Indicator-Larcier Online

0800 39 067 0800 39 067

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

Brieven & contracten voor uw personeel

Voor elke vraag of elk probleem een model

Een Tips & Advies-Boek over... 

samengevat

Met dit boek regelt u juridisch veilig en kostenbewust elke personeelssituatie zelf. Dit handige naslagwerk bevat onmiddellijk toepasbare modellen van brieven, contracten en overeenkomsten. Bij elk model krijgt u ook altijd een korte omschrijving,over wanneer u het model moet gebruiken en wat de eventuele beperkingen zijn. Deze nieuwste editie is aangevuld met modellen die inspelen op nieuwe trends zoals occasioneel telewerk, vrijwillige overuren, winstpremies, aangetekend e-mailen, ... en een nieuw hoofdstuk met modelbrieven t.a.v. derden.

in detail

Alle modellen zijn verdeeld over 6 overzichtelijke thema's:

 1. Arbeidsovereenkomst (16 modellen)
 2. Arbeidsreglement (28 modellen)
 3. Policy's (11 modellen)
 4. Tewerkstellen (arbeidsduur, loon, opleidingen, afwezigheden, vakantie, ...) (56 modellen)
 5. Einde van de arbeidsovereenkomst (27 modellen)
 6. NIEUW: Relatie met derden (RSZ, arbeidsinspectie, dienstverleners) (9 modellen)

Met de online service vindt u alle modelbrieven en -contracten, zodat u ze onbeperkt kunt aanpassen, kopiëren, printen en gebruiken in uw eigen situatie. Zo bespaart u zichzelf veel tijd, problemen en kosten.

Dit Tips & Advies-Boek is er speciaal voor... 

de personeelsverantwoordelijke, de zelfstandige, de bedrijfsleider, de zaakvoerder en de bestuurder

 • die juridisch veilig personeelsvragen en -problemen wil afhandelen
 • die kostenbewust personeelsvragen en -problemen wil afhandelen

Als extra krijgt u bij dit Tips & Advies-Boek een... 

online service met gebruiksklare modeldocumenten en/of tools

 • om de adviezen en oplossingen onmiddellijk in de praktijk toe te passen
 • eenvoudig aanpasbaar aan uw persoonlijke gegevens en situatie

Dit Tips & Advies-Boek is samengesteld door... 

Ria Matthijssens

 • Partner Tax & Legal Services - BDO Juridische adviseurs burg. venn. cvba - Berchem

Michel Wijns

 • hoofdredacteur Tips & Advies Personeel, Indicator

In dit Tips & Advies-Boek leest u...

Inhoudstafel

Voorwoord

Deel 1 - Arbeidsovereenkomst

Basiscontracten

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur

Vervangingsovereenkomst

Bijkomende bedingen

Clausule over voorbehoud inzake de hoogte van het loon

Clausule inzake aflijnen van KEW

Niet-concurrentiebeding

Oneerlijke concurrentie

Vertrouwens- of leidinggevende functie

Vertrouwelijkheid

Eigendom van uitvindingen

Exclusiviteit

Uitvoeren van bijkomende taken

Plaats van tewerkstelling

Vastheid van betrekking

Overname van anciënniteit

Specifieke contracten

Arbeidsovereenkomst voor studenten

Deel 2 - Arbeidsreglement

Wettelijk verplichte vermeldingen

Uurroosters

Rustdagen en feestdagen

Meting en controle van de arbeid

Betaling van het loon

Jaarlijkse vakantie

Maatregelen ter voorkoming van psychosociale risico’s op het werk

Disciplinaire sancties en boetes

Opzeggingstermijnen

Motieven voor ontslag om dringende reden

Toezichthoudend personeel

Bijlage bij het arbeidsreglement: beleidsverklaring preventief alcohol- en drugsbeleid

