Indicator-Larcier Online

0800 39 067 0800 39 067

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

De juridische kant van het artsenberoep

Een Tips & Advies-Dossier over... 

samengevat

Tijdens uw studies tot arts (tandarts) werd u volledig opgeleid in het medische domein van het artsenberoep. Het juridische domein kwam echter niet of nauwelijks aan bod, terwijl u in de beginjaren van uw praktijk al ondervonden heeft dat dit op zijn minst even belangrijk is. In dit dossier vindt u concrete antwoorden op al uw vragen met daarnaast praktische tips en adviezen, zodat u juridisch probleemloos uw beroep kunt uitoefenen.

in detail

Voorbeelden te over:

  • Hoe moet u de patiënt informeren opdat uw aansprakelijkheid niet in het gedrang zou komen?
  • Indien overheidsinstanties inlichtingen vragen, belet het beroepsgeheim dan om die te geven, of dient u in te gaan op dat verzoek?
  • Indien u een onderzoek met het oog op het sluiten van een verzekeringspolis uitvoert, hoe bepaalt u dan uw ereloon?
  • Als een patiënt niet kan betalen, wat vult u dan in op het getuigschrift en bent u verplicht om dat al mee te geven?
  • Als een nabestaande van een overleden patiënt inzage in diens dossier vraagt, moet u dan ingaan op die vraag?
  • Enz.

Dit is slechts een greep uit de vragen die aan bod komen in dit dossier. We hebben deze vragen zorgvuldig geselecteerd, speciaal voor de beginnende arts, uit de 29 voorbije jaargangen van Artsenwijzer. Compleet met concrete antwoorden en praktische tips, opdat u even juridisch als medisch geschoold zou zijn.

Dit Tips & Advies-Dossier is er speciaal voor... 

iedere arts

  • die meer achtergrond wil verwerven en concrete tips wil krijgen over de juridische, financiële en fiscale kant van het artsenberoep

Als extra krijgt u bij dit Tips & Advies-Dossier een... 

online service met gebruiksklare modeldocumenten en/of tools

  • om de adviezen en oplossingen onmiddellijk in de praktijk toe te passen
  • eenvoudig aanpasbaar aan uw persoonlijke gegevens en situatie

Dit Tips & Advies-Dossier is samengesteld door... 

Michel Wijns

  • hoofdredacteur Indicator-Larcier

In dit Tips & Advies-Dossier leest u...

