Indicator-Larcier Online

0800 39 067 0800 39 067

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

4 dossiers voor een optimale vermogens- en successieplanning in functie van de gezinssituatie

Pakketaanbod: € 116 extra pakketkorting


Een Tips & Advies-Dossier over... 

samengevat

Dit dossier, volledig geactualiseerd in functie van het grondig gewijzigde erfrecht, geeft u antwoorden op en inzicht in de moeilijke materie van vermogens- en successieplanning voor nieuw samengestelde gezinnen. Het is uw hulpmiddel om de juiste beslissingen te nemen, aangepast aan uw situatie en uw doeleinden. Zo bent u er zeker van dat het herontdekte geluk bij een nieuw samengesteld gezin niet overschaduwd wordt door financiële vraagstukken en onzekerheden.

in detail

Nieuw samengestelde gezinnen zijn een minisamenleving van ouders en stiefouders, eigen kinderen en stiefkinderen, halfbroers en -zussen, grootouders en stiefgrootouders. Afhankelijk van de situatie en het doel zijn er verschillende antwoorden op uw vragen. Dit dossier leidt u naar de oplossing vanuit twee belangrijke invalshoeken:

 1. de vermogensrechtelijke aspecten
  • gehuwd?
  • wettelijk samenwonend?
  • feitelijk samenwonend?
  • de nalatenschap bij het overlijden van een kind
 2. de fiscale aanpak
  • successierechten
  • schenkbelasting/schenkingsrechten

Als jonge 'nieuwe' partners, als volwassen kinderen van een nieuw samengesteld koppel, maar ook als (groot)ouders van (stief)kinderen en (stief)kleinkinderen stelt u zich veel vragen: Wie krijgt wat?, Wie kan men bevoordelen en/of benadelen?, Wat is er wettelijk geregeld?, Hoe kan ik dat 'aanpassen'?, enz. Dit dossier geeft u het inzicht om in deze moeilijke materie de juiste keuzes te maken. Het grondig gewijzigde erfrecht is de ideale aanleiding om uw bestaande strategieën te (her)evalueren of nu te starten met vermogens- en successieplanning.

Dit Tips & Advies-Dossier is er speciaal voor... 

ieder nieuw samengesteld gezin, (groot)ouders van (klein)kinderen uit een nieuw samengesteld gezin en volwassen kinderen zelf

 • die duidelijke antwoorden zoeken op financiële vragen over hun plaats in deze minisamenleving

de adviseur

 • die zijn cliënten optimaal wil adviseren over dit thema

Dit Tips & Advies-Dossier is samengesteld door... 

Anne Meyus

 • jurist en belastingconsulent, vermogensadvies

In dit Tips & Advies-Dossier leest u...

Inhoudstafel

Inleiding

Deel I - Huwen, wettelijk of feitelijk samen­wonen: ­vermogensrechtelijke ­aspecten