Vermeldingen van administratieve aard

Bijkomende vermeldingen

Melden van afwezigheid

Melden en bewijzen van arbeidsongeschiktheid

Melden van een arbeidsongeval

Doktersbezoek tijdens de werkuren

Klein verlet en sociaal verlof

Dagen voor arbeidsduurvermindering

Reglement voor extralegale vakantie

Overuren

Tijdskrediet: modaliteiten van uitstel en intrekking

Kledijvoorschriften

Neutraliteitsbeleid

Onderhoud werkkledij

Veiligheid

Aansprakelijkheid voor materiaal

Adres en familiale toestand

Integraal voorbeeld

Arbeidsreglement voor arbeiders en bedienden

Deel 3 - Policy’s

Car policy

Trackpack policy

Bedrijfsfietspolicy

Pc – Laptop – Tablet policy

Internet- en e-mailpolicy

Social media policy

Gsm/smartphone-policy

Rookpolicy

Policy inzake het terugbetalen van kostennota’s

Kliklijnpolicy

Policy voor het gebruik van de eigen smartphone tijdens de werkuren

Deel 4 - Tewerkstellen

Arbeidsduur

Aanvraag van overuren wegens overmacht

Aanvraag van overuren wegens buitengewone vermeerdering van het werk

Aanmaning wegens het weigeren om overuren te ­presteren

Verzoek van de voltijdse werknemer tot afwijking van het uurrooster

Overeenkomst inzake het inhalen van verloren arbeidstijd

Overeenkomst inzake vrijwillige overuren

Loon

Akkoord over een loonsverhoging onder voorbehoud

Akkoord en verzoek i.v.m. het terugkrijgen van loon dat te veel betaald werd

Akkoord over het terugvorderen van een voorschot

Individuele overeenkomst inzake maaltijdcheques

Individuele overeenkomst inzake elektronische ecocheques

Infofiche ecocheques in geval van uitdiensttreding

Vrijgevigheidsbeding voor een eenmalige premie

Opzeggen van een gebruik

Loonbonusplan in het kader van cao nr. 90 bis

Verklaring door een jongere inzake geen toepassing van bedrijfsvoorheffing

Overeenkomst inzake inhouding van een verkeersboete op het loon

Overeenkomst inzake het vooruitbetalen van loon en/of een lening aan de werknemer

Overeenkomst inzake een voorschot op de eindejaarspremie

Toekenningsplan voor een winstpremie

Arbeidsomstandigheden en -voorwaarden

Aanmaning wegens weigering om een taak uit te voeren

Aanmaning wegens inbreuk op kledingcode

Aanmaning voor teruggave arbeidsgereedschap

Kennisgeving van een verbod om het werk aan te vatten in geval van dronkenschap

Overeenkomst inzake een testperiode in geval van promotie

Toestemming voor het inkijken van de mailbox

Opleidingen

Scholingsbeding

Beding i.v.m. de verplichtingen tijdens een opleiding

Overeenkomst over de terugbetaling aan de werknemer van opleidingskosten die hij zelf voorschiet

Overeenkomst over wederzijdse afspraken inzake educatief verlof

Ongewettigde afwezigheid

Aanmaning wegens niet verklaren van een afwezigheid

Aanmaning wegens te laat komen

Ziekte en ongeval

Verzoek en aanmaning om een doktersattest af te leveren

Aanmaning wegens het onttrekken aan een controleonderzoek

Verzoek tot werkhervatting na een controle

Uitnodiging voor een arbitrage

Verzoek tot terugbetaling van gewaarborgd loon door een derde

Verzoek tot verklaren van afwezigheid bij bezoek controlearts

Jaarlijkse vakantie

Kennisgeving van een weigering of toestemming onder voorbehoud van een vakantieperiode

Kennisgeving van voorbehoud inzake een voortijdige vakantieaanvraag

Antwoord op een verzoek tot overdracht van vakantiedagen

Verzoek tot overhandiging van vakantieattesten

Tijdskrediet en ouderschapsverlof

Akkoord over het opnemen van tijdskrediet

Kennisgeving van een weigering inzake tijdskrediet

Kennisgeving van een weigering van het voorgestelde uurrooster bij deeltijds tijdskrediet

