Indicator-Larcier Online

0800 39 067 0800 39 067

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

Nieuwe wettelijke regels vruchtgebruik

Gevolgen voor bestaande en nieuwe gesplitste aankopen en nalatenschappen

Een Tips & Advies-Dossier over... 

samengevat

De hervorming van het goederenrecht en de hervorming van het recht van vruchtgebruik zijn goedgekeurd en zullen in werking treden op 1 september 2021. Deze hervorming brengt ook belangrijke wijzigingen met zich mee voor de regels die gelden voor vruchtebruik op onroerende goederen. Dit dossier heeft als doel de huidige en toekomstige regels inzake vruchtgebruik duidelijk toe te lichten.

in detail

De wettelijke regels m.b.t. vruchtgebruik zijn van belang wanneer de langstlevende na het overlijden van zijn partner het vruchtgebruik heeft over de goederen in de nalatenschap, terwijl de kinderen de blote eigendom bezitten. Daarnaast zijn die regels bv. ook relevant als u de blote eigendom van een pand aankoopt, terwijl uw kinderen of uw vennootschap het vruchtgebruik verwerven.

Hoewel het een louter burgerrechtelijke hervorming van het vruchtgebruik betreft, heeft deze toch gevolgen op fiscaal vlak die de nodige aandacht verdienen.

 • Welke belangrijke wijzigingen zijn voorzien in verband met de wettelijke verdeling van de kosten tussen de vruchtgebruiker en de blote eigenaar?
 • Waar moet u rekening mee houden als u zich in een situatie van vruchtgebruik/blote eigendom bevindt ten gevolge van:
  • een gesplitste aankoop met uw vennootschap;
  • een gesplitste aankoop met uw kinderen;
  • een erfenis of een schenking.

Dit dossier informeert u van A tot Z over de:

 • huidige en toekomstige regels inzake vruchtgebruik;
 • nieuwe verdelingsregels met betrekking tot werken uitgevoerd aan een goed waarvan de eigendom is opgesplitst in vruchtgebruik/blote eigendom;
 • de regels voor de omzetting van een vructhgebruik, die vooral in het kader van een nalatenschap een belangrijke rol spelen;
 • de bijkomende conrolemogelijkheden voor de blote eigenaar;
 • de nieuwe regels inzake de verplichte verzekering van het goed
 • de gewijzigde regels i.vm. de looptijd en de beëindiging van een vruchtgebruik

Een « must » voor wie een een optimale successieplanning wenst uit te werken,  een vastgoedinvestering overweegt of al aangekocht heeft.

Dit Tips & Advies-Dossier is er speciaal voor... 

iedereen

 • die een optimale successieplanning wenst uit te werken, een vastgoedinvestering overweegt of aangekocht heeft.

Dit Tips & Advies-Dossier is samengesteld door... 

Jan Roodhooft

Bruno Bosch

 • hoofdredacteur Indicator-Larcier

In dit Tips & Advies-Dossier leest u...

Inhoudstafel

Voorwoord

1. Definitie, voorwerp en duurtijd

1.1. Wat houdt het vruchtgebruik precies in?

1.2. Wie kan het vruchtgebruik vestigen?

1.3. Op welke goederen kan vruchtgebruik gevestigd worden?

1.4. Voor hoelang wordt het vruchtgebruik aangegaan?

1.4.1. Maximumduur

1.4.2. Wettelijk toegekend opvolgend vruchtgebruik

1.4.3. Faillissement

2. Hoe wordt een recht op vruchtgebruik gevestigd?

2.1. Vestiging van het vruchtgebruik door overlijden

2.1.1. De langstlevende echtgeno(o)t(e)

2.1.2. De wettelijk samenwonende partner

2.1.3. Testament

2.2. Een schenking ‘met voorbehoud van vruchtgebruik’

2.3. Een overeenkomst waarbij een vruchtgebruik gevestigd wordt

2.4. Verjaring

3. Rechten en plichten van de blote eigenaar en vruchtgebruiker

3.1. Rechten van de blote eigenaar en de vruchtgebruiker

3.1.1. Recht om het recht op vruchtgebruik te verkopen – verpanden – hypotheekvestiging

3.1.2. Gebruiksrecht

3.1.3. Daden van behoud en bewaring

3.1.4. Daden van beheer

3.1.5. Daden van beschikking

3.1.6. Het recht op vruchten en opbrengsten

3.1.7. Bezoekrecht

3.1.8. Rechtsvorderingen instellen

3.2. Plichten van de blote eigenaar en de vruchtgebruiker

3.2.1. Beschrijving van de goederen

3.2.2. Herstellingen

3.2.3. Verzekeringsplicht

3.2.4. Lasten en schulden

4. Wijzen van tenietgaan van het vruchtgebruik en de gevolgen

4.1. Specifieke wijzen van tenietgaan

4.1.1. Omzetting van het vruchtgebruik

4.1.2. Verstrijken van de duurtijd – verlenging

4.1.3. Overlijden – faillissement – ontbinding van een rechtspersoon

4.2. Algemene wijzen van tenietgaan

4.2.1. Het verdwijnen van het voorwerp waarop het vruchtgebruik slaat

4.2.2. Het tenietgaan van de titel

4.2.3. Bevrijdende verjaring

4.2.4. Afstand van vruchtgebruik

4.2.5. De vermenging van rechten

4.2.6. De vervallenverklaring

4.2.7. Onteigening

4.3. Gevolgen van het tenietgaan

4.3.1. Teruggaveplicht

4.3.2. Vergoedingen

5. Enkele bijzondere regels inzake vruchtgebruik

5.1. Vruchtgebruik op soortgoederen/geld

5.1.1. Vruchtgebruik op soortgoederen

5.1.2. Vruchtgebruik op gelden

5.2. Vruchtgebruik op aandelen

5.3. Vruchtgebruik op schuldvorderingen

5.4. Vruchtgebruik op een geheel van goederen

5.5. Vruchtgebruik op intellectuele rechten

6. Enkele fiscale gevolgen

6.1. Waardering vruchtgebruik in het kader van successie

6.1.1. Wie betaalt erfbelastingen?

6.1.2. Hoe wordt de waarde bepaald?

6.1.3. Een voorbeeld

6.2. Gesplitste aankoop vennootschap – privépersoon

6.2.1. Waarover gaat het?

6.2.2. Waarom moet u voorzichtig zijn?

6.2.3. Wanneer zijn de kosten van een pand in uw vennootschap
aftrekbaar?

6.2.4. Win (gespecialiseerd) advies in

6.3. Gesplitste aankoop privépersonen (ouders – kinderen)

6.3.1. Wat is het?

6.3.2. Denk ook aan de gevaren

6.3.3. Combinatie met schenking

6.3.4. Win (gespecialiseerd) advies in

6.4. Schenking met voorbehoud van vruchtgebruik

6.4.1. Wat is het?

6.4.2. Hoe zit het met de schenkings- en erfenisrechten?

Aanbod

 

 

PAPIER

Abonneeaanbod

119,00 

99,00 

Enkel met een actief abonnement
Prijzen zijn excl. btw

Standaardaanbod

 

119,00 

Prijzen zijn excl. btw
Loading

Een vraag?
Bel naar Klantenservice

0800 39 067