonder korting opeisbaar.
29.c. Elke vertraging in betaling brengt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een interest van 8% per jaar op de verschuldigde sommen met zich mee.
29.d. In geval van niet betaling op de vervaldatum, zal er van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een forfaitaire conventionele schadevergoeding verschuldigd zijn van 10% van het resterende verschuldigde saldo, met een minimum van € 40.

Artikel 30. Facturatie

30.a. De Klant verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met het gebruik en de ontvangst van elektronische facturen, volgens de keuze van ELS.

Artikel 31. Veiligheid en archiveren

31.a. De veiligheid van de elektronische overdracht van gelden en de goede uitvoering van de betaalopdrachten in het algemeen, vallen onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de financiële instellingen die deze overdrachten beheren.
31.b. ELS kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor enige schade die voortvloeit uit een vergissing, nalatigheid, panne, functiestoornis of een laakbare handeling die haar niet rechtstreeks toerekenbaar zou zijn.
31.c. Het komt aan de Klant toe om kennis te nemen van de algemene voorwaarden en de aansprakelijkheidsbeperkingen die toepasselijk zijn op de betaaldiensten waarvan hij gebruik maakt.

F. UITVOERING VAN DE BESTELLING

Artikel 32. Leveringstermijn

32.a. De leveringstermijnen zijn altijd indicatief.
32.b. Wanneer artikelen op verschillende data leverbaar zijn gelet op hun beschikbaarheid, wordt de leveringstermijn gebaseerd op de langste termijn.
32.c. ELS behoudt zich altijd de mogelijkheid voor om de leveringen op te splitsen.
32.d. Een bestelling zal op algemene wijze geacht worden geleverd te zijn binnen de vijf (5) werkdagen volgend op de afgifte van de artikelen aan de transporteur die belast is met de levering.
32.e. In het geval waarin de bestelling niet gehonoreerd wordt binnen een termijn van dertig (30) dagen na haar bevestiging, wordt de Klant verzocht contact op te nemen met ELS om de status van de bestelling te controleren en indien er zich een probleem voordeed bij ELS zal ELS hier zo snel mogelijk aan verhelpen. Als blijkt dat de verzending die voltrokken is, tijdens de leveringsprocedure zoek geraakt is, zal ELS overgaan tot een nieuwe verzending dan wel tot de terugbetaling van het bedrag van de bestelling, daarin begrepen de gemaakte verzendingskosten.

Artikel 33. Mededeling van digitale gegevensbestanden

33.a. De bestelde digitale gegevensbestanden worden via een hyperlink, die het mogelijk maakt om het bestand te downloaden, ter beschikking gesteld aan de Klant.
33.b. De hyperlink die het downloaden toestaat, wordt meegedeeld binnen de achtenveertig (48) uur na ontvangst van de betaling. De hyperlink is beschikbaar gedurende drie (3) maanden.
33.c. De mededeling van de bovenvermelde hyperlink geldt als uitvoering van de levering van het digitaal gegevensbestand, ongeacht het effectieve downloaden door de Klant.
33.d. De Klant geeft zijn voorafgaand akkoord voor het onmiddellijk begin van uitvoering van de Overeenkomst die betrekking heeft op de levering van een Digitaal gegevensbestand zonder materiële drager (hypothese van het downloaden). De Klant erkent en aanvaardt dat hij zijn eventueel herroepingsrecht, zoals bedoeld in punt G hieronder, verliest eenmaal het Digitaal gegevensbestand geleverd is.

Artikel 34. Overdracht van eigendom en risico’s

34.a. De eigendom van de bestelde goederen wordt overgedragen op de Klant vanaf de ontvangst van de volledige betaling.
34.b. De risico’s op de bestelde goederen worden op de Klant overgedragen vanaf de bevestiging van de plaatsing van de bestelling.

Artikel 35. Schuldvernieuwing

35.a. De uitgifte, aanvaarding van wissels of van eender welke andere betalingstitel, brengt geen enkele schuldvernieuwing met zich mee.
35.b. ELS behoudt zich het recht voor om, naast het recupereren van het bedrag dat op de betalingstitel vermeld wordt, eveneens de andere door de Overeenkomst voorziene bedragen in te vorderen.