1. Het huwelijk

1.1. Wettelijke regeling

1.2. Huwelijksvermogensrecht

1.3. Erfrecht

1.4. Hoe kunt u de langstlevende echtgenoot (nog) beter beschermen?

1.5. Bescherming van de stiefkinderen

1.6. Gelijke behandeling van alle kinderen

1.7. De gulden middenweg tussen de bescherming van de langstlevende en de bescherming van de stiefkinderen

2. Wettelijke samenwoning

2.1. Wettelijke regeling

2.2. Hoe kunt u de langstlevende wettelijk samenwonende beter beschermen?

2.3. Hoe de stiefkinderen beter beschermen?

2.4. Gelijke behandeling van alle kinderen

2.5. De gulden middenweg

3. Feitelijke samenwoning

3.1. Wettelijke regeling

3.2. Hoe de langstlevende feitelijk samenwonende partner beter beschermen?

3.3. Hoe de stiefkinderen beter beschermen?

3.4. Gelijke behandeling van alle kinderen

3.5. De gulden middenweg

4. Besluit

5. Hoe wordt de nalatenschap verdeeld bij het overlijden van een kind?

5.1. Het vooroverleden kind is niet geadopteerd

5.2. Het vooroverleden kind is geadopteerd

Deel II - Fiscale aspecten

1. Successierechten

1.1. Hoe wordt het tarief van de successierechten berekend?

1.2. Tarieven in het Vlaams gewest

1.3. Tarieven in het Brussels Hoofdstedelijk gewest

1.4. Tarieven in het Waals gewest

1.5. Overzicht: welk tarief is van toepassing?

2. Schenkbelasting/schenkingsrechten

2.1. Hoe wordt het tarief van de schenkingsrechten berekend?

2.2. Tarieven in het Vlaams gewest

2.3. Tarieven in het Brussels Hoofdstedelijk gewest

2.4. Tarieven in het Waals gewest

2.5. Overzicht: welk tarief is van toepassing?

Een Tips & Advies-Dossier over... 

samengevat

Dit dossier, volledig geactualiseerd in functie van het grondig gewijzigde erfrecht, geeft u antwoorden op en inzicht in de gevoelige materie van vermogens- en successieplanning voor gezinnen met een kind met een beperking. Het is uw hulpmiddel om de juiste beslissingen te nemen, aangepast aan uw situatie en uw doeleinden. Zo bent u er zeker van dat de specifieke bezorgdheden in uw gezin niet extra belast worden door financiële vraagstukken en onzekerheden. We gaan in op het beschermingsstatuut van meerderjarige onbekwame personen en analyseren een aantal technieken van vermogensplanning met een specifieke meerwaarde voor ouders van kinderen met een handicap.

in detail

Als ouders van een kind met een beperking zit u met veel vragen die verband houden met vermogens- en successieplanning. Bij het zoeken naar een antwoord moet u ook nog rekening houden met een aantal grenzen en mogelijkheden van het nieuwe beschermingsstatuut: het bewind. Dit dossier is uw leidraad:

 1. Een beschermingsstatuut voor uw kind met een beperking
  • Welke beschermingsstatuten waren er voorheen?
  • Het bewind: één statuut op maat van alle te beschermen personen
 2. De spelregels: Wie erft wat en wie betaalt wat?
  • Het erfrecht
  • Successierechten
  • Schenkingsrechten
 3. Specifieke technieken van vermogensplanning met een meerwaarde
  • Optimalisatie in het huwelijkscontract
  • Uw kinderen en uw vermogen beschermen via een testament
  • Een schenking
  • De zorgvolmacht: als u niet meer zelf voor uw kind kan zorgen
  • Specifieke structuren opzetten: private stichting, maatschap, fonds op naam

Wat als wij niet meer voor ons kind kunnen zorgen?, Wat gebeurt er als wij overlijden?, Wat gebeurt er met het vermogen van ons kind als het overlijdt?, Kunnen/mogen we extra bescherming inbouwen t.o.v. onze andere kinderen?, Hoe kunnen we er voor zorgen dat de fiscale kost later bij het (kinderloos) overlijden van ons zorgkind binnen de perken blijft? etc. Allemaal vragen waarmee u als ouder zit. In de eerste plaats wilt u dat uw kind niets tekort komt, zowel tijdens uw leven als wanneer u er niet mee bent. Dit dossier geeft u het inzicht om in deze moeilijke materie de juiste keuzes te maken. Het grondig gewijzigde erfrecht is de ideale aanleiding om uw bestaande strategieën te (her)evalueren of nu te starten met vermogens- en successieplanning.

Dit Tips & Advies-Dossier is er speciaal voor... 

ieder gezin met een kind met een beperking

 • dat op zoek is naar de mogelijkheden om hun kind(eren) het best te beschermen in hun specifieke situatie

de adviseur

 • die zijn cliënten optimaal wil adviseren over dit thema

Dit Tips & Advies-Dossier is samengesteld door... 