Kennisgeving van uitstel inzake tijdskrediet

Kennisgeving van een weigering inzake vervroegde terugkeer uit tijdskrediet

Akkoord over herschikking van extralegale voordelen tijdens deeltijds tijdskrediet

Akkoord over voorbehoud inzake de functie na afloop van tijdskrediet

Kennisgeving van bezwaar en/of uitstel inzake ouderschapsverlof

Kennisgeving van een weigering van deeltijds werk na ouderschapsverlof

Andere afwezigheden

Verzoek om een bewijs inzake klein verlet

Verzoek om een bewijs inzake familiaal verlof

Akkoord over onbetaald verlof

Overeenkomst betreffende de toekenning van betaald educatief verlof

Afspraken voor occasioneel telewerk

Deel 5 - Einde van de arbeidsovereenkomst

Opzeggingstermijn

Kennisgeving van een opzeggingstermijn

Kennisgeving van een opzeggingstermijn incl. outplacement

Akkoord over de verlenging van een opzeggings­termijn

Akkoord om de duur van een opzeggingstermijn
te corrigeren

Overeenkomst tot vaststelling van het einde van een opzeggingstermijn

Akkoord inzake het intrekken van een ontslag

Overeenkomst over vrijstelling van prestaties

Aanmaning wegens gebrekkig werk tijdens een opzeggingstermijn

Overeenkomst over de niet-verlenging van een opzeggingstermijn bij schorsingen

Overeenkomst over de modaliteiten van een opzeggingstermijn van een deeltijdse werknemer

Verbreking

Kennisgeving van een verbreking

Kennisgeving van een verbreking incl. outplacement

Overeenkomst over de betaling van een ­opzeggingsvergoeding in schijven

Dringende reden

Kennisgeving en motivering ontslag om dringende reden

Wederzijds akkoord

Akkoord over de beëindiging met wederzijdse toestemming

Overmacht

Akkoord over de ontbinding wegens overmacht om medische redenen

Opzegging door de werknemer

Opzeggingsbrief voor werknemers

Ingebrekestelling voor een opzegging via mail

Reactie op een ontslag via sms

Ingebrekestelling voor het beëindigen van de arbeidsovereenkomst zonder opzegging

Akkoord over vervroegd einde van een opzeggingstermijn betekend door de werknemer

Allerlei

Kennisgeving van de reden van een ontslag

Dadingsovereenkomst en verklaring van afstand van rechten

Volmacht om een ontslagbrief te ondertekenen

Verzaking aan de toepassing van het niet-concurrentiebeding

Overeenkomst over het tijdelijk verder mogen gebruiken van een bedrijfswagen na ontslag

Toestemming voor het gebruik van aangetekende e-mails

Deel 6 - Relatie met derden

RSZ

Verzoek tot uitstel van betaling van RSZ-bijdragen

Verzoek tot uitstel van betaling van het debetbericht voor vakantiegeld

Verzoek tot kwijtschelding van opslagen en interesten bij de RSZ

Arbeidsinspectie

Bericht om vervangingsdagen te afficheren

Brief om verweermiddelen in te dienen

Akkoord over afleggen van een praktijkproef

Dienstverleners

Opzeggingsbrief verzekeraar arbeidsongevallen

Opzeggingsbrief externe dienst voor preventie en bescherming op het werk

Opzeggingsbrief sociaal secretariaat

Aanbod
Pagina's
Online service

 

 

PAPIER

Abonneeaanbod

150,00 

120,00 

464
Prijzen zijn excl. btw

Standaardaanbod

 

150,00 

464
Prijzen zijn excl. btw
Loading

Een vraag?
Bel naar Klantenservice

0800 39 067