Artikel 36. Klacht – tijd om een vordering in te stellen

36.a. Elk pakket dat beschadigd is of tijdens de levering aangetast is door een zichtbaar gebrek, moet geweigerd worden en door de Klant teruggestuurd worden naar de afzender. Bij gebreke hieraan, wordt de Klant geacht het zichtbaar gebrek te aanvaarden.
36.b. Het komt aan de Klant toe om op het moment van de ontvangst van het goed de conformiteit van zijn bestelling te controleren.
36.c. De vordering is slechts ontvankelijk wanneer zij schriftelijk geformuleerd wordt binnen acht (8) werkdagen vanaf de ontvangst van de goederen, van de terbeschikkingstelling van de hyperlink om te downloaden, van de aanmaak van het Account, van de toegang tot de databases/Kennisbanken, van het begin van de dienstverlening, … Na het verstrijken van deze termijn, wordt de Klant geacht de levering van het product of de verlening van de dienst, definitief goedgekeurd te hebben.

Artikel 37. Dienstencontracten

37.a. De Klant geeft zijn voorafgaand akkoord bij de onmiddellijke aanvang van de uitvoering van de met ELS gesloten dienstencontracten.
37.b. De Klant erkent en aanvaardt dat hij zijn eventueel herroepingsrecht, zoals bedoeld in punt G hieronder, verliest eenmaal het dienstencontract volledig door ELS uitgevoerd is.

Artikel 38. Opleidingen

38.a. ELS behoudt zich het recht voor om het programma te wijzigen, een opleidingssessie uit te stellen of af te zeggen wanneer de omstandigheden haar daartoe verplichten.
38.b. Naargelang de omstandigheden zal de Klant zo spoedig mogelijk, via het meest geschikte communicatiemiddel, verwittigd worden.
38.c. ELS verzekert zich gedurende de volledige opleiding van verwerving van kennis en vaardigheden. Op het einde van elke opleidingssessie wordt er aan de hierom verzoekende Klant een attest van deelname afgeleverd.
38.d. De Klant is zich ervan bewust dat voormeld attest van deelname niet noodzakelijk geldt als een attest voor een door een bevoegde autoriteit (Orde van advocaten, Instituut van de Bedrijfsrevisoren, …) erkende opleiding in het kader van de permanente vormingsverplichtingen van bepaalde beroepen.

Artikel 39. Tijdschriften

39.a. Behoudens andersluidende bepaling gaat een abonnement op een adviesbrief van het gamma Tips & Advies in op de datum waarop het nummer wordt uitgegeven dat net na de aanvraag tot abonnement verschijnt. De andere abonnementen gaan in op 1 januari en lopen tot 31 december, behoudens andersluidende bepaling in de ELS-bestelbon of in de ontvangstbevestiging van de bestelling of bij de bevestiging van de bestelling door ELS of op de factuur. In de regel bedraagt de duur van een abonnement 1 jaar, behoudens andersluidende bepaling in de ELS-bestelbon of in de ontvangstbevestiging van de bestelbon of bij de bevestiging van de bestelling of op de factuur.
39.b. Behalve in het geval dat het abonnement minimum twee (2) maanden voor de datum van de verjaardag van de ingang van het abonnement opgezegd wordt, wordt het abonnement stilzwijgend verlengd voor een nieuwe duurtijd van één (1) jaar.
39.c. De eventuele opzegging dient per aangetekende brief meegedeeld te worden op volgend adres:
– voor Larcier legal en de opleidingen: ELS Belgium nv, Boulevard Baudouin 1er 25, 1348 Louvain-la-Neuve
- voor Larcier Business en Tips & Advies: ELS Belgium nv, Tiensesteenweg 306, 3000 Leuven.
39.d. Het abonnement wordt op jaarlijkse basis gefactureerd, behoudens andersluidende bepaling in de ELS-bestelbon of op de bevestiging van de bestelling of bij de bevestiging van de bestelling of op de factuur, op basis van de aangepaste prijs.
Bij wijze van uitzondering wordt het abonnement op het Répertoire Notarial per trimester gefactureerd. De duur van het abonnement komt, behoudens andersluidende bepaling, overeen met de duur van één jaar (van 1 januari tot en met 31 december).

