Indicator-Larcier Online

0800 39 067 0800 39 067

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

2 publicaties om optimaal te adviseren over de belastinghervorming uit het zomerakkoord en de Relancewet

Pakketaanbod: 2 voor maar € 98 i.p.v. € 188


Een Tips & Advies-Dossier over... 

samengevat

In dit dossier maken wij u in heldere taal wegwijs in de complexe, nieuwe spelregels wat betreft de vennootschapsbelasting. We tonen u hoe u het best op maatregelen kunt anticiperen om zo maximaal voordeel te halen uit de nieuwe regels. Wat de regering immers 'geeft' aan uw vennootschap, 'neemt' ze ook dikwijls terug met andere maatregelen. Dit dossier geeft vanuit een praktische invalshoek het totale plaatje zodat u weet of uw vennootschap bij de winnaars of de verliezers hoort en welke maatregelen u moet nemen en wanneer.

in detail

Door het zomerakkoord is het belastingregime zeer grondig hervormd voor iedereen die een vennootschap heeft. Alle nieuwe maatregelen inzake vennootschappen zijn opgenomen in de zogenaamde Relancewet. In dit dossier behandelen we o.a. volgende thema's:

 • Overzicht van de nieuwe spelregels en de compensatiemaatregelen
 • Behoort uw vennootschap tot de 'winnaars' of tot de 'verliezers'?
 • Welke maatregelen neemt u het best zo snel mogelijk in samenspraak met uw accountant?
 • Welke investeringen doet u het best nog in 2018 of 2019?

De Relancewet heeft potentieel grote gevolgen voor u en uw vennootschap. Bepaalde maatregelen treden al in 2018 in voege en andere pas in 2020. Vennootschappen met een gebroken boekjaar moeten bijgevolg sommige maatregelen per kalenderjaar toepassen en andere per boekjaar. Dit dossier is uw leidraad om samen met uw accountant de gevolgen van de Relancewet voor uw vennootschap in te kunnen schatten en uw actieplan op te stellen.

Dit Tips & Advies-Dossier is er speciaal voor... 

de bedrijfsleider van een vennootschap en de cijferberoepers werkzaam in een vennootschap

 • die vanuit een praktische invalshoek de gevolgen van de Relancewet willen inschatten voor hun vennootschap om vervolgens een optimaal actieplan te kunnen opstellen

Dit Tips & Advies-Dossier is samengesteld door... 

Frederik De Roo

 • Managing Partner Tax & Legal BDO

In dit Tips & Advies-Dossier leest u...

Inhoudstafel

Inleiding

Deel I – Positieve maatregelen

1. Positieve maatregelen voor de vennootschap

1.1. Tariefverlaging vennootschapsbelasting

1.2. Investeringsaftrek

1.3. Aftrek voor definitief belaste inkomsten

1.4. Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing wetenschappelijk personeel

1.5. Vrijgestelde reserves

1.6. Schrapping meerwaarden op aandelen niet-kmo-vennootschappen

1.7. Fiscale consolidatie

2. Positieve maatregelen voor de eenmanszaak

2.1. Tijdelijke eenmalige investeringsaftrek

2.2. Nieuwe aftrekregels voor autokosten

2.3. Forfaitaire kostenaftrek voor verkrijgers van winsten

2.4. Uitbreiding tweede pensioenpijler voor zelfstandigen: de POZ

3. Positieve maatregelen voor de ondernemer

3.1. Dividendinkomsten en vrijstelling roerende voorheffing

3.2. Pensioensparen

3.3. Taxshelter voor groeibedrijven

Deel II – Compenserende maatregelen

1. Compenserende maatregelen voor de vennootschap

1.1. Aftrekbare sanctie bij opname onvoldoende loon

1.2. Voorafbetalingen

1.3. Kapitaalvermindering

1.4. Notionele interestaftrek

1.5. Afschrijvingen

1.6. Vooruitbetaalde kosten

1.7. Voorzieningen voor risico’s en kosten

1.8. Meerwaarden op aandelen

1.9. Investeringsreserve

1.10. Minimale belastbare basis

1.11. Effectieve belastingheffing bij fiscale controle

1.12. Taxatie vrijgestelde of gespreid te belasten meerwaarden aan het oude tarief

1.13. Beperkingen voor inschakelingsbedrijven

1.14. DBI-overschotten bij reorganisaties

1.15. Taxshelter audiovisuele werken of podiumkunsten

1.16. Nalatigheidsinteresten en moratoriuminteresten

1.17. Sanctie bij niet-aangifte of laattijdige aangifte vennootschapsbelasting

1.18. Autofiscaliteit in een nieuw kleedje

1.19. Disconto voor schulden

1.20. Beperking interestaftrek

1.21. Niet-aftrekbare geldboeten

1.22. Herkwalificatie interesten in dividenden

1.23. Aanslag geheime commissielonen

1.24. Vennootschappen voor huisvesting

1.25. Exit economische vrijstellingen

1.26. CFC-wetgeving

1.27. Hybride mismatches

1.28. Beperking aftrek verliezen buitenlandse vaste inrichtingen

2. Compenserende maatregelen voor de eenmanszaak

2.1. Nieuw regime meerwaarde bij stopzetting

2.2. Vooruitbetaalde kosten

2.3. Voorzieningen voor risico’s en kosten

2.4. Niet-aftrekbare geldboeten

2.5. Fiscale controle

2.6. Aanslag geheime commissielonen

2.7. Nalatigheidsinteresten en moratoriuminteresten

3. Compenserende maatregelen voor de ondernemer

3.1. Taks op effectenrekeningen

3.2. Vrijstelling spaarboekjes

3.3. Voordeel in natura hybride bedrijfswagens

Deel III – Kmo versus geen kmo: de nieuwe definitie van ‘kleine’ vennoot­schappen

1. Definitie

2. Beoordeling op geconsolideerde basis?

3. ‘Klein’ voor de fiscus: altijd op basis van geconsolideerde cijfers

4. Voorbeelden

Deel IV – Wat betekent dit voor uw vennootschap?

