Indicator-Larcier Online

0800 39 067 0800 39 067

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

Erven en schenken

Hoe ook na 1 september 2018 uw erfenis en schenking fiscaal optimaliseren?

Een Praktische Gids 2019 over... 

Dit boek bevat alle gevolgen van het nieuwe federale erfrecht, de nieuwe Vlaamse erf- en schenkbelasting en het gewijzigde huwelijksvermogensrecht (allemaal in voege sinds 01.09.2018). Daarnaast houden we ook rekening met een aantal recente standpunten van de Vlaamse Belastingdienst (bv. naar aanleiding van het vernietigende arrest van de Raad van State m.b.t. een gesplitste aankoop).

samengevat

Dit volledig geactualiseerde boek geeft u een praktisch antwoord op een vraag die ook u zich vroeg of laat stelt: wat gebeurt er met een nalatenschap bij overlijden en hoe kan men dit nu al optimaliseren? We bekijken dit in functie van uw eigen successieplanning, maar geven ook antwoorden op vragen die u zich stelt als u zelf erft.

Deze editie 2019 is een must have om optimaal in te spelen op alle (nieuwe) mogelijkheden en opportuniteiten om minder erfbelasting of schenkbelasting te moeten betalen!  

in detail

Op een verstaanbare manier geven we een antwoord op vragen over:

 • erven en schenken als gehuwden
 • erven en schenken als samenwonenden
 • uw bezittingen na uw overlijden
 • de dag dat u zelf erft
 • het doen van een schenking
 • het opmaken van een testament
 • de fiscus die ook zelf zijn deel opeist
 • successieplanning: het beperken van de te betalen successierechten

Aangevuld met praktische voorbeelden en modellen kunt u:

 • uw zaken zelf regelen of in gang zetten
 • de juiste vragen stellen aan uw notaris, bankier, accountant, advocaat, ...

Dit boek verwerkt erfrechterfbelasting en schenkingsrecht tot een verstaanbaar geheel en maakt het onderwerp bespreekbaar. Zodoende kunt u met kennis van zaken nadenken over erven en schenken en nu reeds de optimale weg uitstippelen in functie van de gewijzigde wetgeving sinds 01.09.2018.

Deze Praktische Gids 2019 is er speciaal voor... 

ondernemers, zelfstandigen, bedrijfsleiders en vrije beroepers

 • die bij een schenking of erfenis de optimale weg willen uitstippelen
 • die een aantal dingen zelf willen regelen
 • die de juiste vragen willen stellen aan hun notaris, bankdirecteur, adviseur...

de adviseur

 • die zijn cliënten optimaal wil adviseren over dit thema

De belangrijkste nieuwe onderwerpen en aanvullingen in deze editie gaan over... 

nieuwe en gewijzigde standpunten van de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) die uw successieplanning beïnvloeden

de drie belangrijke wetswijzigingen, in voege sinds 01.09.2018

 1. De hervorming inzake de Vlaamse erf- en schenkbelasting
 2. Het totaal vernieuwde federale erfrecht
 3. De wijzigingen in het huwelijksvermogensrecht

Deze Praktische Gids 2019 is samengesteld door... 

Paul Nijs

 • zelfstandig vermogensplanner
 • zaakvoerder Juridisch Adviesbureau NILAN vof

Liesbeth Vossen

 • hoofdredacteur Indicator

In deze Praktische Gids 2019 leest u...

Inhoudstafel

Voorwoord

Deel 1 - U bent gehuwd. Wat betekent dit voor uw bezittingen?

1. U bent gehuwd zonder huwelijks­contract

1.1. Wat betekent dit eigenlijk?

1.2. Welke goederen zijn van wie?

2. U bent gehuwd met een huwelijks­contract

2.1. Wat betekent dit eigenlijk?

2.2. Welke ‘soorten’ huwelijkscontracten bestaan er zoal?

3. Kunt u het gekozen huwelijksstelsel wijzigen tijdens het huwelijk?

3.1. Kunt u dit alléén doen, zonder medeweten van uw echtgeno(o)t(e)?

3.2. Wat kan er zoal gewijzigd worden?

3.3. Wat kost zo’n wijziging?

4. Wat is het belang van een goed huwelijkscontract?

4.1. U beschermt uw langstlevende partner

4.2. Indien een van beide echtgenoten een zelf­standig beroep uitoefent, kiest u het best voor een huwelijksstelsel van scheiding van goederen