Artikel 40. Kennisbanken

40.a. Behoudens andersluidende bepaling op de bestelbon of op het ontvangstbericht van de beslissing of bij de bevestiging van de bestelling, is de duur van een abonnement één (1) jaar. Het abonnement begint te lopen vanaf de datum die aangeduid is op de bevestiging van de bestelling of op de factuur.
40.b. Behoudens in geval van opzegging minimum twee (2) maanden voor de datum van de verjaardag van de datum waarop het abonnement inging, wordt het abonnement stilzwijgend verlengd voor een nieuwe duur van één (1) jaar, tenzij in de ELS-bestelbon of ontvangstbevestiging van de bestelling of bij de bevestiging van de bestelling of op de factuur.
40.c. De eventuele opzegging wordt per aangetekende brief meegedeeld op volgend adres:
– voor Larcier legal en de opleidingen: ELS Belgium nv, Boulevard Baudouin 1er 25, 1348 Louvain-la-Neuve
- voor Larcier Business en Tips & Advies: ELS Belgium nv, Tiensesteenweg 306, 3000 Leuven
40.d. Het abonnement wordt op jaarlijkse basis gefactureerd, behoudens andersluidend beding in de ELS-bestelbon of op de ontvangstbevestiging van de bestelling door ELS of bij de bevestiging van de bestelling door ELS of op de factuur, op basis van de aangepaste prijs.
40.e. De inhoud van een Kennisbank – hetzij de bronnen die zij bevat – wordt tijdens de bestelling bepaald. Voor sommige Kennisbanken kan de Klant de inhoud van de Kennisbank uitbreiden door een bijkomende bestelling en betaling te doen, volgens de op de interface van de Kennisbank aangegeven modaliteiten.
40.f. De toegang tot de Monografieën, waarop ingetekend werd in het kader van een Kennisbank, is mogelijk tot aan de verschijning van de nieuwe editie.
40.g. De online inhoud van de nieuwe editie van elke Monografie zal die van de oude vervangen.
40.h. De verantwoordelijke uitgever zal een Monografie, waarvan de inhoud als achterhaald bevonden wordt, van de Kennisbank kunnen halen, en dit zonder verschijning van een nieuwe editie. De Klant kan hiervoor geen enkele schadevergoeding vorderen.
40.i. ELS kan de inhoud van een Kennisbank op elk moment wijzigen. In geval van een belangrijke wijziging van de inhoud, moet de klant geïnformeerd worden. In dat geval, kan de Klant een einde stellen aan de Overeenkomst door de kennisgeving van de beslissing binnen de vijftien (15) dagen die volgen op de mededeling van de wijziging. In dat geval, zullen de reeds door de Klant betaalde bedragen pro rata terugbetaald worden, rekening houdend met de duur van het abonnement die al verlopen is. Bij gebreke aan de mededeling binnen de voormelde termijn van vijftien (15) dagen, van zijn wil om een einde aan de Overeenkomst te stellen, wordt de Klant geacht de wijziging van de inhoud definitief aanvaard te hebben.

G. HERROEPINGSRECHT

Artikel 41. Opening van het herroepingsrecht voor de Klanten die de hoedanigheid hebben van Consument

41.a. Het herroepingsrecht, waarvan sprake is in punt G van de Overeenkomst, staat slechts open voor Klanten die de hoedanigheid hebben van Consument in de zin van het Wetboek Economisch Recht, dit wil zeggen elke natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn/haar handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen;
41.b. De Klanten die niet de hoedanigheid van Consument bezitten, kunnen binnen de acht (8) dagen die volgen op de ontvangst van de bestelling, de terugzending van de bij Groep ELS gekochte producten vragen. ELS is volledig vrij in het toestaan of weigeren van de terugzending van de producten. In elk geval zullen alleen goederen die zich in perfecte staat bevinden, aanvaard worden. In geval van het akkoord van ELS met de terugzending van het/de betrokken product(en), zal de terugzending gebeuren volgens de modaliteiten die in het akkoord aangeduid worden. De terugbetaling van de betaalde prijs – buiten de leverings- en terugzendkosten die ten laste van de Klant blijven – zal binnen de dertig (30) dagen vanaf de ontvangst van de goederen gebeuren, voor zover zij in perfecte staat terugbezorgd worden. De terugbetaling zal verricht worden door overschrijving op het door de Klant bij de vraag tot terugzending aangeduide rekeningnummer. In voorkomend geval kan er een boete van de Klant gevorderd worden. Die boete zal van het terug te betalen bedrag worden afgehouden.