Lars Everaert

 • Estate planner Belfius

Inhoudstafel

Inleiding

Hoofdstuk 1 - Een beschermingsstatuut voor uw kind met een beperking

1. Een beschermingsstatuut voor onbekwame meerderjarigen

2. Welke beschermingsstatuten waren er voorheen?

3. Het bewind: één statuut op maat van alle te beschermen personen

3.1. Wie kan onder een bewind geplaatst worden?

3.2. Hoe wordt een persoon onder bewind geplaatst?

3.3. Wie kan als bewindvoerder aangesteld worden?

3.4. Publiciteit omtrent het statuut

3.5. Wat houdt het bewind concreet in?

Hoofdstuk 2 - De spelregels: Wie erft wat en wie betaalt wat?

1. Het erfrecht

1.1. Het wettelijk erfrecht: wie erft van u als u niets anders voorzien heeft?

1.2. Zelf afwijken van het wettelijk erfrecht: hoe doet u dat?

1.3. De reserve: grenzen aan uw vrijheid

2. Successierechten

2.1. Vlaanderen

2.2. Brussel

2.3. Wallonië

3. Schenkingsrechten

3.1. Vlaanderen

3.2. Brussel

3.3. Wallonië

Hoofdstuk 3 - Technieken van vermogens­planning voor ouders met kinderen met een beperking

1. Het erfrecht van uw kind uitstellen: optimalisatie in uw huwelijkscontract

1.1. Het overlijden van de eerste echtgenoot: hoe wordt uw vermogen verdeeld indien u niets geregeld heeft en hoe kunt u ervan afwijken?

1.2. Een keuzebeding als ideale oplossing

1.3. Alternatieven voor het keuzebeding

2. Uw kinderen en uw vermogen beschermen met een testament

2.1. Uw kind met een handicap beperken tot zijn reserve

2.2. Het verdeel-en-heers-testament

2.3. Het restlegaat

2.4. Uw kind begunstigen met levenslange rechten

2.5. Een duolegaat voor kinderen met een handicap?

2.6. Een legaat met last

3. Een schenking ten voordele van uw gehandicapte kind

3.1. Motieven om te schenken aan uw kinderen

3.2. Schenken aan uw niet-gehandicapte kinderen?

3.3. De restschenking: schenken met een restclausule

3.4. De combinatie restlegaat-restschenking

4. Wat als u zelf niet meer voor uw kind kunt zorgen?

4.1. Als u onbekwaam wordt, valt uw planning in het water

4.2. De zorgvolmacht als vangnet

4.3. Hoe stelt u concreet een zorgvolmacht op?

5. Structuren als techniek van vermogens­planning voor kinderen met een beperking

5.1. De private stichting

5.2. De burgerlijke maatschap

5.3. Het fonds op naam

Besluit

Een Tips & Advies-Dossier over... 

samengevat

Dit dossier, volledig geactualiseerd in functie van het grondig gewijzigde erfrecht , is uw leidraad om als alleenstaande of koppel zonder kinderen nu al optimaal een successieplanning uit te bouwen, zodat uw nalatenschap later ook daadwerkelijk toekomt aan wie u echt wilt. En natuurlijk op zo'n manier dat uw partner en/of andere erfgenamen zo weinig mogelijk successierechten betalen.

in detail

Als alleenstaande of als koppel zonder kinderen hoeft u zich niet neer te leggen bij de basisregels van het wettelijk erfrecht. Met een optimale successieplanning kunt u:

 • de langstlevende partner maximaal beschermen
 • uw familie of welbepaalde familieleden laten erven
 • uw erfgenamen zo veel mogelijk successierechten besparen

Dit dossier leert u van a tot z hoe u deze doelstellingen bereikt door een antwoord
te geven op de volgende vragen:

 • naar wie gaat uw nalatenschap?
  • 7 basisregels
  • wie erft wat?
  • de reserve
 • hoeveel bedragen de successierechten?
 • welke planningstechnieken heeft u als kinderloze erflater?
  • het huwelijkscontract
  • het samenlevingscontract
  • de verwantschapsband
  • het testament
  • het aanwascontract
  • de schenking
  • controlemechanismen
 • De planningstechnieken getoetst aan uw concrete situatie
  • u bent gehuwd
  • u bent wettelijk samenwonend
  • u bent feitelijk samenwonend
  • u bent alleenstaand