4.3. Bestaat er zoiets als een ‘beste’ huwelijks­contract?

4.4. Waarom zou u dit eigenlijk doen?

4.5. Kunt u de gevolgen van bepaalde clausules in uw huwelijkscontract wijzigen door een testament of niet?

4.6. Voor wie gelden de regels van het nieuwe huwelijksvermogensrecht?

Deel 2 - U bent niet gehuwd, maar u woont samen met uw partner

1. Wat bedoelt men op juridisch en fiscaal vlak met ‘samenwonen’?

1.1. Wat is het verschil tussen ‘wettelijk’ en ‘feitelijk’ samenwonen?

1.2. U woont wettelijk samen met uw partner. Welke gevolgen heeft dit voor u?

1.3. Kunnen wettelijk samenwonenden een ‘huwelijkscontract’ opmaken?

1.4. Bent u een volwaardige erfgenaam bij het overlijden van uw wettelijk samen­wonende partner?

1.5. Hoe zit het met de personenbelasting?

1.6. U woont samen zonder een verklaring van wettelijke samenwoning afgelegd te hebben

1.7.  Kunt u als feitelijk samen­wonende partners ook een samenlevings­overeenkomst opmaken?

1.8. Kunnen feitelijk samenwonende partners van elkaar erven?

2. Heeft het feit dat u ‘samenwoont’ ook invloed op uw bezittingen?

2.1. U woont wettelijk samen

2.2. U woont feitelijk samen

3. Hoe eindigt de samenwoning?

3.1. Hoe eindigt de wettelijke samenwoning?

3.2. Hoe eindigt de feitelijke samenwoning?

4. Bent u beter af wanneer u huwt of maakt dit voor uw goederen geen verschil?

Deel 3 - Wat gebeurt er met uw goederen ­wanneer u ­overlijdt?

1. De wetgever heeft reeds in uw plaats gedacht

1.1. U heeft vooraf niets geregeld

1.2. U maakte een of meerdere testamenten op

2. Wat zit er in uw nalatenschap wanneer u overlijdt?

2.1. U bent niet gehuwd en ook niet samen­wonend

2.2. U bent gehuwd

2.3. U bent samenwonend

3. Hoe worden uw bezittingen en eventueel ook uw schulden verdeeld bij uw overlijden?

3.1. U bent niet gehuwd, niet samenwonend en u laat geen kinderen of kleinkinderen na

3.2. U bent niet gehuwd, niet samenwonend, maar u laat wel kinderen en/of kleinkinderen na

3.3. U bent gehuwd, uw echtgeno(o)t(e) leeft nog en u heeft geen kinderen

3.4. U bent gehuwd, uw echtgeno(o)t(e) leeft nog en u heeft gemeenschappelijke kinderen

3.5. Als ik gehuwd ben en kinderen heb, kan ik dan niet met hun akkoord bepaalde overeenkomsten maken?

3.6. U bent niet gehuwd, maar u woont samen

4. ‘Nieuw samengestelde gezinnen’

4.1. U bent gehuwd of samenwonend en u heeft kinderen uit een vorige relatie

4.2. U bent gehuwd of samenwonend en zowel u als uw partner hebben reeds kinderen uit een vorige relatie. Kunt u aan elk van deze kinderen evenveel nalaten?

4.3. U heeft beiden reeds kinderen uit een vorige relatie en u heeft ook samen nog een kind

4.4. U heeft de kinderen van uw echt­geno(o)t(e) of samenwonende partner geadopteerd. Worden zij hierdoor uw volwaardige erfgenamen?

4.5. U heeft kinderen uit een vorige relatie. Kunt u dan via een huwelijkscontract ‘langst leeft, al heeft’ ook nog alles nalaten aan uw nieuwe echtgeno(o)t(e)?

4.6. U heeft kinderen uit een vorige relatie. Hoe kunt u ervoor zorgen dat zij zo veel mogelijk van u erven?

4.7. Heeft het nieuwe erfrecht gevolgen voor de langstlevende echtgenoot?

5. Huwen of samenwonen?

5.1. Rechten en plichten

5.2. Erfrecht

5.3. Schenken

5.4. Rustpensioen

5.5. Overgangsuitkering (het vroegere overlevingspensioen)

5.6. Inkomstenbelastingen

5.7. Uit elkaar gaan

5.8. Wanneer u huurt

6. Wie erft wat bij internationale erfenissen?

6.1. Europese verordening

6.2. Hoe zit die in elkaar?

6.3. Afwijken is soms mogelijk!

7. Overgangsbepalingen: wat met de reeds gedane schenkingen vóór 1 september 2018?

7.1. Hoe worden die schenkingen gewaardeerd bij uw overlijden?

7.2. Verklaring tot behoud mogelijk

Deel 4 - U erft een nalatenschap

1. U kunt de erfenis gewoon aanvaarden

2. U kunt de erfenis verwerpen

2.1. Wanneer er meer schulden dan bezittingen zijn

2.2. Wanneer u liever heeft dat de erfenis onmiddellijk naar uw kinderen gaat

3. U wilt het risico niet lopen dat u de schulden van de overledene moet betalen, maar u hoopt dat er toch nog iets overblijft

Deel 5 - U wilt een schenking doen of een testament opmaken. Hoe doet u dat precies?

