Indicator-Larcier Online

0800 39 067 0800 39 067

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

Hoe de jaarrekening van een bedrijf correct 'lezen'?

Ontcijfer en schat de financiële situatie correct in!

Een Tips & Advies-Dossier over... 

samengevat

Dit geactualiseerde dossier ontrafelt voor u stap voor stap en met concrete voorbeelden de geheimen achter de cijfers van een jaarrekening. U kunt de cijfers interpreteren en daardoor nog veiliger ondernemen en betalingsmoeilijkheden met klanten vermijden.

In dit dossier, volledig aangepast aan de nieuwe schema's en aan de hervorming van het vennootschapsrecht, analyseren we zowel het volledige schema (voor grote vennootschappen) als het verkorte schema (voor kmo’s). We tonen u hoe u snel inzicht krijgt in de financiële toestand van uw zakenpartners door het berekenen van een beperkt aantal kerngetallen. Een must-havedossier om risico’s te beperken en veiliger zaken te doen.

in detail

De jaarrekeningen zijn via internet gratis beschikbaar als bron van informatie. Dit dossier ontleedt een jaarrekening op een zeer praktische en verstaanbare manier:

 • Wat staat er (niet) in een jaarrekening?
  • Algemeenheden en nuttige weetjes
  • De bezittingen van een vennootschap (activa)
  • De schulden van een vennootschap (passiva)
  • De winst- en verliesrekening (resultatenrekening en -verwerking)
  • Toelichting
 • Wat kunt u allemaal afleiden uit de jaarrekening?
  • Hoe 'leest' u een jaarrekening?
  • Wat kunt u leren over vaste activa?
  • Wat kunt u leren over de schulden?
  • Hoe ziet u of een vennootschap financieel gezond is of niet?

U ontdekt zo welke geheimen er verborgen zitten achter de jaarrekening van concurrenten en klanten, maar ook achter uw eigen jaarrekening. Zo weet u wat collega’s over u kunnen weten, beperkt u de risico’s en doet u nog veiliger zaken. Kennis is macht! Bestel nu.

Dit Tips & Advies-Dossier is er speciaal voor... 

de zaakvoerder, de bestuurder

 • die de jaarrekening van zijn eigen vennootschap en van andere vennootschappen wil ontcijferen en de juiste conclusies wil trekken

Dit Tips & Advies-Dossier is samengesteld door... 

Karel Nijs

 • partner, Nijs Roeckens Bedrijfsrevisoren bvba

Bruno Bosch

 • hoofdredacteur Indicator-Larcier

In dit Tips & Advies-Dossier leest u...

Inhoudstafel

Deel 1. Wat staat er (niet) in een jaarrekening?

1. Enkele algemeenheden en nuttige weetjes

1.1. Het opvragen van een jaarrekening

1.2. Het eerste wat u ‘ziet’ als de jaarrekening voor u ligt

2. De bezittingen van de vennootschap (activa)

2.1. Wat u vooraf moet weten

2.2. Voorstelling van de activa

3. De schulden van de vennootschap (passiva)

3.1. Voorstelling van de passiva

3.2. Inbreng

3.3. Uitgiftepremies

3.4. Herwaarderingsmeerwaarden

3.5. Reserves

3.6. Overgedragen winsten (verlies)

3.7. Kapitaalsubsidies

3.8. Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het nettoactief

3.9. Voorzieningen voor risico’s en kosten

3.10. Uitgestelde belastingen

3.11. Schulden

3.12. Overlopende rekeningen

4. De winst- en verliesrekening (resultatenrekening en -verwerking)

4.1. Voorstelling van de resultatenrekening

4.2. Het begrip ‘niet-recurrent’

4.3. Brutomarge

4.4. Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten en diverse goederen

4.5. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

4.6. Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, immateriële en materiële vaste activa

4.7. Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)

4.8. Voorzieningen voor risico’s en kosten

4.9. Andere bedrijfskosten

4.10. Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten

4.11. Niet-recurrente bedrijfskosten

4.12. Financiële opbrengsten en kosten

4.13. Onttrekking aan/overboeking naar de uitgestelde belastingen

4.14. Onttrekking aan/overboeking naar de belastingvrije reserves

4.15. Belastingen

4.16. Resultaatverwerking

Deel 2. Welke bijkomende informatie vindt u in de toelichting?

1. Opbouw

2. Staat van de vaste activa

3. Staat van het kapitaal

4. Staat van de schulden

4.1. Opsplitsing van de schulden

4.2. Gewaarborgde schulden

4.3. Vervallen bij de fiscus en bij de RSZ

5. Resultaten

6. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

6.1. Welke waarborgen werden er precies gegeven?

6.2. Welke waarborgen bestaan er dan zoal?

6.3. Hangende geschillen

7. Betrekkingen met verbonden ondernemingen, bestuurders, zaakvoerders en commissarissen

8. Transacties met verbonden partijen buiten normale marktvoorwaarden

9. Verklaring betreffende de geconsolideerde jaarrekening

10. Waarderingsregels en andere in de toelichting te vermelden elementen

10.1. Waarderingsregels

10.2. Andere in de toelichting te vermelden inlichtingen

11. Inlichtingen omtrent de deelnemingen

12. Aandeelhoudersstructuur van de onderneming op de datum van de jaarafsluiting

13. Jaarverslag en verslag van de commissaris(sen)

13.1. Jaarverslag

13.2. Verslag van de commissaris(sen)

14. Sociale balans

15. Toelichtingen specifiek voor het volledige schema

15.1. Belastingen en taksen

15.2. Afgeleide financiële instrumenten die niet gewaardeerd zijn op basis van de reële waarde

15.3. Verslag van betalingen aan overheden

16. Kapitaalloze vennootschappen

16.1. Verkort schema – kapitaalloze vennootschappen

16.2. Volledig schema – kapitaalloze vennootschappen

Deel 3. Wat kunt u allemaal afleiden uit de jaarrekening?

1. Een jaarrekening lezen, hoe doet u dat?

1.1. Steeds kritisch beoordelen

1.2. Cijfers alleen zeggen niet alles

1.3. Wat vindt u niet in de jaarrekening?

2. Wat kunt u leren over de vaste activa?

2.1. Materiële vaste activa

2.2. Financiële vaste activa

3. Wat kunt u leren over de schulden?

3.1. Gewaarborgde schulden of niet?

4. Hoe kunt u zien of een vennootschap financieel gezond is?

4.1. Wettelijke bepalingen

4.2. Hoe met ratio’s snel een jaarrekening analyseren?