Indicator-Larcier Online

0800 39 067 0800 39 067

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

Het gewijzigde vennootschapsrecht van a tot z: wat zijn uw nieuwe opportuniteiten?

Welke stappen moet u nu onmiddellijk ondernemen als zelfstandige en waarom?

Een Tips & Advies-Dossier over... 

samengevat

Eenvoudiger, flexibeler en moderner. Dat zijn de kernwoorden van de grondige hervorming van het vennootschapsrecht. Dit dossier is uw leidraad om enerzijds het nieuwe vennootschapsrecht op een praktische wijze te ontdekken en anderzijds om de gevolgen ervan in uw dagelijks beleid te introduceren. Waarom zou u hiermee trouwens wachten als u nu al kunt profiteren van de nieuwe opportuniteiten die deze hervorming u biedt!

Deze nieuwe editie bevat ook alle dwingende wetsbepalingen die automatisch vanaf 1 januari 2020 voor elke vennootschap van toepassing zijn!

in detail

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) is een feit. Dat heeft verregaande gevolgen voor uw bestaande vennootschap en uiteraard voor elke nieuwe vennootschap die u wilt oprichten of waarmee u samenwerkt! Om u een overzicht te geven van uw nieuwe rechten, plichten en opportuniteiten, behandelen we:

  • de basisbeginselen van de hervorming
  • de (nieuwe) vennootschapsvormen: kenmerken
  • de dwingende maatregelen die automatisch gelden vanaf 1 januari 2020
  • de stapsgewijze inwerkingtreding met praktische voorbeelden

Hoe sneller u zich aanpast aan uw nieuwe rechten en plichten, hoe sneller u kunt profiteren van de nieuwe opportuniteiten. Dit dossier is uw praktische leidraad om het WVV met kennis van zaken in uw beleid te introduceren en optimaal te ‘gebruiken’. Bestel nu!

Dit Tips & Advies-Dossier is er speciaal voor... 

iedere zaakvoerder en bestuurder van een vennootschap

  • die het nieuwe vennootschapsrecht optimaal wil introduceren in zijn dagelijks beleid en geen enkele nieuwe opportuniteit wil missen

Dit Tips & Advies-Dossier is samengesteld door... 

Ina Beelen

  • advocaat-vennoot, Odigo Advocaten Hasselt cvba

Liesbeth Vossen

  • hoofdredacteur, Indicator-Larcier

In dit Tips & Advies-Dossier leest u...

Inhoudstafel

Voorwoord

Hoofdstuk 1: Waarom deze hervorming?

1. Nood aan modernisering

2. Nodig om concurrerend te blijven met onze buurlanden

Hoofdstuk 2: Wat zijn de krachtlijnen van de hervorming?

1. Een doorgedreven vereenvoudiging

2. Een verregaande flexibilisering

3. Aanpassing aan Europese evoluties

Hoofdstuk 3: Enkele basisbeginselen van de hervorming

1. Nieuwe definitie van ‘vennootschap’ en concrete gevolgen

1.1. Oprichting door één persoon kan voortaan

1.2. Inbreng van nijverheid is mogelijk

1.3. Iedere vennootschap heeft voortaan een ‘vermogen’

1.4. Winstuitkeringsoogmerk

2. Nieuwe definitie van ‘vereniging’ en concrete gevolgen

2.1. Oprichting: hoe en door hoeveel personen?

2.2. Hoeveel leden en bestuurders?

2.3. Onbeperkt commerciële activiteiten worden mogelijk

2.4. Winst maken mag dus, maar...

3. Nieuwe definitie van ‘stichting’

4. Afschaffing onderscheid burgerlijke en handelsvennootschappen

4.1. Geen ‘maatschappelijk doel’ meer maar een ‘voorwerp’

4.2. Wat betekent dat concreet?

4.3. Verruimd ‘ondernemersbegrip’ in alle domeinen van het ondernemingsrecht

5. Nieuwe structuur van het wetboek

6. Veel minder vennootschapsvormen mogelijk

6.1. Welke vennootschappen blijven over?

6.2. Enkele concrete gevolgen

Hoofdstuk 4: De maatschap

1. Definitie en wijze van oprichting

2. Een ‘beperkt’ afgescheiden vermogen

2.1. Hoe was het?

2.2. Wat verandert er concreet ?

3. Geen onderscheid meer tussen burgerlijke en commerciële maatschap

3.1. Hoe was het?

3.2. Wat verandert er concreet?

4. De ‘tijdelijke’ en ‘stille’ maatschap

4.1. Als vervanger voor de tijdelijke en stille handelsvennootschap

4.2. De tijdelijke maatschap

4.3. De stille maatschap

5. Grotere wettelijke basis voor de maatschap

5.1. Tot nog toe weinig wettelijk geregeld

5.2. Nu staat er meer in de wet zelf

Hoofdstuk 5: VOF en CommV: status quo?

