Indicator-Larcier Online

0800 39 067 0800 39 067

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

2 publicaties om zowel roerend als onroerend goed optimaal te schenken

Pakketaanbod: 37% EXTRA pakketkorting


Een Tips & Advies-Dossier over... 

Samengevat

Dit volledig geactualiseerde dossier geeft u een praktisch antwoord op al uw vragen inzake het schenken van roerende goederen zoals geld of effecten. We analyseren vier populaire technieken in het licht van het hervormde federale erfrecht en de nieuwe erf- en schenkbelasting in Vlaanderen. Sinds enige tijd zijn er via de zgn. kaasroute geen belastingvrije schenkingen meer mogelijk, en toch is het soms toch nog opportuun om via de Nederlandse notaris te gaan. Wanneer is dat zo? We behandelen ook het nieuwe goederenrecht dat sinds 1 juli 2022 van kracht is.

Dit dossier is dan ook een must have om uw erfgenamen nu al gelukkig te maken en later minder erfbelasting te betalen.

In detail

Schenken is een veelvoorkomende vorm van successieplanning. De keuze van de juridisch veilige en fiscaal optimale schenkingstechniek in functie van de vele nieuwe opportuniteiten en mogelijkheden geeft u de zekerheid dat uw erfgenamen minder erfbelasting betalen. In dit dossier behandelen we:

 • de vier schenkingstechnieken van a tot z
  • handgift
  • bankgift
  • schenking voor de Nederlandse notaris
  • schenking voor de Belgische notaris
 • in functie van wat en aan wie u schenkt
  • geld
  • beleggingen
  • specifieke voorwerpen
  • aandelen of bestanddelen van uw bedrijf
  • aan uw partner: getrouwd of samenwonend
  • aan uw kinderen
 • 25 antwoorden op veelgestelde vragen uit de praktijk

Dit dossier helpt u om in de toekomst voor elke soort schenking, ook voor minder vanzelfsprekende schenkingen zoals een auto, een boot, ... de correcte en fiscaal meest voordelige schenkingstechniek te kiezen. Daarnaast is het ook belangrijk oude schenkingen te herevalueren.

Dit Tips & Advies-Dossier is er speciaal voor... 

de bedrijfsleider, de zelfstandige, de vrije beroeper

 • die overweegt een schenking te doen en hiervoor een juridisch veilige en fiscaal optimale schenkingstechniek wil kiezen in functie van alle nieuwe wetten en regels

de adviseur

 • die zijn cliënten optimaal wil adviseren over dit thema.

Dit Tips & Advies-Dossier is samengesteld door... 

Johan Adriaens

 • estate planner Adriaens & Partners

Marc Van Ginderachter

 • hoofdredacteur Indicator-Larcier

In dit Tips & Advies-Dossier leest u...

Inhoudstafel

Inleiding

1. Vier schenkingstechnieken

1.1. Handgift

1.2. Bankgift

1.3. Schenking voor de Nederlandse notaris

1.4. Schenking voor de Belgische notaris

1.5. Wat zijn de voornaamste verschillen tussen de vier technieken?

2. Concrete schenkingen: welke techniek gebruikt u en waarom?

2.1. U schenkt geld

2.2. U schenkt beleggingen

2.3. U schenkt aan uw echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner

2.4. U schenkt specifieke voorwerpen

2.5. U schenkt (aandelen of bestanddelen van) uw bedrijf

2.6. Enkele specifieke schenkingen

3. FAQ

3.1. Is er één goede reden om een schenking van een eenvoudige som geld niet via een bankgift te doen?

3.2. Kunt u voorwerpen die te zwaar zijn om zomaar te verplaatsen (bv. een marmeren beeld, een zware kast) schenken via een handgift?

3.3. U heeft uw buitenverblijf in bijvoorbeeld Frankrijk of Spanje geschonken aan uw kind(eren). Moet u nu drie jaar wachten vooraleer u in België een schenking kunt doen tegen de laagste tarieven?

