Indicator-Larcier Online

0800 39 067 0800 39 067

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

Haal ook in 2016 het maximum uit uw vennootschap

Pakketaanbod


Een Tips & Advies-Dossier over... 

samengevat

In dit actuadossier vindt u tips en adviezen om maximaal te profiteren van de nieuwe gunstmaatregelen speciaal voor kmo's, micro-ondernemingen en eenmanszaken. En om uiteraard geen enkele opportuniteit te laten liggen, behandelen we ook reeds bestaande maatregelen. Belangrijk hierbij zijn de nieuwe criteria om te bepalen of uw onderneming wel of niet 'klein' is. Deze criteria zijn immers aangepast, waardoor u nu misschien wel in aanmerking komt voor de gunstmaatregelen. Dit dossier is uw zekerheid om geen enkele kans te laten liggen!

in detail

Door de nieuwe criteria valt uw bedrijf nu mogelijk ook onder de noemer 'klein' bedrijf, dikwijls in tegenstelling tot wat u zelf denkt. Dat levert echter voordelen op, zowel op financieel vlak als op het vlak van verplichtingen. Dankzij dit dossier ontdekt u tot welk type onderneming uw bedrijf behoort volgens de nieuwe criteria en wat hiervan de voordelen zijn:

 • Bepaal tot welk type onderneming uw bedrijf behoort volgens de nieuwe criteria
 • Fiscale en boekhoudkundige voordelen voor:
  • een kmo-vennootschap
  • een micro-onderneming
  • een eenmanszaak
 • De startende kmo, micro-onderneming of eenmanszaak
 • Conclusie

Bijzonder positief is dat er de laatste tijd meer en meer maatregelen genomen worden om (startende) kmo's, micro-ondernemingen en eenmanszaken een duwtje in de rug te geven. Dit dossier is uw leidraad om uw bedrijf maximaal van deze maatregelen te laten profiteren.

Dit Tips & Advies-Dossier is er speciaal voor... 

iedere bedrijfsleider en zaakvoerder

 • die aan de hand van de nieuwe criteria wil bepalen tot welk type onderneming zijn bedrijf behoort
 • die maximaal wil profiteren van de nieuwe en bestaande fiscale en sociale voordelen voor kmo's, micro-ondernemingen en eenmanszaken

Dit Tips & Advies-Dossier is samengesteld door... 

Frederik de Roo

 • Tax Partner BDO

In dit Tips & Advies-Dossier leest u...

Inhoudstafel

Voorwoord

Deel I – Welk type onderneming heeft u?