1. Winstgevende vennootschappen

2. Vennootschappen in break-evenpositie en vennootschappen met ‘verliezen’

Een Tips & Advies-Dossier over... 

samengevat

In dit dossier bekijken we de gevolgen van de grondige belastinghervorming uit het zomerakkoord en de Relancewet specifiek voor eenmanszaken. Maar we leggen ook onmiddellijk de link naar de hervormingen die doorgevoerd zijn voor vennootschappen. Op die manier bent u grondig geïnformeerd om enerzijds optimaal in te spelen op de hervormingen voor eenmanszaken en anderzijds na te gaan of een omvorming van een eenmanszaak naar een vennootschap niet aan de orde is om nog beter in te spelen op de nieuwe spelregels.

in detail

Door het zomerakkoord is het belastingregime zeer grondig hervormd voor zowel eenmanszaken als vennootschappen. Alle nieuwe maatregelen zijn opgenomen in de zogenaamde Relancewet. In dit dossier behandelen we o.a. volgende thema's:

 • Overzicht en gevolgen van de nieuwe spelregels voor eenmanszaken
 • Vanaf wanneer is het nu voordelig om een eenmanszaak om te vormen naar een vennootschap?
 • Hoeveel belastingen kan men besparen bij een overstap?
 • Kan men meer pensioen opbouwen met een vennootschap dan met een eenmanszaak?
 • Kan men de sociale bijdrage optimaliseren met een vennootschap?
 • Welke inkomstenstromen kan men voordelig uit een vennootschap halen?

De belastinghervorming heeft grote gevolgen. Dit dossier heeft een dubbel doel: enerzijds om de gevolgen in kaart te brengen specifiek voor eenmanszaken. Anderzijds analyseren we ook de gevolgen voor vennootschappen met een mogelijke overstap van eenmanszaak naar vennootschap in het achterhoofd. Dit dossier is uw leidraad om de gevolgen van het zomerakkoord en de Relancewet in te schatten en een actieplan op te stellen.

Dit Tips & Advies-Dossier is er speciaal voor... 

de zaakvoerder van een eenmanszaak

 • die vanuit een praktische invalshoek de gevolgen van de Relancewet wil inschatten en een antwoord zoekt op de vraag of een overstap naar een vennootschap na deze belastinghervorming aan de orde is

de accountant

 • die zijn cliënten optimaal wil adviseren en begeleiden rond dit onderwerp

Dit Tips & Advies-Dossier is samengesteld door... 

Felix Vanden Heede

 • fiscaal jurist

Marc Van Ginderachter

 • hoofdredacteur Indicator

In dit Tips & Advies-Dossier leest u...

Inhoudstafel

1. Waarom kan een vennootschap fiscaal interessanter zijn dan een eenmanszaak?

1.1. U kunt eventueel belastingen besparen

1.2. U kunt eventueel sociale bijdragen besparen

1.3. U kunt er eventueel uw opvolging mee regelen en schenk- en erfbelasting besparen

2. De taxshift in de personenbelasting

2.1. Inleiding

2.2. Lager tarief voor uw normale beroepsinkomsten

2.3. Hogere belastingvrije som

2.4. Lagere sociale bijdragen

2.5. Forfaitaire kosten voor zelfstandigen met winsten

2.6. Lager tarief voor sommige stopzettingsmeerwaarden

2.7. Autokosten

2.8. Tijdelijke verhoging van de investeringsaftrek

2.9. Nieuwe mogelijkheid om een aanvullend pensioen op te bouwen

3. De hervorming van de vennootschaps­belasting

3.1. Inleiding

3.2. Lagere belastingtarieven

3.3. Voorwaarden voor het kmo-tarief gewijzigd

3.4. Bijzondere aanslag op een bezoldigingstekort

3.5. Liquidatiereserve

3.6. Strengere afschrijvingsregels

3.7. Tijdelijke verhoging van de investeringsaftrek

3.8. Minder interessante notionele interestaftrek

3.9. Afschaffing van de investeringsreserve

3.10. Herkwalificatie van interesten

3.11. Strengere regels voor vooruitbetaalde kosten

3.12. Strengere regels voor voorzieningen

3.13. Meerwaarden op aandelen minder vaak vrijgesteld

3.14. Grotere DBI-aftrek voor ontvangen dividenden

3.15. Strengere regels voor kapitaalverminderingen

3.16. Autokosten

4. Van eenmanszaak naar vennootschap: belastingen, btw, registratierechten

4.1. De stopzetting van de eenmanszaak en de belastingen

4.2. De stopzetting van de eenmanszaak en de btw

4.3. De oprichting van een vennootschap en de registratierechten

4.4. De oprichting van een vennootschap en de vennootschapsbelasting

4.5. Hoe wordt uw vennootschap dan belast?

4.6. Hoe kunt u geld uit uw vennootschap halen?

5. Wanneer is uw eenmanszaak omvormen naar een vennootschap fiscaal interessant in 2018?

5.1. Is de omvorming na de hervormingen van de regering-Michel sneller of minder snel interessant?

5.2. Op basis waarvan neemt u een beslissing?

5.3. Welke gegevens heeft uw boekhouder nodig?