Hoofdstuk 6: De besloten vennootschap of BV als opvolger van de BVBA

1. Algemeen

1.1. Wijziging terminologie

1.2. Afschaffing van de e-BVBA en s-BVBA

1.3. Veel grotere flexibiliteit

2. Kapitaal, uitkeringen en instandhouding van het vermogen

2.1. Geen kapitaal meer nodig

2.2. Wel een toereikend aanvangsvermogen

2.3. Minimuminhoud van het financieel plan bij wet bepaald

2.4. Oprichtersaansprakelijkheid blijft behouden

2.5. Als gewone inschrijver optreden kan voortaan!

2.6. Wat met de inbreng bij oprichting?

2.7. Regels voor quasi-inbreng zijn afgeschaft

2.8. Inbreng van arbeid kan voortaan

2.9. Uitgifte van nieuwe aandelen

2.10. Uitkeringen aan aandeelhouders

2.11. Nieuwe dubbele uitkeringstest nodig

2.12. Zgn. financial assistance blijft behouden

2.13. Wijzigingen in de zgn. alarmbelprocedure

2.14. Wat met het kapitaal van uw huidige BVBA?

3. Welke effecten zijn mogelijk en wat met de eraan verbonden rechten?

3.1. Niet alleen meer aandelen en obligaties mogelijk

3.2. Meervoudig stemrecht en ongelijke vermogensrechten: het kan voortaan!

3.3. Stemrechten en winstrechten: opnemen in het aandelenregister

3.4. Regeling stemafspraken wordt versoepeld

4. De overdraagbaarheid van aandelen

4.1. Vrije overdraagbaarheid voortaan mogelijk!

4.2. Strengere statutaire bepalingen mogen ook nog

4.3. Overdrachtsbeperkingen voorzien?

4.4. Overdrachtsbeperking in het aandelenregister opnemen?

4.5. Nieuwe regeling voor de overdracht van niet-volstorte aandelen

4.6. Uittreding of uitsluiting is voortaan ook mogelijk in de BV

4.7. Invoering van het uitkoopbod als u 95% van de aandelen bezit

5. Het bestuur in een BV

5.1. Zaakvoerders zijn voortaan bestuurders

5.2. Samenstelling van de raad van bestuur

5.3. Benoeming en ontslag van een bestuurder

5.4. Bevoegdheid en werkwijze

5.5. Wat verandert er aan de zgn. belangenconflictregel?

5.6. Dagelijks bestuurder aanstellen kan voortaan!

6. De algemene vergadering

6.1. Terminologische aanpassingen

6.2. Onthoudingen worden niet langer beschouwd als tegenstem

6.3. Procedure voor doelwijziging versoepeld

6.4. Wanneer moet de algemene vergadering verplicht bijeenkomen?

Hoofdstuk 7: De coöperatieve vennootschap of CV

1. Is niet zomaar de opvolger van de CVBA!

2. Nog enkel voor echte coöperatieve activiteiten

2.1. Terug naar de oorsprong van een coöperatieve vennootschap

2.2. Wat als een CV de ‘verkeerde’ activiteit heeft?

2.3. Wat dan met uw huidige CVBA?

3. De CV inhoudelijk wat nader bekeken

3.1. Veel bepalingen van de BV gelden ook voor de CV

3.2. Oprichting: nog steeds drie aandeelhouders nodig

4. Kapitaal en uitkeringen

4.1. Afschaffing kapitaalbegrip

4.2. Uitgifte van nieuwe aandelen

4.3. Inkoop of inpandneming eigen aandelen

4.4. Instandhouding van het vermogen

5. Effecten en eraan verbonden rechten

5.1. Enkel aandelen op naam met stemrecht en obligaties

5.2. Meervoudig stemrecht en ongelijke winstverdeling

6. Overdracht van aandelen

6.1. Overdracht aan andere aandeelhouders of aan derden

6.2. Beperkingen op de vrije overdraagbaarheid van aandelen

7. Uittreding en uitsluiting in een CV

7.1. Uittreding

7.2. Uitsluiting van aandeelhouders

7.3. Geschillenregeling

8. Intern reglement?

9. Het bestuur in een CV

