Indicator-Larcier Online

0800 39 067 0800 39 067

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

Hoe als zaakvoerder/bestuurder uw fiscaal optimaal loon opnemen uit uw vennootschap?

Uw loon berekenen en uitkeren zonder te veel belastingen te betalen

Een Tips & Advies-Dossier over... 

samengevat

Dit dossier leert u hoe u uw fiscaal optimaal loon berekent en uitkeert zonder te veel belastingen te betalen, rekening houdend met alle spelregels terzake en met de geïndexeerde bedragen voor inkomstenjaar 2022. Ook kunt u sinds 01.01.2022 uw voorlopige sociale bijdragen laten verlagen zonder nog rekening te moeten houden met de zgn. drempelbedragen. Wij leggen in een heldere taal en vanuit een praktische invalshoek al deze nieuwe spelregels en de gevolgen daarvan uit. Zo neemt u met kennis van zaken, eventueel samen met uw boekhouder, de beste beslissingen.

in detail

Dit dossier geeft u inzicht in en praktische antwoorden op veelgestelde vragen over:

 • wat er allemaal wel/niet onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder valt
 • uw loon en de socialezekerheidsbijdragen
 • uw loon en de bedrijfsvoorheffing
 • uw loon en de personenbelasting- en vennootschapsbelasting
 • uw loon en uw extralegaal pensioen
 • de berekening van uw optimaal loon
 • wat u nu, na het einde van het boekjaar, nog kunt doen: is het bv. een goed idee om nog een tantième op te nemen, uw loon in de toekomst tussen uzelf en uw partner te spreiden enz...

Hierbij houden we rekening met de wisselwerking tussen enerzijds de hoogte van uw loon en anderzijds uw sociale bijdrage en de belastingen. Met dit dossier als leidraad maakt u (opnieuw) optimaal gebruik van de belangrijkste vorm van uw bezoldiging: uw loon. Bestel nu!

Dit Tips & Advies-Dossier is er speciaal voor... 

iedere zaakvoerder/bestuurder van een vennootschap

 • die zich een fiscaal optimaal loon wil uitkeren, ook na de grondige hervorming van de vennootschapsbelasting

de adviseur

 • die zijn cliënten optimaal wil begeleiden in het samenstellen van het optimale loon van zaakvoerders/bestuurders van vennootschappen

Dit Tips & Advies-Dossier is samengesteld door... 

Dorine Aneca

 • fiscaal jurist, AFJ bvba

Liesbeth Vossen

 • hoofdredacteur Indicator-Larcier

In dit Tips & Advies-Dossier leest u...