Inhoudstafel

1. Conventioneren, partieel conventioneren en deconventioneren

1.1. Wat is een conventie?

1.2. Wat houdt conventioneren in?

1.3. Wat houdt partieel conventioneren in?

1.4. Wat is deconventioneren?

1.5. Is tussentijds veranderen van statuut mogelijk?

2. De Riziv-bijdrage in ruil voor volledige of partiële conventie

2.1. Wat is de Riziv-bijdrage?

2.2. Waarvoor kunt u dit geld gebruiken?

2.3. Hoe maakt u deze keuze?

2.4. Hoe bekomt u de Riziv-bijdrage?

2.5. Wat zijn de voorwaarden om een Riziv-bijdrage te krijgen?

3. De getuigschriften voor verstrekte hulp gebruiken en invullen

3.1. Waarvoor dient de fiscale strook?

3.2. Hoe moet u de fiscale strook invullen als de patiënt contant betaalt?

3.3. Wat moet u invullen op de fiscale strook als de patiënt nog niet betaalt?

3.4. Riskeert u sancties als u de fiscale strook niet invult?

3.5. Waarvoor dient het vakje KB inzake het remgeld?

3.6. Wat moet u doen met het vakje in speciale situaties inzake het remgeld?

3.7. Wat riskeert u als u nog geen getuigschrift opmaakt?

4. Uw ereloon bepalen zonder de wet te overtreden

4.1. Hoe rekent u een preventieve sportscreening aan?

4.2. Hoe rekent u een onderzoek voor een verzekering aan?

4.3. Mag u ook administratiekosten aanrekenen?

4.4. Hoe werkt de 50%-regel voor een tandartsenvoorschot?

5. Uw rechten inzake betaald worden vrijwaren

5.1. Wat kunt u doen bij een onbetaalde rekening?

5.2. Wat kunt u doen als een patiënt een (langdurige) behandeling stopt zonder te betalen?

5.3. Wat als een ouder niet wil betalen voor een ingreep bij zijn minderjarige kind?

5.4. Wat kunt u doen als een patiënt niet opdaagt op een gemaakte afspraak?

6. De derde-betalersregeling toepassen bij raadplegingen en huisbezoeken

6.1. Wat is de facultatieve derde-betaler?

6.2. Wat is de sociale derde-betaler en wanneer geldt die?

6.3. Wat is de derde-betaler voor chronische patiënten en wanneer geldt die?

6.4. Kunt u de derde-betaler voor financiële noodsituatie gebruiken als de patiënt geen geld bij heeft?

7. Het gmd bijhouden en het speciale ereloon innen

7.1. Hoe kunt u een gmd (globaal medisch dossier) verlengen?

7.2. Hoe vermijdt u gmd-erelonen mis te lopen, gelet op de dubbele geldigheidsduur?

7.3. Hoe vermijdt u gmd-erelonen mis te lopen binnen een samenwerking?

7.4. Wat moeten uw gmd’s bevatten volgens de wet?

8. Inzage geven in een dossier

8.1. Wie kan er naast de patiënt zelf nog vragen om het dossier in te kijken?

8.2. Kunt u vragen aan de patiënt om eerst te motiveren waarom hij zijn dossier wil inkijken?

8.3. Kunt u van een andere verzoeker eisen dat de inzage eerst gemotiveerd wordt?

8.4. Wanneer u inzage verleent aan een patiënt zelf, hoe verloopt dat dan in de praktijk?

8.5. Wanneer u inzage verleent via een andere beroepsbeoefenaar, hoe werkt dat?

8.6. Wanneer de ouders van een minderjarig kind gescheiden zijn, moet u dan ook de ouder die u niet kent, inzage verlenen?

9. Ingaan op een verzoek om een kopie van het dossier

9.1. Van welke elementen kan een patiënt of zijn vertegenwoordiger (g)een afschrift bekomen?

9.2. Hoe verloopt het overmaken van een afschrift in de praktijk?

9.3. Mag u kosten aanrekenen voor het overmaken van een afschrift?

10. Het overmaken van een dossier aan een collega

10.1. Als een andere arts mee betrokken is bij de behandeling, mag of moet u die dan informatie uit het dossier geven?

10.2. Als een patiënt naar een andere zorgverlener overstapt, moet u dan zijn dossier overmaken?

10.3. Als u een associatie of groepspraktijk verlaat, heeft u dan het recht om (de door u aangelegde) dossiers mee te nemen?

11. De informatieverplichting t.a.v. de patiënt naleven

11.1. Hoever gaat de verplichting dat u moet informeren over de kostprijs, bv. bij een labo-onderzoek of doorverwijzing?

11.2. Betekent informeren over de kostprijs dat u een heuse offerte moet maken?

11.3. Als er meerdere zorgverleners betrokken zijn bij een ingreep, wie moet dan informeren?

11.4. Is uw informatieverplichting nagekomen na een uitgebreide informatiesessie in het ziekenhuis?

11.5. Moet u de patiënt ook informeren over wie aanwezig zal zijn
en/of zal meewerken tijdens een ingreep?

12. Het beroepsgeheim afgewogen tegen andere rechten of verplichtingen

12.1. Wanneer u een minderjarige patiënt behandeld heeft, kan deze dan geheimhouding t.o.v. zijn ouder(s) eisen?

12.2. Wanneer u tekenen van ‘familiaal’ geweld t.a.v. patiënt vaststelt, moet en/of mag u daar dan melding van doen?

12.3. Wanneer een patiënt gewond binnengebracht wordt na een ongeval of gewelddaden en de politie vraagt om uitleg, kunt u daar dan op antwoorden?

13. Een attest voor arbeidsongeschiktheid schrijven voor de werkgever van uw patiënt

13.1. Bent u verplicht om in te vullen of de patiënt al dan niet het huis mag verlaten?

13.2. Kan de werkgever eisen dat u de oorzaak van de arbeidsongeschiktheid meedeelt?

13.3. Is een retroactief attest schrijven onder geen beding mogelijk?

13.4. Kan een huisarts een attest van een specialist verlengen?

14. Uw patiënt bijstaan wanneer de controlearts van de werkgever uw attest betwist

14.1. Als de controlearts de patiënt arbeidsgeschikt acht, moet die dan gaan werken?

14.2. Als de controlearts de patiënt arbeidsgeschikt acht, verliest die dan zijn inkomen?

14.3. Als de controlearts de patiënt arbeidsgeschikt acht, kan een attest van een specialist dan een oplossing bieden?

15. Informatie geven aan en attesten schrijven voor verzekeraars

15.1. Kan de levensverzekeraar het medisch dossier, of delen ervan, opvragen na overlijden van uw patiënt?

15.2. Als de levensverzekeraar u vraagt om een zgn. post-mortemattest te schrijven, wat moet dat dan bevatten?

15.3. Als een levensverzekeraar vraagt om een vragenlijst in te vullen bij het aangaan van een polis, hoever mag dat dan gaan?