Artikel 42. Termijn en beginpunt

42.a. Behalve in de hiervoor of hierna voorziene hypotheses van uitsluiting, beschikt de Klant over een bedenktermijn van veertien (14) dagen om zijn beslissing om zich uit de Overeenkomst terug te trekken, aan ELS ter kennis te brengen.
42.b. Het vertrekpunt van de termijn van veertien (14) dagen verschilt naargelang volgende hypotheses:
i. Bij een dienstencontract is het vertrekpunt de dag van de sluiting van het contract;
ii. Bij een verkoopovereenkomst van een product:
• is het vertrekpunt de dag waarop de Klant of een derde, aangeduid door de Klant en andere dan de transporteur, het product fysiek in ontvangst neemt of;
• in het geval dat meerdere producten door de Klant besteld werden in één bestelling en zij apart geleverd worden, is het vertrekpunt de dag waarop de Klant of een derde, aangeduid door de Klant en andere dan de transporteur, het laatste product fysiek in ontvangst neemt;
• in het geval van Overeenkomsten die betrekking hebben op de regelmatige levering van producten (bijvoorbeeld een abonnement op een Tijdschrift, …) gedurende een bepaalde tijdsperiode, is het vertrekpunt de dag waarop de Klant of een derde, aangeduid door de Klant en andere dan de transporteur, het eerste product fysiek in ontvangst neemt.

Artikel 43. Kennisgevingsmodaliteiten

43.a. De Klant informeert ELS, voordat de bedenktijd van veertien (14) dagen verlopen is, van zijn beslissing om zich uit de Overeenkomst terug te trekken.
43.b. De Klant kan zijn beslissing ter kennis brengen door een e-mail aan orders@larcier.com voor Larcier Legal en de opleidingen of klantenservice@indicator-larcier.be voor Larcier Business en Tips & Advies te zenden waarin de beslissing ondubbelzinnig wordt uiteengezet.

Artikel 44. Terugzendingsmodaliteiten en terugbetaling

44.a. De terugzendingskosten zijn ten laste van de Klant.
44.b. De Klant stuurt het product terug aan ELS volgens de modaliteiten aangegeven op de Website van ELS of via orders@larcier.com voor Larcier Legal en de opleidingen of klantenservice@indicator-larcier.be voor Larcier Business en Tips & Advies.
44.c. De terugzending dient binnen de veertien (14) dagen vanaf de kennisgeving van de beslissing om zich terug te trekken, te gebeuren.
44.d. ELS voert de terugbetaling van de door de Klant betaalde prijs – dit buiten de leveringskosten – binnen dertig (30) dagen volgend op de mededeling van het bewijs van de terugzending van het product of de effectieve ontvangst door ELS van het teruggezonden product. De laatste gebeurtenis vormt het vertrekpunt van de termijn van dertig (30) dagen.
44.e. Behoudens uitdrukkelijke andersluidende Overeenkomst, voert ELS de terugbetaling uit door hetzelfde betaalmiddel te gebruiken als dat door de Klant voor de initiële transactie werd gebruikt.
44.f. De aansprakelijkheid van de Klant komt in het gedrang in het geval van de waardevermindering van de producten, resulterend uit het gebruik daarvan strijdig met de handelingen die nodig zijn om hun aard, hun eigenschappen en goede functionering tot uiting te doen komen.

Artikel 45. Uitsluitingen

45.a. De Klant kan zijn herroeppingsrecht niet uitoefenen in de volgende hypotheses:
i. in geval van dienstencontracten nadat de dienst volledig uitgevoerd is en de uitvoering begonnen is met het uitdrukkelijk akkoord van de Klant, die eveneens erkend heeft dat hij zijn herroepingsrecht zal verliezen eenmaal de Overeenkomst volledig uitgevoerd is door ELS;
ii. in geval van de levering van verzegelde audio- en video-opnames of verzegelde informaticasoftware, die na de levering ontzegeld zijn;
iii. in geval van de levering van goederen vervaardigd volgens de specificaties van de Klant of die duidelijk gepersonaliseerd zijn;
iv. in geval van de levering van een digitale inhoud die niet op een materiële drager geleverd is wanneer de uitvoering begonnen is met het voorafgaande uitdrukkelijke akkoord van de Klant, die eveneens erkend heeft dat hij/zij zo zijn/haar herroepingsrecht zal verliezen.