3.4. Kunt u een foutief uitgevoerde hand- of bankgift achteraf nog ‘rechtzetten’?

3.5. Kunt u een schenking (in welke vorm dan ook) achteraf weer ongedaan maken?

3.6. Kunt u ‘versnipperde’ hand- of bankgiften, die op een verschillend tijdstip gedaan zijn, samen laten registreren (mocht dat ineens nodig blijken te zijn)?

3.7. Kunt u goederen uit uw ‘gemeenschappelijk vermogen’ aan bv. uw kind(eren) schenken?

3.8. Kunnen echtgenoten gemeenschappelijke goederen aan elkaar schenken?

3.9. Wanneer u schenkt met voorbehoud van vruchtgebruik, kunt u er dan voor zorgen dat het aandeel in het vruchtgebruik van de eerststervende terechtkomt bij de langstlevende echtgenoot?

3.10. Kunt u kiezen in welk kantoor rechtszekerheid u een hand- of bankgift of een schenking voor een Nederlandse notaris laat registreren?

3.11. Hoeveel spaart u uit door een schenking niet notarieel te doen, maar bv. een bankgift te doen en deze achteraf zelf te laten registreren?

3.12. In Vlaanderen geldt er tegenwoordig soms een ‘verdachte periode’ van zeven jaar i.p.v. drie jaar. Wanneer is dat precies het geval?

3.13. In het kader van een successieplanning heeft u de aandelen van uw vennootschap aan uw kind(eren) geschonken met voorbehoud van vruchtgebruik. Achteraf merkt u echter dat de ‘controle’ die u ingebouwd heeft via het vruchtgebruik toch net niet ver genoeg gaat, omdat u niet alleen kunt beslissen over de verkoop van uw bedrijf. Kunt u dat nog oplossen?

3.14. Kunt u een schenking doen aan uw (klein)kind(eren) zonder dat zij dat nu al weten?

3.15. U heeft destijds een schenking gedaan ‘als voorschot op erfdeel’. De situatie is intussen echter grondig gewijzigd en u wilt de schenking veranderen in een schenking ‘buiten erfdeel’ (of omgekeerd). Kan dat?

3.16. Kunt u bv. aandelen van uw vennootschap, een kunstwerk, enz. schenken aan uw kind(eren) en hen tegelijk verbieden om de geschonken goederen te verkopen?

3.17. Kunt u bv. geld of aandelen schenken aan uw kind(eren) en tegelijk beletten dat een stuk daarvan bij uw schoonzoon of -dochter terechtkomt?

3.18. Kunt u bv. een effectenportefeuille schenken aan uw kind(eren) en ervoor zorgen dat uw schoonzoon of -dochter ook geen recht heeft op de opbrengsten daarvan (die in principe in het gemeenschappelijk vermogen vallen)?

3.19. Kunt u een som geld geven aan uw kind(eren) en hen verplichten om dat geld te gebruiken voor hun (ver)bouw(ing)?

3.20. Klopt het dat het niets uitmaakt dat er in een notariële schenkings­akte staat dat deze ‘buiten deel’ is, ook als u bv. maar één kind heeft? Of is er een goede reden om dat er toch niet in te zetten?

3.21. Kunt u een hand- of bankgift ook gebruiken om een schuld kwijt te schelden (bv. een lening die u gegeven heeft aan uw zoon of dochter, maar nu moeten ze deze niet meer terugbetalen)? Vanaf wanneer begint de driejarige termijn precies te lopen: vanaf de overhandiging van het geld of vanaf de kwijtschelding van de terugbetalingsplicht?

3.22. Mag de notaris een vroegere hand- of bankgift in een notariële akte vermelden, bijvoorbeeld om indiciaire vragen van de Belastingen te vermijden of is dat gevaarlijk?

3.23. Is een hand- of bankgift eigenlijk wel een geldige schenking, want deze gebeurt toch niet volgens de regels van het Burgerlijk Wetboek?