15.4. Als een reisannulatieverzekeraar van een verwant om een ziekteattest van uw patiënt vraagt, mag u dat dan geven?

16. De juridische verhouding t.a.v. de Orde der Artsen en haar Code

16.1. In welke mate bent u gebonden door de bepalingen van de nieuwe Code?

16.2. Als de Nat. Raad van de Orde een advies uitgebracht heeft, bevat dat dan verplichtende normen?

16.3. Als u opgeroepen zou worden door de prov. raad, kunt u daar dan uw advocaat naartoe sturen?

16.4. Als u niet zou antwoorden op de vragen van de prov. raad over een klacht, kunt u alleen daarvoor al gesanctioneerd worden?

16.5. Als er een klacht ingediend zou zijn tegen u en die blijkt op privéfeiten betrekking te hebben, moet de prov. raad zich dan onbevoegd verklaren?

17. Het standpunt van de Orde rond een aantal belangrijke thema’s

17.1. Wanneer u een associatie- of andere geschreven overeenkomst aangaat met een collega, moet u die dan ter inzage voorleggen aan de Orde?

17.2. Wanneer u een vennootschap wilt oprichten of een associatie wilt ingaan, moet u dan rekening houden met deontologische beperkingen?

17.3. Wanneer u in meerdere kabinetten, mogelijk in verschillende provincies, actief wilt zijn, moet u daar dan de toelating voor vragen?

17.4. De Orde staat huiverig t.o.v. het maken van reclame, maar kan het niet verbieden. Waar ligt de grens?

17.5. Als u een website wilt maken voor de praktijk of die wilt vernieuwen, zijn er dan deontologische voorschriften waar u niet buiten kunt?

18. De juridische verhouding t.a.v. het ziekenhuis, de medische raad, enz.

18.1. Wanneer u een overeenkomst wilt aangaan met het ziekenhuis, moet u naar de zgn. algemene regeling vragen. Waarom?

18.2. Als u vreest dat er op de medische raad een ‘advies’ gegeven zal worden dat u zal benadelen, kunt u dan iets doen?

18.3. Elke ziekenhuisarts maakt deel uit van de AVA, de algemene vergadering van ziekenhuisartsen. Waarvoor kan dat nuttig zijn?

18.4. Door de hoofdarts kan er een zgn. gerichte medical audit van uw dienst gebeuren. Wat houdt dit in?

19. Uw rechten kennen bij de beëindiging van het ziekenhuiscontract

19.1. Wanneer het ziekenhuis u zou willen ontslaan, heeft het dan altijd het advies van de medische raad nodig?

19.2. Hoe werkt dat als de medische raad advies moet geven en wat is het belang?

19.3. Indien het ziekenhuis u ontslaat, moet het u dan meedelen en motiveren waarom?

19.4. Wanneer u zelf zou willen vertrekken uit het ziekenhuis, hoe gaat u dan te werk?

20. De juridische verhouding t.a.v. de Riziv-inspectie (DGEC)

20.1. Kunnen de Riziv-controleurs allerlei documenten inzien en ze zelfs in beslag nemen?

20.2. Kunnen de Riziv-controleurs voorafgaand patiënten en andere ‘derden’ gaan verhoren?

20.3. Als de Riziv-inspectie een controle bij u aankondigt, kunt u dan uw advocaat erbij roepen?

20.4. Als u Riziv-controle gekregen heeft, wil dit dan zeggen dat er per definitie een boete zal volgen?

20.5. Als u een sanctie krijgt na een Riziv-controle, kunt u daar dan in beroep tegen gaan?

21. Bijlagen

Aanbod
Pagina's
Online service

 

 

PAPIER

Abonneeaanbod

103,00 

83,00 

Enkel met actief abonnement
87
Prijzen zijn excl. btw

Standaardaanbod

 

103,00 

87
Prijzen zijn excl. btw
Loading

Een vraag?
Bel naar Klantenservice

0800 39 067