10. De algemene vergadering in een CV

Hoofdstuk 8: De naamloze vennootschap of NV

1. Algemeen

1.1. Alleen voor de groten onder ons of toch niet?

1.2. Minder verregaande flexibilisering dan de BV

1.3. Eenhoofdigheid wordt mogelijk in een NV!

1.4. De NV als alternatief voor de CommVA die afgeschaft wordt?

2. Het kapitaal van een NV

2.1. Kapitaal en minimumkapitaal blijft nodig in een NV

2.2. Minimuminhoud van het financieel plan ligt wettelijk vast

2.3. Oprichtersaansprakelijkheid blijft behouden

2.4. Geen inbreng van arbeid mogelijk in een NV

2.5. Kleine aanpassingen inzake een inbreng in natura

2.6. Regels inzake quasi-inbreng blijven bestaan

3. Regels inzake kapitaalverhoging

3.1. Nog steeds via statutenwijziging

3.2. Uitgifte onder, boven of met dezelfde fractiewaarde

3.3. Verruimde verslaggevingsplicht bij een kapitaalverhoging

3.4. Wat met het voorkeurrecht bij een kapitaalverhoging door inbreng in geld?

3.5. Wat met het toegestane kapitaal in een NV?

4. Winstuitkeringen door een NV

4.1. Geen dubbele uitkeringstest nodig

4.2. Versoepelingen in de uitkering van een interimdividend

4.3. Regels voor een inkoop van eigen aandelen

4.4. Regels voor zgn. financial assistance blijven

4.5. Wat met de zgn. alarmbelprocedure?

5. Welke effecten en wat met de eraan verbonden rechten

5.1. Alle effecten zijn mogelijk

5.2. Meervoudig stemrecht en ongelijke vermogensrechten: het kan voortaan!

5.3. Stemrechten en winstrechten: opnemen in het aandelenregister

5.4. Onbeperkte uitgifte van aandelen zonder stemrecht mogelijk

5.5. Regeling inzake stemafspraken wordt versoepeld

6. De overdraagbaarheid van aandelen

6.1. Vrije overdraagbaarheid van aandelen blijft de regel

6.2. Overdrachtsbeperkingen blijven mogelijk

6.3. Overdrachtsbeperkingen in het aandelenregister opnemen?

6.4. Een statutaire overdrachtsbeperking krijgt uitwerking ten op zichte van derden

6.5. Nieuwe regeling voor de overdracht niet-volstorte aandelen

7. Het bestuur in een NV

7.1. Introductie van drie mogelijke bestuursmodellen

7.2. Het monistisch bestuur

7.3. Het eenhoofdig bestuur

7.4. Het duaal bestuur: een raad van toezicht en een directieraad

7.5. Dagelijks bestuur: uitgebreider dan voorheen!

8. De algemene vergadering

8.1. Bevoegdheden van de algemene vergadering

8.2. Bijeenroeping algemene vergadering

8.3. Een onthouding is geen tegenstem meer

8.4. Procedure doelwijziging is versoepeld

Hoofdstuk 9: Algemene wijzigingen voor alle (of de meeste) rechtspersonen

1. Verbintenissen namens de vennootschap in oprichting

1.1. Waarover gaat dit?

1.2. Wat blijft zoals voorheen?

1.3. Wat is er nieuw?

2. Verplichte inhoud financieel plan

2.1. Waarover gaat dit?

2.2. Wat blijft zoals voorheen?

2.3. Wat is er nieuw?

3. Verplichtingen inzake het zgn. UBO-register

3.1. Wat is het UBO-register?

3.2. Info bijhouden over uiteindelijke begunstigden was al verplicht

3.3. Nu ook opgenomen in het nieuwe wetboek!

3.4. Voor wie geldt die verplichting?

3.5. Wie zijn de uiteindelijke begunstigden?

3.6. Welke gegevens moet u verzamelen en doorgeven?

3.7. Tegen wanneer moet u deze gegevens doorgeven?

3.8. Sancties?

3.9. Hoe moet u concreet te werk te gaan?

4. Moderne communicatiemiddelen zijn toegelaten