4. Schema

Een Tips & Advies-Dossier over... 

samengevat

Vastgoed schenken blijft exponentieel toenemen o.a. dankzij de verlaging van de schenkbelasting.Dit dossier is uw gids om op een fiscaal vriendelijke en veilige manier optimaal onroerend goed te schenken aan de volgende generatie. Aan de hand van een groot aantal concrete voorbeelden, tips en adviezen leggen we u uit hoe u fiscaal optimaal voordeel doet met de nieuwe mogelijkheden en opportuniteiten.

in detail

Het dossier geeft u een concreet antwoord op al uw vragen over het schenken van onroerend goed in de drie gewesten:

 • Wat zijn de algemene vereisten voor een onroerende schenking?
 • De nieuwe schenkbelasting: wat maakt het schenken nu zo extra voordelig?
  1. waarom deze hervorming?
  2. de nieuwe tarieven in de drie gewesten
  3. gunsttarieven in de drie gewesten
 • Vergelijkende tabellen: oude en nieuwe tarieven onroerende schenkbelasting
 • Is schenken in schijfjes nog zinvol?
 • Is schenken bij leven altijd voordeliger dan nalaten bij overlijden?
 • Schenken en familiale gelijkheid
 • Welke voorwaarden kunt u koppelen aan uw schenking?
 • Wat is de impact van een onroerende schenking op de woonbonus van uw kind?

U wilt zich uiteraard niet ‘uitkleden voor het slapengaan’ door te vroeg te schenken. Maar door het koppelen van voorwaarden aan uw schenking bestaat dit risico niet meer. Daarnaast zijn de veel lagere tarieven en mogelijke gunsttarieven ook een opportuniteit om nu wel onroerend goed te schenken. Dit dossier is uw onmisbare leidraad om nu al uw onroerend goed voordelig en veilig over te dragen aan de volgende generatie.

Dit Tips & Advies-Dossier is er speciaal voor... 

de bedrijfsleider, de zelfstandige, de vrije beroeper

 • die maximaal wil profiteren van de verlaagde schenkbelasting
 • die maximaal wil profiteren van de extra kortingen
 • die veilig onroerend goed wil schenken aan de volgende generatie

de adviseur

 • die zijn cliënten optimaal wil adviseren over dit thema

Dit Tips & Advies-Dossier is samengesteld door... 

Lars Everaert

 • fiscaal jurist

In dit Tips & Advies-Dossier leest u...

Inhoudstafel

Inleiding

Deel I - De onroerende schenking – algemene vereisten

1. Schenking – grondvereisten

1.1. Toestemming van zowel schenker als begiftigde

1.2. Gegeven is gegeven

1.3. Uw onroerende schenking moet steeds door een Belgische notaris geakteerd worden

Deel II - De nieuwe schenkbelasting

1. Achtergrond van de hervorming

2. Enkele algemene principes inzake de heffing van onroerende schenkbelasting

2.1. Welke heffingsregels voor onroerende schenkingen zijn van toepassing: de Vlaamse, de Waalse of de Brusselse?

2.2. Op welke waarde wordt de onroerende schenkbelasting geheven?

2.3. Werkt de betaling van de onroerende schenkbelasting bevrijdend?

3. De tarieven in de onroerende schenkbelasting in het Vlaams gewest

3.1. Algemeen

3.2. Verwanten in rechte lijn, echtgenoten en partners

3.3. Tussen alle anderen

3.4. Gunsttarieven in het Vlaams gewest

4. De tarieven in de onroerende schenkbelasting in het Brussels Hoofdstedelijk gewest

4.1. Algemeen

4.2. Verwanten in rechte lijn, tussen echtgenoten en partners

4.3. Tussen alle anderen

4.4. Gunsttarieven in het Brussels Hoofdstedelijk gewest

5. De nieuwe tarieven in de onroerende schenkingsrechten in het Waals gewest

5.1. Algemeen

5.2. Verwanten in rechte lijn, tussen echtgenoten en partners

5.3. Tussen alle anderen

5.4. Gunsttarieven in de Waalse onroerende schenkingsrechten

Deel III - Vergelijkende tabellen oude en nieuwe tarieven onroerende schenkbelasting

1. Vlaams gewest

1.1. Schenking in rechte lijn, tussen echtgenoten en partners

1.2. Onroerende schenking aan alle anderen

2. Brussels Hoofdstedelijk gewest

2.1. Schenking in rechte lijn, tussen echtgenoten en wettelijk samenwonende partners

2.2. Schenking aan alle anderen

3. Waals gewest

3.1. Schenking in rechte lijn, tussen echtgenoten en wettelijk samenwonende partners

3.2. Schenking tussen broers en zussen

3.3. Schenking tussen ooms/tantes en neven/nichten

3.4. Schenking tussen alle anderen

Deel IV - De progressieve tarieven van de schenkbelasting doorbreken?