1. Inleiding

2. Grote versus kleine onderneming

2.1. De definitie van ‘kleine’ vennootschap in een nieuw kleedje

2.2. Overgangsregeling

2.3. Beoordeling op geconsolideerde basis?

2.4. ‘Klein’ voor de fiscus: altijd op basis van geconsolideerde cijfers

2.5. Voorbeelden

3. De microvennootschap

3.1. Wanneer heeft u een microvennootschap?

3.2. Beoordeling op geconsolideerde basis?

4. Uw balanstotaal drukken?

4.1. Bestellingen in uitvoering en vooruitbetalingen op bestelling

4.2. Compensatie debet- en creditsaldi bij eenzelfde bankinstelling

4.3. Herwaarderingsmeerwaarde terugnemen

Deel II – De voordelen voor kmo-vennootschappen

1. Boekhoudkundige aspecten

1.1. Jaarrekening

1.2. Jaarverslag

1.3. De tussenkomst van een commissaris of bedrijfsrevisor

2. Fiscale incentives

2.1. Dividenduitkering tegen verlaagde roerende voorheffing

2.2. De investeringsaftrek

2.3. De notionele interestaftrek

2.4. Afschrijvingen

2.5. Aftrek voor octrooi-inkomen

2.6. Verhoogde kostenaftrek voor beveiliging

2.7. Vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing

2.8. Fairness tax

2.9. Investeringsreserve

2.10. Meerwaardebelasting aandelen

2.11. Kapitaalvermindering

2.12. Verlaagd tarief vennootschapsbelasting

Deel III – De voordelen voor ­micro-ondernemingen

1. Boekhoudkundige aspecten

1.1. Jaarrekening

1.2. Jaarverslag

1.3. De tussenkomst van een commissaris of bedrijfsrevisor

2. Fiscale voordelen

2.1. Verlaagd tarief vennootschapsbelasting

2.2. Kleine omzetregeling inzake btw

2.3. Btw-kwartaalaangiften

2.4. Overige fiscale voordelen

Deel IV – De eenmanszaak

1. De eenmanszaak

2. Boekhouding

2.1. Enkelvoudige boekhouding

2.2. Jaarrekening, noch jaarverslag

2.3. Geen bedrijfsrevisor

3. Fiscale voordelen

3.1. Gewone eenmalige investeringsaftrek

3.2. Bijzondere eenmalige investeringsaftrek

3.3. Verhoogde investeringsaftrek

3.4. Gespreide investeringsaftrek

3.5. Verhoogde kostenaftrek voor beveiliging

3.6. Belastingkrediet (investering met eigen middelen)

3.7. Forfaitaire kostenaftrek

3.8. Belastingheffing meerwaarden tegen afzonderlijk belastingtarief

3.9. Belastingen enkel te betalen op daadwerkelijk ontvangen inkomsten

3.10. Kleine omzetregeling inzake btw

3.11. Btw-kwartaalaangiften

3.12. Geen voordelen in natura

3.13. Gunstige of ongunstige fiscale aftrek kosten personenwagens

3.14. Toekenning aan de meewerkende echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner

Deel V – Kmo, micro-onderneming of ­eenmanszaak in de startblokken

1. Belastingvermindering voor investeerders in startende kmo’s en micro-ondernemingen

1.1. Principe

1.2. Belastingvoordeel

1.3. Voorwaarden

1.4. Uitsluiting van de eenmanszaak

2. Gedeeltelijke vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing voor starters

2.1. Principe

2.2. Wie kan deze vrijstelling genieten?

2.3. Hoeveel bedraagt de vrijstelling?

2.4. Cumul met andere gunstregelingen?

3. Geen verhoging wegens onvoldoende voorafbetalingen

3.1. Principe

3.2. Gunstregime

4. Vrijstelling sociale bijdragen vennootschap

5. Verminderde werkgeversbijdragen bij eerste aanwervingen

5.1. Doelgroepvermindering in een nieuw kleedje

5.2. Situatie in 2015

5.3. Situatie sinds 2016

5.4. Verhoogde vermindering sinds 2016 voor eerste vijf aanwervingen in 2015

5.5. Vanaf 2017 verhoogde verminderingen voor derde tot en met zesde aanwerving

5.6. Beperkingen

6. Vrijstelling interesten bij crowdfunding

6.1. Wat is crowdfunding?

6.2. Principe van vrijstelling roerende voorheffing

6.3. Zijn er beperkingen?

6.4. Welke leningen?

6.5. Maximumbedrag?

Conclusie

Een Tips & Advies-Dossier over... 

samengevat

Met dit geactualiseerd Tips & Advies-Dossier benut u optimaal alle mogelijkheden om eenvoudig en belastingvrij geld uit uw vennootschap te halen met forfaitaire kostenvergoedingen. Door de blijvende hoge belastingdruk op uw 'gewoon' loon is dit een permanent aandachtspunt. U krijgt per kostenvergoeding de nodige uitleg over hoe u ze toepast en hoe u zich verantwoordt tegenover de fiscus. Zo bent u er zeker van dat u maximaal voordeel behaalt zonder problemen met de fiscus achteraf.

in detail

De volgende onderwerpen behandelen we van a tot z:

 • wat is een (forfaitaire) kostenvergoeding?
 • de algemene forfaitaire kostenvergoeding
 • de binnenlandse dagvergoeding
 • de buitenlandse reisvergoeding
 • de kilometervergoeding
 • kostenvergoedingen voor uw personeel
 • kostenvergoedingen toepassen in de praktijk

Inclusief een online service met 3 rekentools in excel:

 • om uw forfaitaire kostenvergoeding te onderbouwen
 • om uw forfaitaire buitenlandse dagvergoeding correct te berekenen
 • om uw totale buitenlandse kostenvergoeding te berekenen (=uw kostennota voor de fiscus)

Met onze tips en adviezen weet u perfect wat u moet doen en hoe ver u kunt gaan om maximaal voordeel te doen. Aangevuld met de vele praktijkvoorbeelden is het uw ideale leidraad.

Dit Tips & Advies-Dossier is er speciaal voor... 

iedere zaakvoerder en bestuurder van een vennootschap

 • die maximaal voordeel wil halen uit kostenvergoedingen zonder echter in de problemen te komen met de fiscus

Als extra krijgt u bij dit Tips & Advies-Dossier een... 

Online service met gebruiksklare modeldocumenten en/of tools

 • om de adviezen en oplossingen onmiddellijk in de praktijk toe te passen
 • eenvoudig aanpasbaar aan uw persoonlijke gegevens en situatie

Dit Tips & Advies-Dossier is samengesteld door... 

Felix Vanden Heede

 • fiscaal jurist

Liesbeth Vossen

 • hoofdredacteur Indicator-Larcier

In dit Tips & Advies-Dossier leest u...