4.1. Gebruik van e-mail, websites, ... : hoe was dat voorheen?

4.2. Hoe is het voortaan?

5. Maatschappelijke zetel en zetelverplaatsing

5.1. Hoe was het?

5.2. Wat is er nieuw?

6. Het verbod op het zgn. leeuwenbeding is getemperd

6.1. Waarover gaat dit?

6.2. Hoe was het?

6.3. Hoe is het voortaan?

7. Wijziging regime vaste vertegenwoordiger

7.1. Waarover gaat het?

7.2. Wat blijft zoals voorheen?

7.3. Wat is er nieuw?

8. Privé en via uw vennootschap bestuurder in eenzelfde vennootschap

8.1. Hoe was het voorheen?

8.2. Wat is er nieuw?

9. Intern reglement mogelijk

9.1. Wat verandert er?

9.2. Inhoud van het intern reglement

10. Vennootschapsconflicten

10.1. Drempel verplichte bijeenroeping algemene vergadering daalt

10.2. Deskundigenonderzoek

10.3. Nietigheid van besluiten

10.4. Geschillenregeling

11. Gewijzigde bestuurdersaansprakelijkheid

11.1. Algemene regeling van toepassing op alle rechtspersonen

11.2. Welke aansprakelijkheidsgronden zijn er?

11.3. Op wie van toepassing?

11.4. Hoofdelijke of individuele aansprakelijkheid?

11.5. De veelbesproken ‘cap’ op de bestuurdersaansprakelijkheid

11.6. Wat met andere beperkingen op de aansprakelijkheid?

12. Ontbinding en vereffening

12.1. Algemeen

12.2. Vrijwillige ontbinding

12.3. Gerechtelijke ontbinding

12.4. Aanstelling vereffenaar

12.5. Ontbinding en vereffening in één akte

12.6. Activa/passiva die opduiken na sluiting vereffening

12.7. Overige wijzigingen

Hoofdstuk 10: Inwerkingtreding met ­praktische voorbeelden

1. Drie belangrijke data: 01.05.2019, 01.01.2020 en 01.01.2024

2. Wat betekent dit concreet?

2.1. Voor nieuw op te richten vennootschappen?

2.2. Voor bestaande vennootschappen waarvan de rechtsvorm blijft bestaan?

2.3. Voor bestaande vennootschappen waarvan de rechtsvorm afgeschaft wordt?

3. Conclusie: raadzaam om zo snel mogelijk aanpassing te doen

3.1. Waarom?

3.2. Dwingende bepalingen gelden sowieso al sinds 1 januari 2020

3.3. Sneller een aantal nieuwe en/of flexibelere regels toepassen

4. Enkele specifieke inwerkingtredingsregels

4.1. Wat met bestaande directiecomités?

4.2. Vzw’s met commerciële activiteiten

4.3. Inwerkingtreding nieuwe regels geschillenregeling

4.4. Regels bestuurdersaansprakelijkheid

4.5. Vermelding adres in de statuten

Hoofdstuk 11: Waarmee bijkomend rekening houden sinds 1 januari 2020?

1. Dwingende bepalingen alleszins van toepassing sinds 1 januari 2020

2. De dwingende bepalingen nader bekeken

2.1. Dwingende bepalingen zoals gesuggereerd door de wetgever

2.2. Bijkomende, relevante dwingende bepalingen

2.3. Dwingende bepalingen die wegvallen

2.4. Invloed op lopende (aandeelhouders)overeenkomsten

2.5. Werking aanvullende bepalingen

Hoofdstuk 12: U wilt uw vennootschap aanpassen aan het WVV – wat nu?

1. De omvorming van uw vennootschap

2. Het keuzemenu voor uw vennootschap

2.1. Van BVBA of CVBA naar BV

2.2. Uw huidige NV omzetten in een BV?

2.3. Van NV ‘old style’ naar NV ‘new style’

2.4. Laat n.a.v. de omzetting ook uw aandeelhoudersovereenkomst screenen

Aanbod
Pagina's

 

 

PAPIER

Abonneeaanbod

130,00 

110,00 

Enkel met actief abonnement
179
Prijzen zijn excl. btw

Standaardaanbod

 

130,00 

179
Prijzen zijn excl. btw
Loading

Een vraag?
Bel naar Klantenservice

0800 39 067