Dit dossier verwerkt erfrecht, successierecht en schenkingsrecht tot een verstaanbaar geheel. Zodoende kunt u met kennis van zaken nadenken over erven en schenken en nu reeds de optimale weg uitstippelen. Zo bent u er zeker van dat u uw vermogen optimaal doorgeeft aan wie u dat echt wilt. Het grondig gewijzigde erfrecht is de ideale aanleiding om uw bestaande strategieën te (her)evalueren of nu te starten met vermogens- en successieplanning.

Dit Tips & Advies-Dossier is er speciaal voor... 

alleenstaanden en koppels zonder kinderen

 • die met kennis van zaken een successieplanning op maat willen uitbouwen om zo hun vermogen optimaal door te geven.

de adviseur

 • die zijn cliënten optimaal wil adviseren over dit thema

Dit Tips & Advies-Dossier is samengesteld door... 

Anne Meyus

 • jurist en belastingconsulent, Vermogensadvies

In dit Tips & Advies-Dossier leest u...

Inhoudstafel

Inleiding

Deel 1. Naar wie gaat uw nalatenschap?

1. Een aantal principes

2. De zeven basisregels van het erfrecht

2.1. De vier orden

2.2. Binnen een orde bepaalt de graad wie erft

2.3. Wettelijke erfopvolging enkel tot in de vierde graad

2.4. De plaatsvervulling

2.5. Kloving

2.6. Voor gelijke delen en per hoofd

2.7. Langstlevende partner

3. Wie erft wat?

3.1. De langstlevende echtgenoot

3.2. De langstlevende wettelijk samenwonende

3.3. De eerste orde (afstammelingen)

3.4. De tweede orde (bevoorrechte ascendenten en zijverwanten)

3.5. De derde orde (ascendenten)

3.6. De vierde orde (gewone zijverwanten)

3.7. De omzetting van het vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot en afkoop van de blote eigendom

3.8. De omzetting van het vruchtgebruik van de langstlevende wettelijk samenwonende

4. De reserve

4.1. Wat is de reserve?

4.2. Wie zijn reservataire erfgenamen?

4.3. Hoeveel bedraagt de reserve?

4.4. Waarop wordt de reserve berekend?

4.5. Inkorting

5. De positie van de langstlevende partner in het nieuwe erfrecht

Deel 2. Hoeveel bedragen de successierechten?

1. Hoe wordt het tarief van de successierechten berekend?

2. De tarieven in het Vlaams gewest

2.1. Partners

2.2. Broers en zussen

2.3. Alle andere personen

2.4. Bijzondere tarieven

3. De tarieven in het Brussels Hoofdstedelijk gewest

3.1. Partners

3.2. Broers en zussen

3.3. Ooms, tantes, neven en nichten

3.4. Alle andere personen

3.5. Bijzondere tarieven

4. De tarieven in het Waals gewest

4.1. Echtgenoten en wettelijk samenwonenden

4.2. Broers en zussen

4.3. Ooms, tantes, neven en nichten

4.4. Alle andere personen

4.5. Bijzondere tarieven

Deel 3. Welke planningsmogelijkheden heeft de kinderloze erflater?