Inhoudstafel

1. Wat is een kostenvergoeding precies?

1.1. In principe een terugbetaling van kosten door uw vennootschap

1.2. Wat is precies een ‘forfaitaire kostenvergoeding’?

1.3. Welke fiscale basisregels gelden er voor kostenvergoedingen?

2. Vragen en antwoorden over de algemene forfaitaire kostenvergoeding

2.1. Wie kan zo’n kostenvergoeding opnemen?

2.2. Welke kosten kunnen door een algemene forfaitaire kostenvergoeding terugbetaald worden?

2.3. Hoeveel mag uw kostenvergoeding bedragen?

2.4. Waarmee kunt u uw kosten­vergoeding combineren?

2.5. Is de kostenvergoeding fiscaal aftrek­baar voor uw vennootschap?

3. Vragen en antwoorden over de binnenlandse dagvergoeding

3.1. Wat wordt er bedoeld met een ‘binnenlandse dagvergoeding’?

3.2. Wie kan zo’n dagvergoeding opnemen?

3.3. Hoeveel mag de binnenlandse dagvergoeding bedragen?

3.4. Waarmee mag u de binnenlandse dag­vergoeding combineren?

3.5. Is de binnenlandse dagvergoeding fiscaal aftrekbaar voor uw vennootschap?

4. Vragen en antwoorden over de buitenlandse reisvergoeding

4.1. Wat wordt er bedoeld met een ‘buitenlandse reisvergoeding’?

4.2. Wie kan een buitenlandse reisvergoeding opnemen?

4.3. Hoeveel mag de buitenlandse reis­vergoeding bedragen?

4.4. Waarmee mag u de buitenlandse reis­vergoeding combineren?

4.5. Is zo’n buitenlandse reisvergoeding aftrekbaar voor uw vennootschap?

4.6. De forfaitaire bedragen die aanvaard worden als buitenlandse reisvergoeding voor de verschillende landen (reis van minstens 10 uur en hoogstens 30 dagen)

4.7. De forfaitaire bedragen die aanvaard worden als buitenlandse reisvergoeding voor de verschillende landen (reis van meer
dan 30 dagen en minder dan 24 maanden)

5. Vragen en antwoorden over de kilometervergoeding

5.1. Wat wordt er bedoeld met een ‘kilometervergoeding’?

5.2. Wie kan een kilometervergoeding opnemen?

5.3. Hoeveel mag de kilometervergoeding bedragen?

5.4. Is de kilometervergoeding aftrekbaar voor uw vennootschap?

6. Vragen en antwoorden over de kosten­vergoedingen voor uw personeel

6.1. Welke kostenvergoedingen kunt u betalen aan uw personeel en wanneer?

6.2. Aan welke werknemers kunt u een kostenvergoeding betalen?

7. Wat komt er nog allemaal bij kijken?

7.1. Zitten er sociale bijdragen op uw kosten­vergoedingen?

7.2. Hoe zit het met de RSZ op de kostenvergoedingen voor uw personeel?

7.3. Zit er btw in een kostenvergoeding en is die aftrekbaar?

7.4. Moet een kostenvergoeding effectief betaald worden of mag die op de rekening-courant geboekt worden?

7.5. Moet een kostenvergoeding maandelijks betaald worden of mag dat ook één keer per jaar?

7.6. Moet u de kostenvergoedingen op de loonfiches zetten?

7.7. Is er een risico op de extra belasting van 103%?

7.8. Moet u kostenvergoedingen invullen op uw belastingaangifte?


7.9. Moet u bijzondere bijlagen bij de aangifte vennootschaps­belasting voegen wanneer uw vennootschap u een kosten­vergoeding betaalt?

7.10. Moet u bijzondere bijlagen bij belasting­aangiftes of RSZ-aangiftes voegen wanneer u kosten­vergoedingen betaalt aan uw werknemers?

7.11. Is het een probleem dat u (of uw werknemer) voordien geen kostenvergoeding kreeg?

7.12. Mag u uw loon verminderen met het bedrag dat u voortaan opneemt als kostenvergoeding?

7.13. Is een kostenvergoeding van belang voor uw groeps­verzekering of een ander extralegaal pensioen ten laste van uw vennootschap?

7.14. Tellen kostenvergoedingen mee als ‘bezoldiging’ voor het verlaagd tarief in de vennootschaps­belasting?

7.15. Moet u de berekening van een kostenvergoeding op papier hebben?

7.16. Hoe bereidt u zich voor op een controle?

7.17. Wat moet u doen wanneer de fiscus kosten­vergoedingen wil belasten bij wie ze gekregen heeft?

7.18. Wat moet u doen wanneer de fiscus de aftrek van de kosten­vergoeding door uw vennoot­schap (gedeeltelijk) wil verwerpen?

8. Rekentools