1. U wilt roerende goederen wegschenken

1.1. U wilt dit doen met een handgift of een bankgift

1.2. U wilt een ‘gewone’ schenking doen

1.3. U kunt ook schenken voor een Neder­landse notaris. Waarom zou u dat doen?

2. U wilt een onroerend goed wegschenken

2.1. Kunt u een onroerend goed wegschenken via een handgift, bankgift of via een Nederlandse notaris?

2.2. Kunt u ook voorwaarden koppelen aan een dergelijke onroerende schenking?

3. U wilt een testament opmaken

3.1. U schrijft uw testament zelf

3.2. U contacteert een notaris om uw testament te schrijven

Deel 6 - De fiscus wil ook zijn deel

1. Welke fiscus?

2. Pikt ieder gewest een graantje mee als u bezittingen heeft in de drie gewesten?

3. Vlaamse schenkbelasting

3.1. U schenkt een roerend goed weg

3.2. U schenkt een onroerend goed weg

3.3. U doet een schenking aan een vzw (vereniging zonder winstoogmerk) of aan een private stichting

4. Vlaamse erfbelasting

4.1. Uw erfgenamen zijn uw afstammelingen of uw ouders, uw grootouders, uw echtgeno(o)t(e), uw samenwonende partner(s) en gelijkgestelden

4.2. Uw erfgenamen zijn uw broers en zussen, uw halfbroers en halfzussen en hun kinderen en/of kleinkinderen

4.3. Er zijn nog andere erfgenamen

4.4. Gelden er nog andere vrijstellingen?

4.5. Wanneer is er een ‘tariefverlaging’ van toepassing?

Deel 7 - Successierechten besparen

1. Successierechten besparen door nu reeds het een en ander weg te schenken

1.1. U wilt roerende goederen wegschenken

1.2. U wilt onroerende goederen wegschenken

1.3. Hoe zit dat nu precies met die driejarige termijn bij een schenking?

2. Erfbelasting besparen door te werken met een burgerlijke maatschap

2.1. Hoe zit een burgerlijke maatschap in elkaar?

2.2. Gevolgen van het nieuwe ondernemingsrecht voor een maatschap

2.3. Werken met een maatschap of aandelen schenken met voorbehoud van vruchtgebruik?

3. Erfbelasting besparen door te werken met een testament

3.1. ‘Duolegaat’

3.2. ‘Monolegaat’

3.3. Via testament 95% van de woning voor de langstlevende?

3.4. ‘Letter of wishes’ voor wat u niet via testament kunt regelen?

4. Successierechten besparen door samen te wonen

4.1. Neem eens een nonkel in huis...

4.2. ... of ga zelf bij hem inwonen

5. Is uw partner voldoende beschermd m.b.t. de gezinswoning die in uw vennootschap zit?

5.1. Wat is het probleem?

5.2. De woning uit uw vennootschap halen

5.3. Voorbehoud van vruchtgebruik

5.4. Levenslange huur

5.5. Recht van bewoning

6. Erfbelasting op uw levens­verzekeringen?

6.1. Op welke levensverzekeringen moet er erfbelasting betaald worden?

6.2. Kunt u aan successieplanning doen via een levensverzekering?

7. Successierechten besparen via een ‘gesplitste aankoop’?

7.1. Klassieke gesplitste aankoop

8. Heeft u eigenlijk wel een successie­planning nodig?

8.1. Waarover gaat het?

8.2. Gunstregimes

8.3. Voorwaarden

Deel 8 - Modellen

Nieuwe editie binnenkort beschikbaar

Onze redactie legt de laatste hand aan een geactualiseerde editie van deze uitgave.

Neem contact op met onze klantenservice voor meer informatie en/of om deze nieuwe editie nu reeds te bestellen.

Zo bent u er zeker van dat u beschikt over onze meest recente tips en adviezen over dit thema

Klik hier voor onze contactgegevens.