1. Inleiding

2. Het huwelijkscontract

2.1. Gemeenschapsstelsel

2.2. Scheiding van goederen

2.3. Besluit

3. Het samenlevingscontract

3.1. Wettelijk samenwonenden

3.2. Feitelijk samenwonenden

4. De verwantschapsband

4.1. Wettelijke samenwoning

4.2. Feitelijke samenwoning

4.3. Adoptie

5. Het testament

5.1. Definities

5.2. Waarom een testament gebruiken?

5.3. Bijzondere legaten

6. Het aanwascontract

6.1. Definitie

6.2. De vorm

6.3. De inhoud

6.4. Fiscaliteit

6.5. Nut van een aanwasbeding

7. De schenking

7.1. Definitie

7.2. Soorten schenkingen

7.3. Modaliteiten van de schenking

7.4. De wederzijdse schenking tussen echtgenoten

7.5. De registratie van de schenking van roerende goederen

7.6. Schenkingsrechten – schenkbelasting

8. Controlemechanismen

8.1. Inleiding

8.2. Maatschap

8.3. Private stichting

Deel 4. De planningstechnieken getoetst aan uw concrete situatie

1. U bent gehuwd

1.1. U wenst een maximale bescherming van de langstlevende echtgenoot

1.2. U wenst een beperking van de erfaanspraken van de langstlevende echtgenoot

1.3. U wenst de langstlevende echtgenoot te onterven

1.4. U wilt (een deel van) uw vermogen bestemmen voor een hoger doel

2. U bent wettelijk samenwonend

2.1. U wenst een maximale bescherming van de langstlevende wettelijk samenwonende

2.2. U wenst een beperking van de erfaanspraken van de langst­levende wettelijk samenwonende of zelfs een onterving

3. U bent feitelijk samenwonend

3.1. U wenst een maximale bescherming van de langstlevende feitelijk samenwonende

3.2. U wenst een toebedeling aan (een) derde(n)

4. U bent alleenstaand

4.1. U wenst een toebedeling aan (een) derde(n)

4.2. U wilt (een deel van) uw vermogen bestemmen voor een hoger doel

Een Tips & Advies-Dossier over... 

samengevat

Dit dossier, volledig geactualiseerd in functie van het grondig gewijzigde erfrecht, geeft u advies over hoe u een vermogens- en successieplanning opzet en opvolgt, waarbij u rekening houdt met minderjarige (klein)kinderen. We bekijken dit vanuit verschillende invalshoeken en situaties. Zo bent u er zeker van dat u voor minderjarige kinderen de juiste keuzes maakt en hun een optimale bescherming biedt als het noodlot onverwacht zou toeslaan, zodat hun toekomst veiliggesteld is.

in detail

U leeft goed. U inbeelden dat er toch iets fout kan gaan, doet u niet graag. Toch kunnen we maar beter voorbereid zijn.… Of misschien heeft het noodlot al toegeslagen en bent u verantwoordelijk voor het beheer over het vermogen van minderjarige (klein)kinderen of voor een minderjarig (klein)kind zelf. In dit dossier bekijken we de verschillende situaties vanuit de praktijk:

 • het beheer over de goederen van het minderjarige kind
  • wie is minderjarig?
  • bevoegdheid van de ouders, de adoptant, de voogd, de pleegvoogd, de pleegouders
  • de vrederechter: wanneer is een machtiging nodig?
 • het erfrecht van uw kind in functie van uw relatie met uw partner
  • niet (meer) gehuwd, niet (meer) samenwonend
  • feitelijk samenwonend
  • wettelijk samenwonend
  • gehuwd
  • specifieke gevallen: erfrecht van uw pupil, pleeg- of zorgkind
 • hoeveel erfbelasting betaalt uw kind bij uw overlijden?
  • u bent vader, moeder
  • u bent adoptant
  • u bent de partner/echtgenoot van vader, moeder of adoptant (stiefouder)
  • het successierecht van uw pupil, pleeg- of zorgkind
 • schenkingsrechten
 • planningsmogelijkheden
  • 4 voorafgaande vragen voor een goede planning
  • 13 concrete mogelijkheden

Dit dossier, aangevuld met een handige verklarende woordenlijst, verwerkt erfrecht, successierecht en schenkingsrecht specifiek in functie van minderjarige kinderen tot een verstaanbaar geheel. Zodoende kunt u met kennis van zaken over erven en schenken nadenken en de optimale weg uitstippelen. Zo bent u er zeker van dat u de toekomst van de kinderen veiligstelt en hun vermogen optimaal beheerd wordt/zal worden. Het grondig gewijzigde erfrecht is de ideale aanleiding om uw bestaande strategieën te (her)evalueren of nu te starten met vermogens- en successieplanning.