Inhoudstafel

Hoofdstuk 1 - Inleiding

1. Wat valt er onder uw loon als bestuurder/zaakvoerder?

1.1. Alle beloningen

1.2. Tantièmes, zitpenningen, enz.

1.3. Huur wordt soms ook aanzien als loon

1.4. Voordelen alle aard

2. Wat valt er niet onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?

2.1. Dividend

2.2. Kosten eigen aan de vennootschap

2.3. Maaltijdcheques

3. Wanneer is uw loon belastbaar?

3.1. Zodra uw loon ‘toegekend’ is

3.2. Wat met uw loon geboekt via de rekening-courant?

3.3. Wat met uw loon geboekt als ‘toe te rekenen kosten’?

4. Hoeveel loon moet u precies opnemen?

4.1. Is er een minimumloon dat u verplicht moet opnemen?

4.2. Is er een maximumloon dat u mag opnemen?

Hoofdstuk 2 - Uw loon en de sociale­zekerheidsbijdragen

1. Is de hoogte van uw loon van belang voor uw sociale bijdragen?

2. Wat zijn ‘socialezekerheidsbijdragen’ en wat krijgt u ervoor in ruil?

2.1. Gezinsbijslagen

2.2. Ziekte- en invaliditeitsverzekering

2.3. Pensioen

3. Hoe worden de sociale bijdragen berekend?

3.1. Afschaffing van het ‘drie jaar terug’-principe

3.2. Berekening van de sociale bijdragen op uw loon van het jaar zelf

3.3. Wel eerst voorlopige bijdragen betalen op uw loon van drie jaar terug?

3.4. Kunt u die voorlopige bijdragen verhogen of verlagen?

3.5. Regularisatie of definitieve sociale bijdragen

4. Hoe worden de sociale bijdragen voor starters berekend?

4.1. U bent als zelfstandige gestart in het eerste kwartaal van 2022

4.2. U bent als zelfstandige gestart in het tweede, derde of vierde kwartaal van 2022

4.3. Ook een starterskorting mogelijk

Hoofdstuk 3 - Uw loon en de bedrijfs­voorheffing

1. Is de hoogte van uw loon van belang voor de bedrijfsvoorheffing?

2. Wat is de ‘bedrijfsvoorheffing’?

3. Hoe wordt de bedrijfsvoorheffing berekend?

4. Welke formaliteiten komen erbij kijken?

5. Wat indien de bedrijfsvoorheffing niet of te laat ingehouden wordt?

5.1. Interesten

5.2. Boetes

5.3. Sanctie: bedrijfsvoorheffing als loon

5.4. Werken via een voorschot op uw loon als oplossing?

6. Moet er ook nog bedrijfsvoorheffing ingehouden worden als u reeds voorafbetaalt?

Hoofdstuk 4 - Uw loon en de personen­belasting

1. Is de hoogte van uw loon van belang voor uw personenbelasting?

2. Tarieven in de personenbelasting

3. Laat het belastingvrij minimum niet liggen

4. Gun uzelf ook nog een belastingkrediet

5. Forfaitaire kostenaftrek of werkelijke kosten inbrengen?

Hoofdstuk 5 - Uw loon en de vennoot­schaps­belasting

1. Is de hoogte van uw loon van belang voor uw vennootschap?

2. Tarieven in de vennootschapsbelasting

2.1. Gewoon tarief

2.2. Verlaagd tarief

3. Wanneer mag uw vennootschap dat verlaagd tarief toepassen?

3.1. Kleine vennootschap

3.2. Niet te veel beleggen in aandelen

3.3. Minimumloon opnemen

3.4. De aandelen van de vennootschap zijn voor minstens 50% in handen van privépersonen

4. Is uw loon een aftrekbare beroepskost voor uw vennootschap?

4.1. Fiche 281.20 opmaken

4.2. Wat als dat niet gebeurt?

5. Is er een btw-aspect verbonden aan het loon als bedrijfsleider?

6. Invloed van uw loon op de zgn. notionele-interest­aftrek

6.1. Wat is die ‘notionele-interestaftrek’ ook alweer?

6.2. Wat blijft er nog over van de notionele-interestaftrek?

6.3. Welk fiscaal voordeel levert dat nog op?

6.4. Heeft de hoogte van uw loon een invloed op de notionele-interest­aftrek?

Hoofdstuk 6 - Uw loon en uw extralegaal ­pensioen

1. Vier pijlers van uw pensioen

1.1. Pijler 1: wettelijk pensioen

1.2. Pijler 2: pensioenopbouw via uw beroepsinkomen

1.3. Pijler 3: pensioenopbouw via uw privémiddelen

1.4. Pijler 4: pensioenopbouw via het inkomen uit uw privévermogen

2. Is de hoogte van uw loon van belang voor uw extralegaal pensioen?

3. Welk loon telt mee voor de opbouw van uw extralegaal pensioen?

4. Wat dan met uw jaarlijks tantième?

5. Groepsverzekering of IPT?

5.1. Wat is dat?

5.2. Vergeet de zgn. backservice niet!

5.3. Hoe wordt u belast op uw pensioenbijdragen en op uw kapitaaluitkering?

6. Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ)

6.1. Gewoon VAPZ

6.2. Sociaal VAPZ

6.3. Hoe wordt u belast op uw VAPZ?

7. Eerst de groepsverzekering (IPT) of eerst het VAPZ?

8. Wat met de interne pensioenbelofte?

8.1. Die is toch al lang afgeschaft?

8.2. Wat met een bestaande pensioenbelofte?

Hoofdstuk 7 - Uw optimaal loon, hoe ­berekent u dat?

1. Stap 1: vertrek van uw belastingvrij minimum

1.1. Principe

1.2. Hoeveel is dat dan?

2. Stap 2: bruteer met uw forfaitaire kostenaftrek

2.1. Principe

2.2. Hoeveel is dat dan?

3. Stap 3: tel er uw sociale bijdragen bij

3.1. Principe

3.2. Hoeveel is dat dan?

4. Stap 4: tel er uw fiscaal aftrekbare uitgaven bij

4.1. Principe

4.2. Hoeveel is dat dan?

5. Stap 5: tel er uw belastingverminderingen bij

5.1. Principe

5.2. Hoeveel is dat dan?

6. Overzicht

6.1. Drie categorieën

6.2. Basisprincipes

6.3. Optimale strategie

Hoofdstuk 8 - Enkele vaak gestelde vragen over uw loon voor u beantwoord

1. Volgens de statuten van uw vennootschap bent u onbezoldigd, maar u neemt toch een loon op. Mag dat?

1.1. Mag dat fiscaal gezien?

1.2. Mag dat sociaalrechtelijk gezien?

1.3. Mag dat juridisch gezien?

2. Wat doet u het best om het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting te genieten: uw winst nog verminderen of meer loon opnemen?

2.1. U moet een minimumloon opnemen voor het verlaagd tarief

2.2. Wat als u zorgt voor minder winst? Is dat geen betere oplossing?

3. Uw loon spreiden over u en uw partner, is dat een goed idee?

3.1. Heeft uw partner al eigen inkomsten?

3.2. Heeft het effect op de sociale bijdragen?

3.3. Nog andere aandachtspunten?

4. Geen of minder loon opnemen, is dat een goed idee?

4.1. Voordelen

4.2. Nadelen

4.3. Is dat geen zgn. fiscaal misbruik?

5. Heeft het voordelen om uw loon op uw rekening-courant te laten boeken?

6. Hoeveel loon moet u opnemen om geen vervelende vragen van de fiscus te krijgen?

7. Kunt u als bedrijfsleider uw loon indexeren?

8. Iedere maand een ander loon opnemen, is dat een probleem?

9. Eens wat meer loon nodig? Wat zijn uw opties?

10. Herkwalificatie van huur als loon, is dat wel altijd zo nadelig?

10.1. Huurherkwalificatie

10.2. Uw partner is mede-eigenaar

10.3. Meer huur vragen dan de fiscale grens en uw loon verlagen

11. Wat als begin 2022 blijkt dat u voor boekjaar 2021 te weinig loon opgenomen heeft?

11.1. Een tantième opnemen

11.2. U privé laten belasten op uw voordelen alle aard

11.3. Belastbaar resultaat anders verminderen