1. Is schenken in schijfjes nu nog zinvol?

1.1. Schenken in schijfjes om het progressievoorbehoud te doorbreken?

1.2. Wanneer is schenken in schijfjes nog zinvol?

1.3. Voorbeelden

2. Inbrengen in de huwelijksgemeenschap en dan schenken?

Deel V - Is schenken bij leven altijd voor­deliger dan nalaten bij overlijden?

1. Motieven om te schenken

2. De successierechten in de drie gewesten

2.1. De erfbelasting in het Vlaams gewest

2.2. De successierechten in het Brussels Hoofdstedelijk gewest

2.3. De successierechten in het Waals gewest

3. Vergelijking erfbelasting – onroerende schenkbelasting

4. Enkele andere overwegingen in de vergelijking ‘schenken bij leven’ versus ‘nalaten bij overlijden’

4.1. Erfbelasting betalen: tijdig en cash

4.2. Waardevermeerdering van het pand?

Deel VI - Schenken en familiale gelijkheid

1. Hervorming erfrecht sinds september 2018

2. Schenken als voorschot op erfdeel of als extraatje?

3. U bent vrij om te schenken, maar vergeet uw reservataire erfgenamen niet

3.1. De reserve van uw kinderen

3.2. De reserve van uw langstlevende echtgenoot

3.3. Reserve van de ouders afgeschaft!

4. Opletten met de waardestijgingen van de geschonken goederen na de schenking

4.1. Is de waarderingsproblematiek door de hervorming van het erfrecht opgelost?

Deel VII - Welke voorwaarden kunt u koppelen aan uw schenking?

1. Algemeen

2. Voorbehoud vruchtgebruik

2.1. Waarom schenken met voorbehoud van vruchtgebruik?

2.2. Wat houdt zo’n voorbehoud van vruchtgebruik precies in?

2.3. Hoeveel schenkbelasting betaalt u dan?

2.4. De langstlevende beschermen met een aanwas van het vruchtgebruik

3. Voorbehoud recht van gebruik en bewoning

4. Conventioneel beding van terugkeer in geval van vooroverlijden

4.1. Wat houdt een conventioneel beding van terugkeer precies in?

4.2. Conventionele of wettelijke terugkeer?

4.3. Het beding van terugkeer optioneel maken?

5. Het geschonken goed moet eigen blijven van de begiftigde – uitsluitingsclausule en inbrengverbod

6. Beslis zelf wie na het overlijden van uw begiftigde het onroerend goed krijgt – restschenking

6.1. Wat is een restschenking?

6.2. Opportuniteit van de restschenking

7. Vervreemdingsverbod

8. Voorzie de juiste nietigheidsclausule

9. Beheer en vruchtgenot van de ouders

9.1. Het beheer van de ouders over de geschonken goederen van de minderjarige ontnemen

9.2. Het vruchtgenot van de ouders uitsluiten

10. Controlestructuur

10.1. De patrimoniumvennootschap: voor- en nadelen

10.2. De maatschap voor onroerend goed?

Deel VIII - Impact van de onroerende schenking op de woonbonus van uw kind

1. Impact van een onroerende schenking op de woonfiscaliteit in het Vlaams gewest

1.1. Uw kind geniet de woonbonus (nog) niet

1.2. Uw kind geniet reeds de woonbonus

2. Impact van een onroerende schenking op de woonfiscaliteit in het Waals gewest

3. Impact van een onroerende schenking op de woonfiscaliteit in het Brussels Hoofdstedelijk gewest

Besluit