Dit Tips & Advies Dossier is er speciaal voor... 

de bedrijfsleider, de zelfstandige, de vrije beroeper

 • die een optimale vermogens- en successieplanning wil opzetten en beheren om minderjarige kinderen te beschermen en om hun toekomst veilig te stellen.

de adviseur

 • die zijn cliënten optimaal wil adviseren over dit thema

Dit Tips & Advies-Dossier is samengesteld AANPASSEN door... 

Johan Adriaens

 • Estate planner, vennoot Neven & Partners bvba

In dit Tips & Advies-Dossier leest u...

Inhoudstafel

Voorwoord

Deel 1 - Het beheer over de goederen van het minderjarige kind

1. Belang

2. Wie is minderjarig?

3. Bevoegdheid van de ouders

3.1. Het ouderlijk gezag

3.2. Het ouderlijk beheersrecht

3.3. Het ouderlijk vruchtgenot

3.4. Verantwoordingsplicht

3.5. Vader en moeder oefenen het ouderlijk gezag gezamenlijk uit

3.6. Moeder of vader alleen?

4. Bevoegdheid van de adoptant

4.1. Vooraf: soorten adoptie

4.2. De adoptanten gezamenlijk

4.3. Een adoptant

5. Bevoegdheid van de voogd

5.1. Wat is voogdij?

5.2. De voogd

6. Bevoegdheid van de pleegvoogd

6.1. Wat is pleegvoogdij?

6.2. Bevoegdheid van de pleegvoogd

7. Bevoegdheid van de pleegouders

8. Wanneer is een machtiging van de vrederechter noodzakelijk?

Besluit

Deel 2 - Het erfrecht van uw kind en de positie van uw partner

1. U bent niet (meer) gehuwd en/of woont niet (meer) samen

1.1. Wat erft uw kind van u als vader of moeder?

1.2. Wat erft uw kind van uw ex-partner of -echtgeno(o)t(e)?

1.3. Neemt het kind de plaats in van een onwaardige ouder?

1.4. Wat erft uw adoptief kind?

1.5. Wat erft uw adoptief kind van uw ex-echtgeno(o) t(e) of -partner?

2. U woont feitelijk samen

2.1. Wie woont feitelijk samen?

2.2. U woont samen met de andere ouder van uw kind

2.3. U woont samen met een andere persoon dan de vader of moeder van uw kind

2.4. Het erfrecht van uw adoptief kind

3. U woont wettelijk samen

3.1. Wanneer woont u wettelijk samen?

3.2. U woont samen met de andere ouder van uw kind

3.3. U woont samen met een andere persoon dan de vader of moeder van uw kind

3.4. Het erfrecht van uw adoptief kind

4. U bent gehuwd

4.1. U bent gehuwd met de andere ouder van uw kind

4.2. U bent gehuwd met een andere persoon dan de vader of moeder van uw kind

4.3. Het erfrecht van uw adoptief kind

5. Het erfrecht van uw pupil, pleeg- of zorgkind

5.1. Het erfrecht van uw pupil

5.2. Het erfrecht van uw pleegkind

5.3. Het erfrecht van uw zorgkind

Deel 3 - Hoeveel erfbelasting betaalt uw kind bij uw overlijden?