H. PUBLICITEIT

Artikel 46. Publicitaire prestaties

46.a. ELS kan reclame inlassen in haar producten, diensten en Websites.
46.b. Een bestelbon legt de modaliteiten, in het bijzonder de prijs, de afmetingen van de reclame, de afdrukmodaliteiten of de modaliteiten van de weergave op de Website(s) enz, voor de aankoop van advertentieruimte vast.
46.c. De titels B en H van de Overeenkomst beheersen de contractuele relaties tussen ELS en de koper van advertentieruimte. In voorkomend geval dient het begrip ‘Klant gelezen te worden als ‘de koper van de advertentieruimte’. Behalve in geval van schriftelijk akkoord van beide Partijen, zal geen enkel ander contractueel document de verhouding tussen ELS en de koper van de advertentieruimte regelen, zelfs indien een mededeling van algemene voorwaarden (op de achterzijde van een factuur bijvoorbeeld) niet uitdrukkelijk door ELS betwist wordt.
46.d. Het staat ELS vrij om elke reclame te weigeren die volgens haar niet conform is met de toepasselijke regels of met haar maatschappelijk of editoriaal handvest. Het gebrek aan weigering van de reclame door ELS, brengt geen juridische bekrachtiging hiervan mee, de koper van de advertentieruimte blijft dus aansprakelijk voor alle aspecten van de reclame die hij levert. De koper zal ELS vrijwaren voor elke vordering van derden, en zal zo nodig in rechte tussenkomen waarbij hij het opneemt voor ELS. Hij zal ook de procedurekosten voorschieten, evenals de kosten voor een raadsman en die van expertises die nuttig zijn ter verdediging van de belangen van ELS.
46.e. De door ELS meegedeelde informatiebetreffende de omvang van de verdeling van de reclame bij haar Klanten zijn schattingen en hebben geen contractuele waarde.
46.f. Ingevolge de bestelling van reclame, verzendt de koper van de advertentieruimte het materiaal dat hij gepubliceerd wil zien volgens de modaliteiten en op de datum die op de bestelbon gepreciseerd worden. De kosten die de koper maakt om de publicitaire documenten op het gepaste moment te verzenden, vallen onder de enkele verantwoordelijkheid van de koper. De koper blijft verantwoordelijk voor het risico van beschadigingen en verlies tot op het moment waarop het publicitair materiaal aan ELS ter hand wordt gesteld. Bij gebreke aan de overdracht van het reclamemateriaal binnen de overeengekomen termijn, zal de gereserveerde advertentieruimte toch aan de koper gefactureerd worden, zelfs als die ruimte met inhoud van ELS ingevuld is.
46.g. ELS kan het aan haar ter hand gestelde reclamemateriaal wijzigen om het aan te passen aan de eventuele materiële vereisten verbonden aan het afdrukken of de verdeling op de Websites. De koper van de advertentieruimte draagt in dat opzicht een licentie van intellectuele eigendom over die ELS in staat stelt om die technische aanpassingen door te voeren.
46.h. In geval van een vergissing of gebrek in het afdrukken of de weergave waarvoor ELS verantwoordelijk zou zijn, beschikt de koper van de advertentieruimte over acht (8) dagen vanaf de publicatie of de online weergave om zulks bij aangetekende brief geadresseerd aan de exploitatiezetel van ELS te melden. Bij gebreke daaraan zal de koper van de advertentieruimte van zijn vordering vervallen verklaard worden. Zo de vordering gerechtvaardigd blijkt, zal ELS ten titel van schadeloosstelling een nieuwe gelijkaardige ruimte aan de koper verschaffen, dit zonder bijkomende kosten. De koper zal geen bijkomende schadevergoeding kunnen vorderen.

Versie V.02 - 04.02.2019