1. Inleidende beschouwingen

1.1. Gewestelijke bevoegdheid

1.2. Successierechten op het nettoactief

1.3. Fictiebepalingen

1.4. Successierechten op de wereldwijde nalatenschap

1.5. Erfgenamen in het buitenland

2. Successierechten in het Brussels Hoofdstedelijk gewest

2.1. Overzicht tarieven

2.2. Hoeveel successierechten betaalt uw kind?

3. Successierechten in het Vlaams gewest

3.1. Overzicht tarieven

3.2. De successierechten van uw kind

4. Successierechten in het Waals gewest

4.1. Overzicht tarieven

4.2. De successierechten van uw kind

Deel 4 - Schenkingsrechten

1. Inleiding

1.1. Berekend per begiftigde

1.2. Schenking van blote eigendom

1.3. Schenking van vruchtgebruik

1.4. Tarieven: woonplaats van de schenker

2. Tarieven in het Brussels Hoofdstedelijk gewest

2.1. Onroerende goederen

2.2. Roerende goederen

2.3. De schenking van een familiale onderneming of vennootschap

3. Tarieven in het Vlaams gewest

3.1. Onroerende goederen

3.2. Roerende goederen

3.3. De schenking van een familiale onderneming of vennootschap

4. Tarieven in het Waals gewest

4.1. Onroerende goederen

4.2. Roerende goederen

4.3. De schenking van een familiale onderneming of vennootschap

Deel 5 - Planningsmogelijkheden

1. Vóór u aan planning kunt beginnen: vier vragen

1.1. Voorafgaande vraag: heeft u een huwelijkscontract?

1.2. Voorafgaande vraag: heeft u een levensverzekering?

1.3. Voorafgaande vraag: heeft u een aandeelhouders­overeenkomst?

1.4. Voorafgaande vraag: wat staat in de statuten?

2. Schenken aan minderjarigen?

2.1 Schenken aan minderjarigen: dikwijls een noodzaak

2.2. Schenken aan een minderjarige zonder de vrederechter

2.3. Hoe gaat u concreet te werk?

2.4. Een schenking met een last?

2.5. Schenking met voorbehoud van vruchtgebruik mogelijk?

3. De handgift

3.1. Wat is een handgift?

3.2. Hoe gaat u concreet te werk?

3.3. Extra tips

4. De bankgift

4.1. Wat is een bankgift?

4.2. Hoe doet u het correct?

4.3. Extra tips

5. Een roerende schenking tegen het vlakke tarief van 3% (7%)

5.1. Wat is een roerende schenking tegen het vlak tarief?

5.2. Hoe gaat u concreet te werk?

5.3. Extra tips

6. Schenken via een Nederlandse notaris

6.1. Wat is het?

6.2. Hoe doet u het correct?

6.3. Extra tips

7. Schenken in schijfjes

7.1. Wat is schenken in schijfjes?

7.2. Hoe doet u het correct?

7.3. Extra tips

8. Schenken met voorbehoud van vruchtgebruik

8.1. Wat is schenken met voorbehoud van vruchtgebruik?

8.2. Hoe gaat u correct te werk?

8.3. Extra tips

9. De techniek van generation skipping

9.1. Wat is het?

9.2. Hoe doet u het correct?

9.3. Extra tips

9.4. Generation skipping via de verwerping van de nalatenschap door de ouders

9.5. De nieuwe flexibele erfenissprong in Vlaanderen

10. De bedrijfsschenking tegen 0%

10.1. Wat is een bedrijfsschenking?

10.2. Hoe gaat u concreet te werk?

10.3. Extra tips

11. Schenken met last van bewind

11.1. Wat is last van bewind?

11.2. Hoe doet u het correct?

11.3. Extra tips

12. Een keuzebeding in het huwelijkscontract inbouwen

12.1. Wat is een keuzebeding?

12.2. Hoe gaat u concreet te werk?

12.3. Extra tips

13. De gesplitste aankoop

13.1. Wat is een gesplitste aankoop?

13.2. Hoe doet u het correct?

13.3. Extra tips

14. De maatschap als controlevehikel

14.1. Wat is een maatschap?

14.2. Hoe gaat u correct te werk?

14.3. Extra tips

Deel 6 - Verklarende woordenlijst

Pakketaanbod
392,00 
Pakketprijs nu: 196,00 
In dit pakketaanbod...
0,00 
Vermogens- en successieplanning voor kinderen met een beperking
98,00 
Abonneeprijs 78,00 
Vermogens- en successieplanning voor alleenstaanden en koppels zonder kinderen
98,00 
Abonneeprijs 78,00 
Vermogens- & successieplanning met minderjarige kinderen
98,00 
Abonneeprijs 78,00 
Prijzen zijn excl. btw